UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Zarządzanie projektami europejskimi - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zarządzanie projektami europejskimi

Cel studiów:

Zadaniem Studiów będzie przygotowanie słuchaczy zarówno w zakresie teoretycznym jak również zapoznanie ich z praktyczną stroną uzyskiwania środków pomocowych (przygotowanie aplikacji, studiów wykonywalności, etc.). Program nauczania przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy o krajowych i zagranicznych organizacjach instytucjach świadczących pomoc rozwojową.
Cele szczegółowe

 

  • Zapoznanie słuchaczy z możliwościami składania wniosków i pozyskiwania pomocy z funduszy UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy Mechanizmu Szwajcarskiego,
  • Przedstawienie potencjalnych źródeł finansowania projektów,
  • Przygotowanie słuchaczy do pozyskiwania i zarządzania funduszami,
  • Ćwiczenia praktyczne w zakresie opracowywania formularzy aplikacyjnych oraz zarządzania projektami.

 

Adresaci studiów:

Adresatami studiów podyplomowych są:
• kierownicy i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji administracji rządowej, jednostek budżetowych i komunalnych,
• właściciele i menedżerowie małych i średnich firm,
• osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć gospodarczych.

 

Program studiów:

• Unia Europejska – cele i zasady funkcjonowania. Wybrane polityki Unii Europejskiej.
• Polityka regionalna i przedsiębiorstwa.
• Programy i fundusze europejskie.
• Zasady kwalifikowalności projektów i krajowe wytyczne w zakresie Funduszy Strukturalnych.
• Krajowe programy operacyjne.
• Europejski Fundusz Społeczny i projekty w jego ramach.
• Warsztaty z przygotowania projektów EFS.
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i projekty w jego ramach.
• Warsztaty z przygotowania projektów w ramach RPO.
• Studium Wykonalności – praktyczne przygotowanie studium /warsztaty/.
• Studium Wykonalności – praktyczne przygotowanie studium /warsztaty./
• Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
• Warsztaty z przygotowania projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
• Program LifeLong Learning i projekty w jego ramach.
• Warsztaty z przygotowania projektów w ramach Programu LifeLong Learning.
• Zarządzanie projektem europejskim – Metoda PCM.
• Warsztaty z zarządzania projektem w oparciu o metodę PCM.
• Prawo Zamówień Publicznych – procedury przetargowe.
• Monitoring, promocja, sprawozdania.
• Generator Wniosków Płatniczych – rozliczanie projektu. Najczęściej popełniane błędy. Seminarium.
• Seminarium i egzamin końcowy.
 

 

Kadra:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

 

Okres realizacji studiów:

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 200 godzin zajęć.Dyplom:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych


 

Wymagane dokumenty:
 
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations