UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Przygotowanie pedagogiczne

Cel i zadania:
Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, w tym również dydaktyki szczegółowej w wymiarze niezbędnym do uzyskania przygotowania pedagogicznego i zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 131). Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.


Adresaci studiów:
Studia są adresowane do nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz kandydatów na nauczycieli; absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów (prowadzenia zajęć).


Program studiów:
Pedagogika
Psychologia
Dydaktyka ogólna
Profilaktyka w szkole
Szkoła jako instytucja wychowawcza
Dydaktyka szczegółowa
Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
Etyka nauczyciela
Emisja głosu
Komunikacja i kultura języka
Pierwsza pomoc medyczna
Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole
Praktyka pedagogiczna.


Okres realizacji studiów:
Studia trwają 3 semestry. Program obejmuje 300 godz. dydaktycznych oraz 150 godz. praktyk.


Koszt studiów: 2.300 zł (płatne jednorazowo lub w ratach)
                            2.000 zł - (płatne jednorazowo lub w ratach) Absolwenci i Słuchacze PWSZ w Zamościu


Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Wymagane dokumenty:
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations