UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Wykaz kierunków - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Wykaz kierunków

Agentem celnym jest osoba posiadająca licencję agenta celnego, przez co rozumie się wpis na listę agentów celnych w formie decyzji administracyjnej. W Polsce upoważnionym do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wpisu na listę agentów celnych i prowadzenia listy agentów celnych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie...


Cel studiów: Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na realizowanie zadań służby BHP, pozwalają umiejętnie ocenić ryzyko zawodowe występujące w miejscu pracy, rozpoznać oraz przeciwdziałać wpływom szkodliwych czynników na zdrowie i życie pracowników, przeciwdziałać zagrożeniom występującym w środowisku pracy oraz ograniczać negatywny wpływ procesów produkcyjnych i technologicznych na środowisko naturalne...


Cel studiów: Celem studiów jest podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez edukację oraz diagnozę, prognozę stanu technicznego, a także eliminowanie z ruchu drogowego niesprawnych pojazdów. Absolwent studiów podyplomowych wyposażony zostanie w wiedze z zakresu budowy i działania mechanizmów i układów samochodu, działania silników spalinowych, elektrotechniki i elektroniki samochodowej, diagnostyki pojazdów samochodowych, badań technicznych różnego rodzaju pojazdów mechanicznych...


Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i ukształtowanie w nich umiejętności dotyczących wybranych aspektów modelowania, analizy i wizualizacji danych i procesów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe trendy w nauce i biznesie dotyczące analizy dużych wolumenów danych („Big Data”) oraz głębokiego uczenia maszyn („Deep Learning”)...


Cel studiów:Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17...


Doradztwo zawodowe

2015-09-11

Cel studiów: Studia podyplomowe mają na celu wykształcenie wszechstronnych ekspertów w zakresie doradztwa zawodowego, poprzez przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy w sposób ciekawy i rzetelny, a przede wszystkim zrozumiały dla każdego uczestnika.   Studia przygotowują do udzielania pomocy polegającej na wspieraniu młodzieży i osób dorosłych w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu wszelkich informacji w tym zakresie...


  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich etapach edukacyjnych oraz prowadzenia rewalidacji w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych.Adresaci studiów:Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy chcą pracować z dziećmi o różnym stopniu rozwoju intelektualnego w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych...


PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) ORAZ Z AUTYZMEM   CZAS TRWANIA: 3 semestry   ADRESACI STUDIÓW:Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy chcą pracować z dziećmi o różnym poziomie rozwoju intelektualnego oraz z autyzmem w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych...


Cel studiów:Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz prowadzenia  rewalidacji w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych.Adresaci studiów:Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu, w szczególności dla nauczycieli , w tym dla nauczycieli wspomagających, na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz innych zainteresowanych którzy chcą pracować z dziećmi ze spektrum autyzmuSylwetka Absolwenta:Absolwenci studiów zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych (dostosowanych do potrzeb i możliwości) i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu...


Cel studiówCelem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z dziećmi w przedszkolu i klasach 1-3.Program studiów jest zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciel (Dz...


Cel studiów:Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy – nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu – edukacji informatycznej, informatyki, zajęć komputerowych w szkołach podstawowych oraz w szkołach średnich.  Słuchacze zostaną zapoznani z obszarami współczesnej informatyki uwzględnionymi w podstawach programowych oraz przygotowani dydaktycznie do nauczania kolejnego przedmiotu...


Cel studiówCelem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw neuroanatomii, psychologii klinicznej, neurologii dziecięcej oraz teorii i praktyki integracji sensorycznej. Studia mają przygotować teoretycznie oraz praktycznie do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznejAdresaci studiówStudia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w zakresie:- fizjoterapii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, logopedii, neurologopedii, terapii zajęciowej, pielęgniarstwa, rehabilitacji, wychowania fizycznego, studiów lekarskich,- nauczycieli,- osób posiadających certyfikat ukończenia kursu SI pierwszego lub drugiego stopnia,- osób posiadających wykształcenie wyższe z doświadczeniem w pracy z dziećmi...


Cel studiów: Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy z ludźmi starszymi, przygotowanie do programowania, organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu aktywności ruchowej ludzi starszych, w szczególności zajęć o charakterze profilaktyczno-usprawniającym, a także kształtowanie pozytywnych postaw i szacunku do starości jako zjawiska społecznego...


Cel studiów:Celem studiów podyplomowych „Język angielski w biznesie” jest opanowanie przez słuchacza sprawności w zakresie komunikacji w języku angielskim w środowisku biznesowym. W związku z tym, absolwent tego kierunku będzie posiadał znajomość słownictwa specjalistycznego wykorzystywanego w szeroko rozumianym biznesie, umiejętność posługiwania się językiem obcym w  międzynarodowym środowisku pracy...


Matematyka

2015-09-11

Cel studiów:Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.Celem studiów jest umożliwienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach lub placówkach uzyskania kwalifikacji do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu, a ponadto przygotowanie do posługiwania się technologią informacyjną i do jej wykorzystania w nauczaniu matematyki, tak by kwalifikacje osób, które ukończą studia podyplomowe były porównywalne z kwalifikacjami absolwentów szkół wyższych w specjalizacji nauczycielskiej...


Cel studiów: Celem studiów podyplomowych „Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym” jest opanowanie przez słuchacza sprawności w zakresie komunikacji w języku angielskim oraz umiejętności, składających się na warsztat metodyczny nauczyciela języka obcego przygotowanego i specjalizującego się w nauczaniu tego języka dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym...


Cel studiów:Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych przez osoby pragnące dodatkowo pogłębić znajomość języka angielskiego i poszerzyć ją o nowoczesne metody nauczania. Praktycznym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką nauczania na odległość czy przez Internet, rozwijanie biegłej znajomości języka angielskiego – w szczególności wymowy i umiejętności porozumiewania się...


Cel studiów: Studia przygotowują merytorycznie i praktycznie pracowników samorządowych, policjantów, strażaków do wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie (powiecie, mieście). Głównym celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umożliwienie nabycia umiejętności praktycznych z  zakresu: Prawidłowej diagnozy zagrożeń - naturalnych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, Efektywnego działania i wykorzystania procedur w sytuacji kryzysowej...


Cel studiów:    Celem studiów podyplomowych jest przekazanie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w połączeniu z doświadczeniem zawodowym, umożliwienie kontynuacji lub rozpoczęcie pracy w agencjach i instytucjach zajmujących się ochroną informacji niejawnych...


Cel studiów:     Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy o odnawialnych źródłach energii i kształtowaniu strategii ich wykorzystania dla celów ochrony środowiska. Przekazanie kompleksowej wiedzy nt. sektora energetyki odnawialnej i pokazanie w sposób praktyczny i zobiektywizowany możliwości technicznych i kierunków biznesowych rozwoju rynku energii elektrycznej ciepła i biopaliw produkowanych z odnawialnych zasobów energii...


Pośrednictwo pracy

2015-09-11

Opis studiów: Studia podyplomowe mają na celu profesjonalne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu na stanowisku pośrednika pracy.   W toku trwania studiów słuchacze nabędą wiedzę z zakresu przepisów prawnych regulujących zasady pośrednictwa pracy, a także przepisów prawa pracy dotyczących rynku zarówno polskiego, jak i europejskiego...


Cel studiów Celem studiów będzie przygotowanie absolwentów (pracowników administracji samorządowej, biznesu, dyrektorów placówek oświatowych, przedsiębiorców oraz kadrę kierowniczą publicznych zakładów opieki zdrowotnej) do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych jak również przygotowanie do uruchomienia skomplikowanych procedur...


Cel studiów:Celem studiów jest poszerzenie wiedzy i umiejętności o zagadnienia dotyczące programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, CNC. Słuchacz studiów podyplomowych zostanie przygotowany do obsługi i zarządzania parkiem maszynowym wyposażonym w obrabiarki CNC...


Cel i zadania:Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, w tym również dydaktyki szczegółowej w wymiarze niezbędnym do uzyskania przygotowania pedagogicznego i zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz...


Cel studiów:Celem studiów jest poszerzenie kompetencji o zagadnienia związane z rekonstrukcją wypadków drogowych i rzeczoznawstwem samochodowym. Założeniem studiów jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do ubiegania się (po spełnieniu wymogów dodatkowych) o status Biegłego Sądowego w specjalności rekonstrukcja wypadków drogowych i technika samochodowa lub status rzeczoznawcy...


Opis studiów: Studia mają na celu przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy w zakresie: budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów w tym elektrotechniki i elektroniki samochodowej, zagadnień bezpieczeństwa samochodu, diagnostyki i badań pojazdów oraz mechaniki ich ruchu w złożonych sytuacjach drogowych, zagadnień prawnych i techniczno–analitycznych pracy rzeczoznawcy samochodowego, techniki komputerowej, podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego...


Adresaci studiów: Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym są adresowane dla nauczycieli lub osób mających ukończone studia wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne zamierzających rozszerzyć swoje uprawnienia zawodowe o przygotowanie do nauczania - prowadzenia Zajęć Technicznych jako kolejnego przedmiotu...


Cel studiów:Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i ukształtowanie w nich umiejętności dotyczących współczesnych narzędzi i technologii programistycznych począwszy od zagadnień związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i testowaniem oprogramowania, a skończywszy na zaawansowanych problemach programistycznych...


Cel studiów: Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli szkół wszystkich typów, w tym gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, zamierzających zdobyć nowe uprawnienia zawodowe, przygotowujących się do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” lub pragnących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności...


Cel studiów:     Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa. Podczas zajęć słuchacze zostaną zapoznani z zagadnieniami psychologii ogólnej, psychologii poznawczej, psychologii pedagogicznej, pedagogiki oraz metodyki nauczania, podstawami dydaktyki ogólnej, programami szkolenia i egzaminowania rowerzystów, podstawowymi pojęciami i zasadami zawartymi w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym oraz aktami wykonawczymi tej ustawy, zasadami techniki kierowania rowerem oraz kontroli i obsługi roweru...


Cel studiów:Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zarządzania bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Głównym zadaniem jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umożliwienie nabycia umiejętności praktycznych z  zakresu: znajomości natury i źródeł zagrożeń bezpieczeństwa oraz struktury organizacyjnej jednostek ochrony bezpieczeństwa publicznego, organizacyjno - prawnych podstaw działań prewencyjnych oraz funkcjonowania instytucji ochrony osób i mienia, istoty i procedury ochrony bezpieczeństwa państwa w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, specyfiki zagrożeń bezpieczeństwa w różnych wymiarach (bezpieczeństwo kulturowe, ekologiczne, energetyczne, ekonomiczne, cyberbezpieczeństwo, etc...


 Cel studiów: Studia mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym oraz jednostce służby zdrowia lub administracji publicznej. Mają przygotować uczestników do budowy, wdrażania, oceny, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością według międzynarodowych standardów...


Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnego podejścia do procesu zarządzania kadrami w organizacjach.   Adresatami studiów podyplomowych są osoby posiadające wykształcenie wyższe, które są odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie lub zamierzają podjąć pracę w działach personalnych oraz na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i na różnych szczeblach administracji...


Cel studiówCelem studiów jest przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania i reagowania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej.Program studiów uwzględnia nauczanie praktycznych umiejętności kreowania polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego, monitorowania i diagnozowania zagrożeń, oceny sytuacji kryzysowych, zdolności w zakresie normalizowania sytuacji po wydarzeniach kryzysowych...


Cel i zadania:Celem studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie oświatą – menedżer oświaty jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z „filozofii” i zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej...


Cel studiów: Zadaniem Studiów będzie przygotowanie słuchaczy zarówno w zakresie teoretycznym jak również zapoznanie ich z praktyczną stroną uzyskiwania środków pomocowych (przygotowanie aplikacji, studiów wykonywalności, etc.). Program nauczania przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy o krajowych i zagranicznych organizacjach instytucjach świadczących pomoc rozwojową...


Cel studiówCelem Studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia oraz przygotowanie do kierowania podmiotami leczniczymi lub innymi związanymi z ochroną zdrowia w warunkach szybko wzrastającej konkurencji na rynku usług medycznych...


Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations