PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Pomoc materialna - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Pomoc materialna

Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej w PWSZ w Zamościu
w roku akademickim 2016/2017


Stypendium socjalne lub zwiększone stypendium socjalne może otrzymać student, gdy miesięczny dochód netto na 1 osobę w jego rodzinie w 2015 roku nie przekroczył kwoty 1043,90 zł (kwota może ulec zmianie). Dochód należy udokumentować w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.

1. Termin składania wniosków:

a)     stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - od 3 do 17 października 2016 r. - wypłata stypendium do końca listopada z wyrównaniem od października,

b)    stypendium rektora dla najlepszych studentów – od 18 do 28 października 2016 r.

c)     w przypadku złożenia wniosku po upływie terminu wskazanego w literze a), student otrzymuje wymienione świadczenia od następnego miesiąca po złożeniu kompletu dokumentów.

2. Wymagane dokumenty – stypendium socjalne.

Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy materialnej składają wraz z wnioskiem określonym przez Uczelnię następujące dokumenty:

a)       zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r., (uwaga! brak dochodów w 2015 roku musi zostać potwierdzony przez Urząd Skarbowy), - obowiązkowo dla wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia,

b)       w przypadku uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego, z którego wynika, że student bądź członek rodziny nie złożył zeznania za 2015 r. bądź nie figuruje w ewidencji tego urzędu, należy do wniosku dołączyć oświadczenie tego podatnika, że w danym roku, nie uzyskał żadnego dochodu i nie rozliczył się w innym urzędzie skarbowym,

c)       zaświadczenia z ZUS lub zakładu pracy (KRUS – dotyczy tylko rolników przebywających na rencie, emeryturze, nie dotyczy czynnych rolników) (lub oświadczenie) zawierające informacje o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r., tych członków rodziny studenta, którzy na zaświadczeniu z urzędu skarbowego mają wykazany dochód,

d)       oświadczenia studenta i członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w 2015 r. z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej oraz o wysokości uzyskanych w ostatnim roku podatkowym innych dochodach niepodlegających opodatkowaniu (według wzoru określonego przez Uczelnię) – obowiązkowo składa każdy członek rodziny powyżej 18 roku życia nawet jeśli nie uzyskał takiego dochodu,

e)       zaświadczenie właściwego organu gminy (lub oświadczenie) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych oraz hektarach fizycznych ogólnej powierzchni w 2015 r.,

f)        odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów. W przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej należy przedstawić przekazy lub przelewy wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w poprzednim roku podatkowym,

g)       jeśli student otrzymuje świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wówczas zobowiązany jest przedłożyć kopie decyzji o przyznaniu świadczenia i jego wysokości (oryginał do wglądu),

h)       zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem (wysokość netto zasiłku za pełny miesiąc) lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny: rodzice, rodzeństwo studenta studiujące w systemie niestacjonarnym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – oświadczenie wyjaśniające okoliczności, które uniemożliwiają zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy,

i)         odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec jest nieznany,

j)        zaświadczenia ze szkół lub uczelni (lub oświadczenia), jeżeli rodzeństwo lub dzieci studenta pobierają naukę (aktualne tj. z miesiąca września dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i z października dla studentów)

k)       w przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół ksero aktu urodzenia (oryginał do wglądu),

l)         ksero aktów zgonu (oryginały do wglądu),

m)     akty ślubu (w przypadku małżeństw studenckich),

n)      zaświadczenieo otrzymanych zasiłkach z Ośrodka Pomocy Społecznej,

o)       w przypadku utraty dochodu - dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

p)       w przypadku uzyskania dochodu w 2015 r. (dotyczy sytuacji, gdy dochód nie był uzyskiwany od początku 2015 r.) - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany,

q)       w przypadku uzyskania dochodu w 2016 r. – dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,

r)        w przypadku studentów ubiegających się o zwiększone stypendium socjalne z tytułu zakwaterowania w innym lokalu niż Dom Studenta PWSZ oświadczenie według wzoru określonego przez Uczelnię,

s)        oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku,

t)        Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

u)       Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek,

v)       inne dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację w rodzinie studenta.

Uwaga: Student może złożyć kserokopię dokumentów, jeżeli zostały one potwierdzone notarialnie lub przez inny urząd państwowy. Kserokopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik ds. Pomocy Materialnej podczas przyjmowania wniosku o przyznanie pomocy materialnej, pod warunkiem okazania oryginału dokumentu.

Studenci, którzy nie mogą złożyć wniosku o przyznanie pomocy materialnej osobiście w wyznaczonym terminie zobligowani są do upoważnienia członka rodziny do złożenia w jego imieniu niezbędnych dokumentów (sytuacja taka dot. również odbioru decyzji administracyjnej o przyznanym bądź nie świadczeniu pomocy materialnej).

CUDZOZIEMCY:

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej i załączniki należy składać w języku polskim. Do zaświadczeń w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski.

3. Członkowie rodziny

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej uwzględnia się dochody osiągane przez:

a)       studenta,

b)       małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

c)       rodziców studenta, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

4. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w punkcie 3 litera c):

n  w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a)       ukończył 26 rok życia,

b)       pozostaje w związku małżeńskim,

c)       ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w punkcie 3 litera b), lub

n  jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a)       posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b)       posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c)       jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

d)       nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej definicji, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa (bez względu na wiek studenta).

5. Źródłem stałego dochodu studenta (małżonka studenta) może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Stałe źródło dochodu studenta oznacza nieprzerwane źródło dochodu przez 12 miesięcy w poprzednim roku kalendarzowym oraz w roku bieżącym (tj. od początku roku kalendarzowego do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej).

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować powyższe przedstawiając m.in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, ponadto zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu i inne).

Stypendium nie przysługuje studentowi w przypadku:

a)  w przypadku, gdy studentowi lub osobie samotnie wychowującej dziecko, tj. rodzicowi studenta, nie zostało zasądzone sądownie świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka (studenta) od drugiego z rodziców, stypendium nie przysługuje, chyba że:

- rodzice dziecka nie żyją lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany,

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

b)  gdy student niespełniający warunku samodzielności finansowej nie uwzględni dochodów rodziców oraz rodzeństwa.

6. Wymagane dokumenty- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy materialnej składają wraz z wnioskiem określonym przez Uczelnię orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.

Inne formy pomocy dla studentów niepełnosprawnych można znaleźć pod linkiem http://pwszzamosc.pl/studenci-niepelnosprawni.htm

7. Wymagane dokumenty- stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy materialnej składają wraz z wnioskiem określonym przez Uczelnię dokumenty potwierdzające swoje osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe, np. publikacje, certyfikaty, zaświadczenia, opinie, dyplomy, medale, zaświadczenia wydane przez kluby sportowe itp.

8. Wymagane dokumenty- zapomoga.

Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy materialnej składają wraz z wnioskiem określonym przez Uczelnię dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe stanowiące podstawę do otrzymania zapomogi np. dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia z policji itp.

O zapomogę student może się ubiegać w terminie do 3 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających przyznanie zapomogi.Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 1 budynku Instytutu Humanistycznego, tel. 84 638 34 00.

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

CardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations