UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Technika z wychowaniem komunikacyjnym - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Technika z wychowaniem komunikacyjnym

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym są adresowane dla nauczycieli lub osób mających ukończone studia wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne zamierzających rozszerzyć swoje uprawnienia zawodowe o przygotowanie do nauczania - prowadzenia Zajęć Technicznych jako kolejnego przedmiotu.
 
Cel studiów:
Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 131).
 
Zakres przygotowania merytorycznego do nauczania (prowadzenia zajęć) z przedmiotu Zajęcia Techniczne  jest zgodny z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego Dla Szkół Podstawowych na I oraz II etapie edukacyjnym oraz Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego Dla Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, Których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego na III i IV etapie edukacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012, Nr 165, poz. 977).
 
 
Program studiów:
 1. Historia postępu technicznego

  Historia rozwoju techniki, wielkie wynalazki i wybitni wynalazcy, polscy i zagraniczni, rola techniki w przemianach społecznych, historia i rola normalizacji w technice, związki techniki z rozwojem kultury i cywilizacji, rewolucja technologiczna w XX w.
   
 2. Nauka o materiałach
               Podstawy budowy, rodzaje, właściwości i zastosowanie materiałów żelaznych,
               nieżelaznych i ich stopów oraz materiałów niemetalowych – drewna, szkła, ceramiki, 
               kamienia, tworzyw polimerowych i kompozytów
 1. Technika w środowisku ucznia

  Urządzenia techniczne w środowisku ucznia, wykorzystywania i bezpiecznej obsługi nowoczesnych urządzeń gospodarstwa domowego (instrukcje obsługi), urządzenia elektroniczne w edukacji i rozrywce, drobne naprawy i konserwacja urządzeń wyposażenia domu, materiały konstrukcyjne budowy domu, instalacje i wyposażenie domu, ekonomia gospodarstwa domowego, obliczanie zużycia podstawowych zasobów: energia, woda, gaz itp., wpływ rozwoju techniki na środowisko naturalne, działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, recykling

   
 2. Podstawy mechaniki

  Podstawowe elementy i części maszyn (np. w rowerze, maszynie do szycia, pojazdach mechanicznych), budowa i konserwacja układów i prostych urządzeń mechanicznych, silniki spalinowe dwu- i czterosuwowe, elementy przenoszenia napędu w pojazdach mechanicznych i ich współdziałanie
   
 3. Podstawy elektrotechniki i elektroniki

  Podstawowe prawa, elementy i materiały elektrotechniczne i elektroniczne, montaż prostych obwodów elektrycznych i elektronicznych (zestawy poliwalentne), pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, domowa instalacja elektryczna i bezpieczeństwo korzystania z energii elektrycznej, silniki elektryczne, instalacje elektryczne roweru i motoroweru, bezpieczne posługiwanie się wybranymi urządzeniami elektrycznymi
   
 4. Technologie obróbki materiałów

  Podstawowe materiały konstrukcyjne ich własności i zastosowania (drewno i materiały drewnopochodne, metale i ich stopy, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze itp.) zasady obróbki podstawowych materiałów, posługiwanie się podstawowymi narzędziami ręcznymi, bezpieczne posługiwanie się elektronarzędziami, technologie ręcznej obróbki materiałów, wybrane technologie produkcji przemysłowej
   
 5. Projektowanie i dokumentacja techniczna

  Środki i systemy komunikowania na tematy techniczne (symbole, kody, rysunki, schematy itp.), podstawowe zasady wykonywania rysunków technicznych, rysowanie i wymiarowanie rzutów aksonometrycznych, projektowanie prostych wyrobów, czytanie i sporządzanie prostej dokumentacji technicznej, kosztorysowanie, pojęcie normalizacji i normy technicznej, prawa autorskie i patentowe oraz ich ochrona, komputer w przygotowaniu dokumentacji, młodzieżowy ruch twórczości technicznej
   
 6. Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy

  Psychofizjologiczne podstawy i źródła ergonomii, ergonomia narzędzi, mebli i wyposażenia domu, projektowanie i organizacja bezpiecznego stanowiska pracy do prostych czynności technologicznych i majsterkowania w domu, organizacja pracy zespołów
   
 7. Żywienie człowieka

  Podstawy zdrowej diety, właściwości odżywcze produktów spożywczych, zasady obróbki cieplnej produktów żywnościowych, procesy przemysłowej produkcji żywności
   
 8. Wychowanie komunikacyjne

  Świadomość organizacji i zagrożeń w ruchu drogowym, odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych, podstawowe przepisy ruchu drogowego, zasady bezpiecznego poruszania się po drogach rowerem i motorowerem, zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom, zgłaszanie wypadków drogowych, pierwsza pomoc poszkodowanym na drodze
   
 9. Technologie informacyjne

  Podstawowe oprogramowanie komputerów osobistych (poziom zagadnień dostosowywany indywidualnie), komputer jako narzędzie wyszukiwania i przetwarzania informacji technicznej, komputer jako narzędzie projektowania i tworzenia dokumentacji, programy edukacyjne w nauczaniu i uczeniu się techniki
    12. Szkolne praktyki metodyczne

              Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą nauczyciela
               zajęć technicznych i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki nauczania 
               techniki z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
 1. Dydaktyka nauczania techniki

  Specyfika dydaktyka techniki, podstawy programowe i przykładowe programy nauczania na I, II, III etapie edukacyjnym, podręczniki, cele, treści i metody kształcenia w zakresie techniki, planowanie i realizacja zajęć, metoda projektów i działania praktyczne w nauczaniu i uczeniu się techniki, technologie informacyjne w edukacji technicznej, ewaluacja i ocena osiągnięć ucznia, wiedza a umiejętności.
   
 2. Seminaria i konsultacje
Kadra:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu/Politechnika Lubelska
 
Okres realizacji studiów:
Studia trwają trzy semestry. Program obejmuje 330 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk metodycznych, obejmujących 10 godzin obserwacji zajęć technicznych, 30 godzin przeprowadzonych samodzielnie zajęć technicznych, 15 godzin wywiadów, rozmów, konsultacji z dyrekcją placówki, szkoły, itp., 5 godzin analizy i interpretacji zaobserwowanych lub doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.
 
Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
 
 
Wymagane dokumenty:
 
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
• 2 fotografie
 
 
Więcej informacji pod nr telefonu 084 638 34 00

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations