PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Seminarium naukowe Koła Naukowego Politologów PWSZ w Zamościu z okazji „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”  - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Seminarium naukowe Koła Naukowego Politologów PWSZ w Zamościu z okazji „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”

W dniu 4 grudnia  2017 r. Koło Naukowe Politologów PWSZ w Zamościu w partnerstwie z Kołem Młodego Stratega zorganizowało seminarium naukowe z okazji „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”.16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute  poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Kampania prowadzona jest między 25 listopada – Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia – Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Temat przewodni międzynarodowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w 2017 roku brzmi: Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich! Szczegółowe informacje: http://kampania16dni.pl/

Wprowadzenia do tematyki kampanii w 2017 roku dokonała dr Ewa Pogorzała – pełniąca funkcję opiekuna Koła Naukowego Politologów. Tegoroczny temat przewodni kampanii „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: Zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”, podkreśla związki między pokojem i edukacją. Zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa w edukacji – w przekazie edukacyjnym i w wychowaniu, jak również w przestrzeniach związanych z edukacją – w szkołach i przedszkolach, na uczelniach, w ośrodkach wychowawczych, w ich otoczeniu oraz w drodze do nich. Bezpieczeństwo w edukacji odnosi się do relacji zarówno między uczniami i uczennicami, jak i między nimi a dorosłymi, czyli kadrą pedagogiczną i zrządzającą. Kampania podkreśla także znaczenie edukacji, która sprzyja porozumieniu i pokojowym relacjom między grupami etnicznymi, religijnymi, między państwami, czyli edukacji równościowej, antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej. Prawo do edukacji podlega politycznym, ekonomicznym i społecznym manipulacjom, sprawiając, że w szczególności dziewczynki (kobiety), osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBTQI, migrantki i migranci są szczególnie narażone na wykluczenie z dostępu do tego podstawowego prawa. Edukacja musi być wolna od dyskryminacji i przemocy, bowiem poczucie bezpieczeństwa jest kluczowe dla możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności.

W dalszej części seminarium wyniki swoich naukowych dociekań przedstawili członkowie i członkinie Koła Naukowego Politologów. Uczestnicy i uczestniczki seminarium poruszyli szereg aspektów związanych z przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć. Paweł Piróg przedstawił referat poświęcony problematyce agresji i przemocy w szkole. Według słownika psychologicznego pod red. Włodzimierza Szewczuka agresja to wszelkie działania fizyczne lub słowne, których celem jest wyrządzenie krzywdy fizycznej lub psychicznej. Zjawisko agresji i przemocy w szkole jest niestety problemem dość powszechnym. Naukowcy twierdzą, że 15-17% uczniów osobiście styka się ze zjawiskiem przemocy. Edyta Romaszko omówiła procedurę Niebieskiej Karty w pracy Policji. Procedura Niebieskiej Karty obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Interdyscyplinarne podejście do realizacji procedury „Niebieskie Karty” ma na celu zintensyfikowanie działań wszystkich służb na rzecz poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. W kolejnym wystąpieniu Katarzyna Kapłon omówiła szerzej problem przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Zjawisko to penalizuje art. 207 Kodeksu Karnego: znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W kolejnym wystąpieniu Aleksandra Bałuta omówiła kwestię dostępu do edukacji w krajach Globalnego Południa. Z kolei Paweł Bereza przedstawił problem wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych. Obecnie ponad 300 tys. dzieci poniżej 18 roku życia, w ponad 30 krajach, bierze udział w konfliktach zbrojnych. Anna Pasieczna omówiła problem detencji dzieci-migrantów w kontekście dostępu do edukacji. Okazuje się, że w XXI wieku w wielu państwach, w tym w Polsce, stosuje się detencję dzieci, czyli przetrzymywanie w ośrodkach strzeżonych, tylko dlatego że pobyt ich i ich rodziców w danym kraju jest nieuregulowany. W kolejnym wystąpieniu Katarzyna Kasperek przedstawiła szokujące dane dotyczące przymusowych małżeństw. Z kolei Grzegorz Wójcik omówił problem przemocy i molestowania seksualnego. Szczególnie w ostatnim czasie w związku z akcją Me too,  uświadamiamy sobie jak powszechne jest to zjawisko i jak wiele kobiet doświadcza przemocy i molestowania na tle seksualnym. Katarzyna Nowosad i Natalia Bilska – Szykuła przestawiły wyniki najnowszego Gender Equality Index za 2017 rok. Z kolei Aleksandra Rój omówiła sytuację bezpaństwowców na świecie, szczególnie w kontekście ich dostępu do edukacji. Niektóre szacunki mówią, że ich liczba sięgać może nawet 12 milionów osób.  Mariusz Hucz przeanalizował zasady odpowiedzialności żołnierzy za nieprzestrzeganie norm międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Natomiast Ganna Prantenko omówiła problem pracy przymusowej dzieci. Szacuje się, że ponad 150 milionów dzieci w wieku od 5 do 14 lat na całym świecie zajmuje się pracą. Dzieci pracują w warunkach, które szkodzą ich zdrowiu i życiu. Pracują w kopalniach, gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, a także w rolnictwie. Dziewczynki są często sprzedawane do domów publicznych, a chłopcy rekrutowani do sił zbrojnych. Szacuje się, że 11,3 mln dziewcząt na świecie jest zmuszanych do niewolniczej służby w gospodarstwach domowych.

Koło Naukowe Politologów już po raz kolejny włączyło się w obchody międzynarodowej kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”. Pozostaje mieć nadzieję, że również w kolejnych latach takie inicjatywy będą organizowane. 

Oprac. Grzegorz Wójcik

Galeria zdjęć

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations