UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zarządzania bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Głównym zadaniem jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umożliwienie nabycia umiejętności praktycznych z  zakresu:

 • znajomości natury i źródeł zagrożeń bezpieczeństwa oraz struktury organizacyjnej jednostek ochrony bezpieczeństwa publicznego,
 • organizacyjno - prawnych podstaw działań prewencyjnych oraz funkcjonowania instytucji ochrony osób i mienia,
 • istoty i procedury ochrony bezpieczeństwa państwa w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych,
 • specyfiki zagrożeń bezpieczeństwa w różnych wymiarach (bezpieczeństwo kulturowe, ekologiczne, energetyczne, ekonomiczne, cyberbezpieczeństwo, etc.),
 • mechanizmów kształtowania bezpieczeństwa i zasad reagowania kryzysowego,
 • zasad przepływu informacji w organach systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu ochrony danych osobowych.

  Adresaci studiów:
 • pracownicy służb mundurowych, a także żołnierze rezerwy, byli policjanci, strażacy, funkcjonariusze Służby Więziennej i Straży Granicznej, pragnących podwyższać swoje kwalifikacje z zakresu bezpieczeństwa,
 • pracownicy instytucji rządowych i samorządowych, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa społecznego, obrony cywilnej i ochrony dóbr kultury, reagowania kryzysowego oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego,
 • pracownicy firm zajmujących się problematyką bezpieczeństwa,
 • wolontariusze organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej,
 • wszystkie osoby zainteresowane problematyką bezpieczeństwa.

  Program studiów:
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Teorie i strategie bezpieczeństwa narodowego
 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 • Bezpieczeństwo kulturowe i etniczne
 • Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • Konflikty i metody ich rozwiązywania
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Polityka i system bezpieczeństwa narodowego RP
 • Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych
 • Zwalczanie przestępczości i terroryzmu
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji niejawnych i danych osobowych

 

Okres realizacji studiów:
Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 200 godzin zajęć.


Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

Wymagane dokumenty:
Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
Kserokopia dowodu osobistego
2 fotografie

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations