PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Wykaz kierunków - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Wykaz kierunków

Cel studiów: Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na realizowanie zadań służby BHP, pozwalają umiejętnie ocenić ryzyko zawodowe występujące w miejscu pracy, rozpoznać oraz przeciwdziałać wpływom szkodliwych czynników na zdrowie i życie pracowników, przeciwdziałać zagrożeniom występującym w środowisku pracy oraz ograniczać negatywny wpływ procesów produkcyjnych i technologicznych na środowisko naturalne...


Cel studiów: Celem studiów jest podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez edukację oraz diagnozę, prognozę stanu technicznego, a także eliminowanie z ruchu drogowego niesprawnych pojazdów. Absolwent studiów podyplomowych wyposażony zostanie w wiedze z zakresu budowy i działania mechanizmów i układów samochodu, działania silników spalinowych, elektrotechniki i elektroniki samochodowej, diagnostyki pojazdów samochodowych, badań technicznych różnego rodzaju pojazdów mechanicznych...


Doradztwo zawodowe

2015-09-11

Cel studiów: Studia podyplomowe mają na celu wykształcenie wszechstronnych ekspertów w zakresie doradztwa zawodowego, poprzez przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy w sposób ciekawy i rzetelny, a przede wszystkim zrozumiały dla każdego uczestnika.   Studia przygotowują do udzielania pomocy polegającej na wspieraniu młodzieży i osób dorosłych w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu wszelkich informacji w tym zakresie...


Cel studiów: Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy z ludźmi starszymi, przygotowanie do programowania, organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu aktywności ruchowej ludzi starszych, w szczególności zajęć o charakterze profilaktyczno-usprawniającym, a także kształtowanie pozytywnych postaw i szacunku do starości jako zjawiska społecznego...


Cel studiów:Celem studiów podyplomowych „Język angielski w biznesie” jest opanowanie przez słuchacza sprawności w zakresie komunikacji w języku angielskim w środowisku biznesowym. W związku z tym, absolwent tego kierunku będzie posiadał znajomość słownictwa specjalistycznego wykorzystywanego w szeroko rozumianym biznesie, umiejętność posługiwania się językiem obcym w  międzynarodowym środowisku pracy...


Matematyka

2015-09-11

Cel studiów:     Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Celem studiów jest umożliwienie nauczycielom zatrudnionym w szkołach lub placówkach uzyskania kwalifikacji do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu, a ponadto przygotowanie do posługiwania się technologią informacyjną i do jej wykorzystania w nauczaniu matematyki, tak by kwalifikacje osób, które ukończą studia podyplomowe były porównywalne z kwalifikacjami absolwentów szkół wyższych w specjalizacji nauczycielskiej...


Cel studiów: Celem studiów podyplomowych „Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym” jest opanowanie przez słuchacza sprawności w zakresie komunikacji w języku angielskim oraz umiejętności, składających się na warsztat metodyczny nauczyciela języka obcego przygotowanego i specjalizującego się w nauczaniu tego języka dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym...


Cel studiów:Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych przez osoby pragnące dodatkowo pogłębić znajomość języka angielskiego i poszerzyć ją o nowoczesne metody nauczania. Praktycznym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką nauczania na odległość czy przez Internet, rozwijanie biegłej znajomości języka angielskiego – w szczególności wymowy i umiejętności porozumiewania się...


Cel studiów: Studia przygotowują merytorycznie i praktycznie pracowników samorządowych, policjantów, strażaków do wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie (powiecie, mieście). Głównym celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umożliwienie nabycia umiejętności praktycznych z  zakresu: Prawidłowej diagnozy zagrożeń - naturalnych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, Efektywnego działania i wykorzystania procedur w sytuacji kryzysowej...


Cel studiów:    Celem studiów podyplomowych jest przekazanie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w połączeniu z doświadczeniem zawodowym, umożliwienie kontynuacji lub rozpoczęcie pracy w agencjach i instytucjach zajmujących się ochroną informacji niejawnych...


Cel studiów:     Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy o odnawialnych źródłach energii i kształtowaniu strategii ich wykorzystania dla celów ochrony środowiska. Przekazanie kompleksowej wiedzy nt. sektora energetyki odnawialnej i pokazanie w sposób praktyczny i zobiektywizowany możliwości technicznych i kierunków biznesowych rozwoju rynku energii elektrycznej ciepła i biopaliw produkowanych z odnawialnych zasobów energii...


Cel studiów: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacji...


Cel i zadania: Celem uzupełniających studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacji...


Opis studiów: Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki z terapią dziecka ze spectrum autyzmu będą przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo i zaburzeniami autystycznymi (autyzm i zespół Aspergera) w placówkach szkolnictwa specjalnego, integracyjnego oraz w  środowisku rodzinnym...


Pośrednictwo pracy

2015-09-11

Opis studiów: Studia podyplomowe mają na celu profesjonalne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu na stanowisku pośrednika pracy.   W toku trwania studiów słuchacze nabędą wiedzę z zakresu przepisów prawnych regulujących zasady pośrednictwa pracy, a także przepisów prawa pracy dotyczących rynku zarówno polskiego, jak i europejskiego...


Cel studiów Celem studiów będzie przygotowanie absolwentów (pracowników administracji samorządowej, biznesu, dyrektorów placówek oświatowych, przedsiębiorców oraz kadrę kierowniczą publicznych zakładów opieki zdrowotnej) do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych jak również przygotowanie do uruchomienia skomplikowanych procedur...


Cel i zadania:Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, w tym również dydaktyki szczegółowej w wymiarze niezbędnym do uzyskania przygotowania pedagogicznego i zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz...


Opis studiów: Studia mają na celu przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy w zakresie: budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów w tym elektrotechniki i elektroniki samochodowej, zagadnień bezpieczeństwa samochodu, diagnostyki i badań pojazdów oraz mechaniki ich ruchu w złożonych sytuacjach drogowych, zagadnień prawnych i techniczno–analitycznych pracy rzeczoznawcy samochodowego, techniki komputerowej, podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego...


Adresaci studiów: Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym są adresowane dla nauczycieli lub osób mających ukończone studia wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne zamierzających rozszerzyć swoje uprawnienia zawodowe o przygotowanie do nauczania - prowadzenia Zajęć Technicznych jako kolejnego przedmiotu...


Cel studiów: Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli szkół wszystkich typów, w tym gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, zamierzających zdobyć nowe uprawnienia zawodowe, przygotowujących się do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” lub pragnących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności...


Cel studiów:     Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa. Podczas zajęć słuchacze zostaną zapoznani z zagadnieniami psychologii ogólnej, psychologii poznawczej, psychologii pedagogicznej, pedagogiki oraz metodyki nauczania, podstawami dydaktyki ogólnej, programami szkolenia i egzaminowania rowerzystów, podstawowymi pojęciami i zasadami zawartymi w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym oraz aktami wykonawczymi tej ustawy, zasadami techniki kierowania rowerem oraz kontroli i obsługi roweru...


Cel studiów:Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zarządzania bezpieczeństwem w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Głównym zadaniem jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umożliwienie nabycia umiejętności praktycznych z  zakresu: znajomości natury i źródeł zagrożeń bezpieczeństwa oraz struktury organizacyjnej jednostek ochrony bezpieczeństwa publicznego, organizacyjno - prawnych podstaw działań prewencyjnych oraz funkcjonowania instytucji ochrony osób i mienia, istoty i procedury ochrony bezpieczeństwa państwa w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, specyfiki zagrożeń bezpieczeństwa w różnych wymiarach (bezpieczeństwo kulturowe, ekologiczne, energetyczne, ekonomiczne, cyberbezpieczeństwo, etc...


 Cel studiów: Studia mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym oraz jednostce służby zdrowia lub administracji publicznej. Mają przygotować uczestników do budowy, wdrażania, oceny, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością według międzynarodowych standardów...


Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnego podejścia do procesu zarządzania kadrami w organizacjach.   Adresatami studiów podyplomowych są osoby posiadające wykształcenie wyższe, które są odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie lub zamierzają podjąć pracę w działach personalnych oraz na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i na różnych szczeblach administracji...


Cel i zadania:Celem studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie oświatą – menedżer oświaty jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z „filozofii” i zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej...


Cel studiów: Zadaniem Studiów będzie przygotowanie słuchaczy zarówno w zakresie teoretycznym jak również zapoznanie ich z praktyczną stroną uzyskiwania środków pomocowych (przygotowanie aplikacji, studiów wykonywalności, etc.). Program nauczania przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy o krajowych i zagranicznych organizacjach instytucjach świadczących pomoc rozwojową...


Cel i zadania:Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych przedszkola i szkoły podstawowej w klasach I–III. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r...


Cel studiów:Celem studiów jest poszerzenie wiedzy i umiejętności o zagadnienia dotyczące programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, CNC. Słuchacz studiów podyplomowych zostanie przygotowany do obsługi i zarządzania parkiem maszynowym wyposażonym w obrabiarki CNC...


Cel studiów:Celem studiów jest poszerzenie kompetencji o zagadnienia związane z rekonstrukcją wypadków drogowych i rzeczoznawstwem samochodowym. Założeniem studiów jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do ubiegania się (po spełnieniu wymogów dodatkowych) o status Biegłego Sądowego w specjalności rekonstrukcja wypadków drogowych i technika samochodowa lub status rzeczoznawcy...


PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) ORAZ Z AUTYZMEM   CZAS TRWANIA: 3 semestryROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ:  listopad/grudzień 2018   ADRESACI STUDIÓW:Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy chcą pracować z dziećmi o różnym poziomie rozwoju intelektualnego oraz z autyzmem w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych...


Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations