UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Wiedza o społeczeństwie  - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Wiedza o społeczeństwie

Cel studiów:

Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli szkół wszystkich typów, w tym gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, zamierzających zdobyć nowe uprawnienia zawodowe, przygotowujących się do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” lub pragnących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Studia mają charakter kwalifikacyjny, nadają uprawnienia do nauczania we wszystkich typach szkół, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110). Zakres przygotowania merytorycznego do prowadzenia przedmiotu jest zgodny z podstawą programową dla danego przedmiotu w poszczególnych typach szkół, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami).

 

 

Adresaci studiów:

  • Nauczyciele zamierzający rozszerzyć swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe
  • Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie

 

 

Program studiów:

 

MODUŁ I.  SPOŁECZEŃSTWO – NARÓD - RODZINA – KULTURA

Społeczeństwo, Naród, Struktury społeczne, Rodzina i rozwój człowieka, Kultura i dziedzictwo kulturowe, Demokracja, Społeczeństwo obywatelskie

 

MODUŁII.  WŁADZA - PAŃSTWO – PRAWO

Władza, Państwo, Prawo i praworządność, Prawa człowieka, Wymiar sprawiedliwości w Polsce, Podstawy prawa wspólnotowego.

 

MODUŁ III. POLITYKA - SYSTEMY POLITYCZNE – PARTIE POLITYCZNE – USTRÓJ  RP

Polityka, Systemy polityczne, Ustroje społeczno – polityczne, Ideologie i doktryny polityczne, Partie polityczne, Systemy partyjne, Ustrój polityczny RP.

 

MODUŁ IV. GOSPODARKA –  RZEDSIĘBIORCZOŚĆ – SAMORZĄDNOŚĆ – EDUKACJA REGIONALNA

Kategorie ekonomiczne, Systemy gospodarcze, Gospodarka rynkowa, Rynki kapitałowe, Zarządzanie i przedsiębiorczość, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne;

 

MODUŁ V. METODYKA NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Podstawy metodyki. Zróżnicowanie metod nauczania. Analiza materiału źródłowego. Burza mózgów” Drzewo decyzyjne Debata „za i przeciw”. Drama. Studium przypadku.  Symulacje. Pisma obywatelskie i urzędowe. Projekty.  Portfolio. Wykorzystanie narzędzi ICT w  nauczaniu WOS

 

 

Kadra:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu

Uniwersytet Marie Curie - Skłodowskiej w Lublinie

 

 

Okres realizacji studiów:

Studia trwają trzy semestry. Program obejmuje 360 godzin zajęć dydaktycznych

 

 

Dyplom:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  

 

 

 

Wymagane dokumenty:
 
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
• 2 fotografie

 


Więcej informacji pod nr telefonu 084 638 34 00

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations