PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Program praktyk zawodowych - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Program praktyk zawodowych

INFORMACJA O PROJEKCIE

„Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Projekt pod nazwą „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi III – „Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju”.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony, jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi.

Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

PRZEWIDZIANE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

W ramach projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” przewidziano następujące rodzaje wsparcia dla jego uczestników:

  • stypendium dla  studenta w pięciu równych comiesięcznych częściach (wypłacane po każdym miesiącu zrealizowanych praktyk począwszy od 2 do 6 miesiąca w maksymalnej kwocie 11 503,00 zł na jednego studenta)
  • dofinansowanie ewentualnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez studentów w związku z odbywaniem praktyki (dojazdy, zakwaterowanie, ubezpieczenie) do maksymalnego poziomu 1 700,00 zł brutto na jednego studenta, wypłacane w postaci dodatku miesięcznego  od 2 do 6 miesiąca praktyk w pięciu równych częściach
  • wypłata wynagrodzeń opiekunom praktyk studenckich ze strony pracodawcy (przez okres 3 miesięcy od 4 do 6 miesiąca praktyk)
  • wypłata wynagrodzeń opiekunom praktyk studenckich ze strony uczelni
  • dofinansowanie wydatków ponoszonych przez studentów w związku z opracowywaniem aplikacyjnych prac dyplomowych do maksymalnego poziomu 2 000,00 zł brutto na jednego studenta

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt adresowany jest do 70 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymonowica w Zamościu zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych poprzez udział w cyklu
6 – cio miesięcznych praktyk w podmiotach i instytucjach o profilu działalności zbieżnym z kierunkiem kształcenia.  Przewiduje się, że dzięki zwiększonemu wymiarowi czasowemu praktyk realizowanych w ramach projektu stworzona zostanie możliwość ściślejszego powiązania procesu studiowania ze środowiskiem pracy co pozwoli na lepsze przygotowanie absolwentów do przyszłego funkcjonowania na rynku zatrudnienia. 

Grupę docelową projektu stanowią osoby, które w roku akademickim 2016/2017 będą posiadały status studenta II roku niżej wymienionych kierunków kształcenia o profilu praktycznym funkcjonujących na PWSZ w Zamościu. Przewiduje się objęcie pilotażowym programem 6-cio miesięcznych praktyk grupę 70 studentów na którą składać się będzie:

  • 14 osób z II roku na kierunku Mechanika i budowa maszyn (1 K/ 13 M)
  • 24 osoby z II roku na kierunku Logistyka (6K/18M)
  • 12 osób z II roku na kierunku Filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja język angielski w biznesie i turystyce (7K/5M)
  • 20 osób z II roku kierunku Pedagogika  (19 K/ 1 M)

 OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Realizację projektu zaplanowano w okresie od 16.11.2016 do 30.06.2018 roku.

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations