PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Seminarium naukowe z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Seminarium naukowe z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

W dniu 7 marca 2018 r. Koło Naukowe Politologów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, w partnerstwie ze Studenckim Kołem Stosunków Międzynarodowych,zorganizowało seminarium naukowe z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Otwarcia seminarium i wprowadzenia do historii Międzynarodowego Dnia Kobiet i obchodów w 2018 r. dokonała dr Ewa Pogorzała – pełniąca funkcję opiekuna Koła Naukowego Politologów. W 1909 r. odbyły się pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet w USA, a rok później Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła międzynarodowe święto kobiet, które miało krzewić ideę równouprawnienia i budować poparcie dla praw wyborczych kobiet.Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Praw Kobiet.Mija 100 lat odkąd Polki uzyskały prawa wyborcze. Stąd oczywiste pytanie: jak jest? Niestety odpowiedzi nie napawają zbytnim optymizmem. Wskazuje się na wycofywanie się państwa z systemowego wsparcia ofiar przemocy. O prawach reprodukcyjnych kobiet rozmawiają głównie mężczyźni. Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest powszechna – wg Agencji Praw Podstawowych UE 27% kobiet w Europie doświadczyło fizycznego znęcania się w dzieciństwie, co 3 padła ofiarą przemocy fizycznej i/lub seksualnej. Coraz częściej dyskutuje się o wcześniej niedostrzeganym problemie przemocy ekonomicznej wobec kobiet. Pojawiają się też nowe niepokojące zjawiska jak np. cyberprzemoc wobec kobiet – co pokazuje najnowszy raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

W dalszej części spotkania miały miejsce prezentacje członkiń i członków Koła Naukowego Politologów. Dokonania bilansu stulecia100 lat praw kobiet w Polsce (1918 – 2018) podjęli się w swoim wystąpieniu Aleksandra Rój i Grzegorz Wójcik. Problem szans i wzywań w kontekście wprowadzania parytetów i kwot na listach wyborczych omówiła YuzefaPashynska. Są to mechanizmy zwiększające liczbę kobiet na listach wyborczych, wokół których narosło niestety wiele nieporozumień. Kwota to kreślony procentowo udział reprezentantów i reprezentantek każdej z płci na liście wyborczej, zaś parytet to równy odsetek (50/50) udział kandydatów obojga płci na liście wyborczej. W kolejnym wystąpieniu Artur Piotrowski zreferował zebranym problematykę przemocy wobec kobiet. Najbardziej oczywista jest przemoc fizyczna polegająca na naruszeniu nietykalności cielesnej, ale istnieją inne formy przemocy, trudniejsze do wykrycia i często przynoszące ofiarom ogromne cierpienie, jak przemoc psychiczna czy ekonomiczna. W dalszej części seminarium Paweł Piróg i Robert Sarzyński omówili problem molestowania seksualnego, w szczególności możliwości dochodzenia swoich praw w sytuacji stania się ofiarą tego przestępstwa w świetle obowiązujących w tym względzie przepisów w polskim prawie. Z kolei Anna Konior omówiła problemy i wyzwania związane z godzeniem ról zawodowych i rodzinnych. W kolejnym wystąpieniu Agnieszka Perzyńska omówiła wyzwania i szanse związane z polityką prorodzinną w Polsce z perspektywy kobiet. Jak podkreśliła polityka społeczno-gospodarczawobec rodziny może być uznanaza politykę prorodzinną,jeżeli faktycznie realizuje onajasno wytyczone celew zakresie tworzenia przez państwo warunków sprzyjających rozwojowi rodzinyi zaspokojeniu jej potrzeb oraz uwzględnia się w niej perspektywę kobiet. W dalszej części spotkania Katarzyna Kasperek przedstawiła trudności i wyzwania związane ze stwarzaniem równych szans dla kobiet i mężczyzn w życiu zawodowych i społecznym. Z kolei Katarzyna Kapłon przybliżyła zebranym problematykę praw reprodukcyjnych kobiet w Polsce, rozumianych jako fundamentalneprawo wszystkich par i jednostek do swobodnego i odpowiedzialnego decydowania ile, kiedy i w jakich odstępach czasu chcą mieć dzieci, jak również do informacji i środków umożliwiających osiągnięcie tego celu. W następnym wystąpieniu Krzysztof Kwiatkowski podjął się próby syntezy informacji na temat sytuacji kobiet w Polsce, odnosząc się do takich kwestii jak ochrona zdrowia, udział w życiu politycznym, pozycja kobiet w rodzinach czy sytuacja kobiet na rynku pracy. Z kolei Kacper Radom i Katarzyna Nowosad omówili sytuację kobiet w Salwadorze.

Relacjonowane seminarium to kolejna inicjatywa Koła Naukowego Politologów PWSZ w Zamościu wpisująca się w problematykę przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć i promująca równe traktowanie. Pozostaje mieć nadzieję, że również w kolejnych latach z okazji Dnia Kobiet będą organizowane seminaria, których uczestniczki i uczestnicy podejmować będą próby krytycznego spojrzenia na sytuację społeczno-polityczną kobiet we współczesnej Polsce.

Oprac. Zarząd Koła Naukowego Politologów

Galeria zdjęć

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations