PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Senat PWSZ w Zamościu - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Senat PWSZ w Zamościu

Senat jest organem kolegialnym uczelni.

Do kompetencji senatu należy:

 • uchwalanie statutu,
 • uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia,
 • ustalanie głównych kierunków działalności uczelni,
 • ustalanie zasad działania uczelni,
 • ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora,
 • występowanie z wnioskiem do MEiN o utworzenie filii zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów,
 • wyrażenie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym,
 • wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową,
 • wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora.


  Do kompetencji senatu należy także:

 • uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni,
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi,
 • wyrażenia zgody na, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 1:
  • nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości 150 - krotnej minimalnej wartości środka trwałego, określonego w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • przystąpienia do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji.

 

Skład Senatu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
- kadencja 2013 - 2017
 
 
 

Władze uczelni

Rektor            prof. dr hab. Waldemar Martyn/ dr hab. Andrzej Samborski

Prorektor        dr Kazimierz Chrzanowski/ prof. dr hab. Waldemar Martyn

Kanclerz         mgr Jerzy Korniluk

 

Dyrektorzy instytutów

1.       dr hab. Wojciech Nowicki / dr Monika Rajtak– Dyrektor Instytutu Humanistycznego

2.       dr hab. Witold Mozgawa, prof. nadzw. - Dyrektor Instytutu Matematyki i Technologii Innowacyjnych

3.       dr inż. Bronisław Samujło/ dr hab.inż. Rafał Longwic – Dyrektor Instytutu Przyrodniczo – Technicznego

4.       prof. dr hab. Henryk Chałupczak – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

5.       dr Marcin Bochenek - Dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacji

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

1.       dr Krzysztof Okapa

2.       mgr Tamara Woińska

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

1.        mgr Robert Urban

 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

1.       Adamczuk Izabela / Furmańczuk Sylwia

2.       Denkiewicz   Katarzyna  / Kobieluch-Turczyn Edyta/  Harkot Agata

3.       Jezierski Marcin / Woch Katarzyna/  Noworol Katarzyna

 
 

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

CardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations