PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Cel i zadania:
Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych przedszkola i szkoły podstawowej w klasach I–III. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Adresaci studiów:
Studia kierowane są do nauczycieli pracujących w klasach I–III szkoły podstawowej lub w przedszkolach, którzy nie posiadają pełnego wykształcenia do prowadzenia zajęć z dziećmi. Uczestnikami studiów mogą być także absolwenci studiów wyższych po kierunkach pedagogicznych, humanistycznych, np. język polski, języki nowożytne, psychologia. Osoby po kierunkach humanistycznych powinny posiadać przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego lub kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogicznego).

 

Program studiów:
Pedagogika przedszkolna
Pedagogika wczesnoszkolna
Psychologia rozwoju dziecka
Psychologia uczenia się i nauczania
Metodyka kształcenia zintegrowanego
Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole
Metodyka edukacji polonistycznej
Metodyka edukacji matematycznej
Metodyka edukacji przyrodniczej
Metodyka edukacji muzyczno-ruchowej
Metodyka edukacji plastyczno-technicznej
Dydaktyka ogólna i szczegółowa dla nauczycieli
Podstawy i metodyka zajęć komputerowych i multimediów w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
Metodyka edukacji przedszkolnej
Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole
Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Diagnoza psychopedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Kształcenie i wychowanie integracyjne w szkole
BHP w szkole
Logopedia
Praktyka

 

Okres realizacji studiów:
Studia trwają 3 semestry. Program obejmuje 365 godz. dydaktycznych oraz 60 godz. praktyk.

 

Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.Wymagane dokumenty:
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
• 2 fotografie
 

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations