PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Pedagogika - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Pedagogika

Studia na kierunku PEDAGOGIKA mają na celu profesjonalne przygotowanie przyszłych pedagogów do pracy zawodowej, wyposażając ich w niezbędną do tego wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania.

Wybierając jedną ze specjalności oferowanych przez naszą uczelnię tj. „pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i pieczę zastępczą” lub „edukację wczesnoszkolną i przedszkolną” absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu, a także posiądzie umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.


Absolwent specjalności „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza” uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne obejmujące:
- przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i pieczy zastępczej;
- metodyki: pracy opiekuńczo-wychowawczej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pracy resocjalizacyjnej oraz pracy socjalnej;
- profilaktykę i terapię uzależnień;
- podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego;
- etykę asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Przykładowe miejsca pracy:
- piecza zastępcza
- środowiskowy dom opieki nad dzieckiem
- środowiskowy ośrodek opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych
- świetlica środowiskowa
- instytucja wychowania pozaszkolnego
- placówka opiekuńczo-wychowawcza
- szkoła różnych szczebli
- poradnia psychologiczno-pedagogiczna
- instytucja pomocy społecznej
- ośrodek interwencji kryzysowej
- organizacja pozarządowa, stowarzyszenie, fundacja
- placówka interwencyjna
Przykładowe stanowiska:
- asystent rodziny
- pedagog szkolny
- terapeuta pedagogiczny
- wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- doradca/konsultant w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
- opiekun środowiskowy w domach pomocy społecznej / ośrodkach wsparcia społecznego.

Absolwent specjalności „edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna” uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne obejmujące:
- przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
- metodyki: edukacji wczesnoszkolnej (edukacja polonistyczna, etyczna, społeczna, plastyczna i medialna, muzyka i wychowanie fizyczne, edukacja matematyczna i przyrodnicza, zajęcia komputerowe i techniczne), wychowania przedszkolnego oraz pracy z dzieckiem trudnym;
- prawo oświatowe;
- bibliotekoznawstwo;
- edukację zdrowotną i promocję zdrowia.
Przykładowe miejsca pracy:
- placówka pomocy dziecku i rodzinie
- instytucja organizująca czas wolny dziecku
- organizacja pozarządowa, stowarzyszenie i fundacja działająca na rzecz dzieci i rodziny
- szkoła podstawowa - klasy 1-3 oraz świetlica szkolna
- przedszkole
- jednostka pomocy społecznej zajmująca się wsparciem rodzin, w tym i dzieci
Przykładowe stanowiska:
- nauczyciel - wychowawca w szkołach podstawowych, klasy 1-3
- wychowawca / asystent w placówce przedszkolnej
- ponadto absolwenci mają przygotowanie oraz uzyskują kompetencje do prowadzenia zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations