PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Oligofrenopedagogika z terapią dziecka ze spektrum autyzmu - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Oligofrenopedagogika z terapią dziecka ze spektrum autyzmu

Opis studiów:
Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki z terapią dziecka ze spectrum autyzmu będą przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo i zaburzeniami autystycznymi (autyzm i zespół Aspergera) w placówkach szkolnictwa specjalnego, integracyjnego oraz w  środowisku rodzinnym. Zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych (tzn. dostosowanych do potrzeb i możliwości) i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim) oraz autyzmem i zespołem Aspergera. Zdobędą umiejętność diagnozowania swoich podopiecznych, a poprzez to właściwego planowania pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowania osób niepełnosprawnych umysłowo i z autyzmem. Słuchacz poznając różne metody i formy pracy z dziećmi będzie potrafił trafne dobierać je i stosować w  swojej pracy z dziećmi.
Słuchacze zostaną zapoznani z aktualnymi zagadnieniami na temat autyzmu i zespołu Aspergera oraz wyposażeni w umiejętność diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 
Adresaci studiów:
- nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, absolwenci kierunków nauczycielskich pracujący z dziećmi i dorosłymi o różnych stopniach niepełnosprawności
- absolwenci kierunków pedagogicznych i psychologii
- pedagodzy pracujący z osobami niepełnosprawnymi, którzy chcą podnieść swoje umiejętności praktyczne w zakresie specyfiki pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera.
 
Uzyskane kwalifikacje:
Zgodnie z § 14.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. z 2015 poz.1264) absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
 
 
Program studiów:
Pedagogika specjalna
Oligofrenopedagogika
Edukacja i rehabilitacja osób z  niepełnosprawnością intelektualną
Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej
Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży – podstawy teoretyczne
Zaburzenia agresywne u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy
Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
Metody terapii osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością i spektrum autyzmu
Diagnoza  osób z autyzmem, zespołem Aspergera
Rewalidacja indywidualna
Metodyka wychowania w internacie i innych placówkach rehabilitacyjnych
Arteterapia (plastykoterapia, muzykoterapia i teatroterapia ) w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, autyzmem i zespołem Aspergera
Projektowanie planów i programów edukacyjnych
Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością
Diagnoza funkcjonalna (psycho-pedgogiczna) osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja integracyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
Funkcjonowanie dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera - procesy poznawcze, zachowania trudne
Modele terapeutyczne i terapie wspomagające
Integracja sensoryczna w pracy z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera
Praktyka pedagogiczna
 
Okres realizacji studiów:
Studia trwają 3 semestry. Program obejmuje 340 godz. dydaktycznych oraz 120 godz. praktyk.
 
Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
 
Wymagane dokumenty:
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations