UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Międzynarodowa konferencja naukowa pt.Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Międzynarodowa konferencja naukowa pt.Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
WYDZIAŁ POLITOLOGII
Zakład Stosunków Międzynarodowych
Zakład Badań Etnicznych
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ZAMOŚCIU
Instytut Nauk Społecznych
Zakład Politologii
UNIWERSYTET NARODOWY „AKADEMIA OSTROGSKA” W OSTROGU
Wydział Menedżmentu Polityczno-Informacyjnego
 
 
zapraszają na międzynarodową konferencję naukową
pt.
Europa Środkowo-Wschodnia
w procesie transformacji i integracji.
Wymiar społeczny
 
Konferencja odbędzie się w dniach 23 - 24 maja 2013 roku w Zamościu
w Sali Consulatus, Rynek Starego Miasta 1 (Ratusz)
 
Patronat nad konferencją objął Pan Marcin Zamoyski, Prezydent Miasta Zamość
 
Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Waldemar Martyn – Rektor PWSZ w Zamościu;
Prof. dr hab. Ihor Pasichnyk – Rektor Uniwersytetu Narodowego “Akademia Ostrogska”;
Prof. dr hab. Grzegorz Janusz – Dziekan Wydziału Politologii UMCS;
Prof. dr hab. Marek Pietraś – Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS;
Prof. dr hab. Henryk Chałupczak – Kierownik Zakładu Politologii PWSZ w Zamościu;
Dr Ewa Pogorzała – sekretarz konferencji
 
Celem konferencji jest analiza procesów zachodzących w  państwach Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście trwającej od 1989 r. transformacji systemowej i procesu integracji europejskiej w wymiarze społecznym. Jest to trzecia konferencja z cyklu. Dotychczas odbyły się konferencje poświęcone wymiarowi politycznemu (2009 r.) oraz kulturowemu (2011 r.) Ich pokłosiem są ważne merytorycznie i piękne edytorsko publikacje o charakterze monograficznym. Kolejne dwie dotyczyć mają odpowiednio wymiaru gospodarczego oraz militarnego.
 
Planowana konferencja obejmie szerokie spektrum społecznej sfery transformacji, m.in. takie zagadnienia jak: 
 
a)                  rozwój społeczeństwa obywatelskiego, poziom partycypacji politycznej; ruchy społeczne; mniejszości narodowe i społeczne, poziom mobilizacji społecznej; kapitał społeczny; ochrona praw człowieka; przeciwdziałanie dyskryminacji; ochrona praw kobiet; transparentność systemu politycznego; poziom korupcji;
 
b)                  rozwój tzw. trzeciego sektora; liczba organizacji pozarządowych; profil działania fundacji i stowarzyszeń; współpraca międzysektorowa, w tym z administracją publiczną; współpraca międzynarodowa organizacji pozarządowych; źródła finansowania trzeciego sektora; rozwój ekonomii społecznej;
 
c)                  sytuacja społeczno – ekonomiczna państw Europy Środkowo – Wschodniej, poziom rozwoju ekonomicznego a problematyka wykluczenia i spójności społecznej; modele polityki społecznej państw Europy Środkowo – Wschodniej; poziom życia ludności; państwa Europy Środkowo – Wschodniej a wskaźniki rozwoju (PKB, HDI, HDP, GDI, GEM, Gini Index);
 
d)                  struktura demograficzno – społeczna państw Europy Środkowo – Wschodniej; społeczeństwa państw Europy Środkowo – Wschodniej wobec wyzwań demograficznych; ruchy migracyjne; integracja imigrantów; skład etniczny i wyznaniowy społeczeństw; modele polityki narodowościowej państw Europy Środkowo – Wschodniej.
 
Kolejne planowane konferencje będą dotyczyć dwóch wymiarów. I tak wymiar gospodarczy obejmie:
 
a)      reformy gospodarcze w państwach Europy Środkowo-Wschodniej;
 
b)      rozwój gospodarczy państw Europy Środkowo-Wschodniej a członkostwo w Unii Europejskiej;
 
c)      ekonomiczne relacje państw Europy Środkowo-Wschodniej;
 
d)      miejsce Europy Środkowo-Wschodniej w gospodarce światowej (WTO, OECD);
 
e)      ekonomiczne problemy współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej (euroregiony);
 
Wymiar militarny:
a)      reformy sił zbrojnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej;
b)      członkostwo w NATO a transformacja państw Europy Środkowo-Wschodniej;
c)      integracja militarna państw postradzieckich;
d)      Europa Środkowo-Wschodnia w amerykańskich i rosyjskich koncepcjach militarnych;
 
Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych oraz innych specjalistów zajmujących się wskazaną problematyką, pochodzących z Polski i innych państw. Obrady będą prowadzone przede wszystkim w języku polskim, choć niektóre panele także w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Organizatorzy zapewniają uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie. Efektem konferencji będzie również publikacja pracy zbiorowej składającej się z artykułów zaakceptowanych do druku po przeprowadzeniu procesu recenzyjnego. Planowany termin publikacji to koniec 2013 roku.
 
Opłata konferencyjna wynosi 250 PLN i należy ją wpłacić do dnia 6 maja 2013 roku na następujące konto /z dopiskiem: konferencja 2013/: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
Bank PEKAO SA II Oddział w Zamościu: 62 1240 2005 1111 0010 4511 0574
 
Zgłoszenia należy przysyłać na załączonym formularzu pocztą elektroniczną do dnia 25 kwietnia 2013 roku.
 
Adres poczty elektronicznej:
konferencja@pwszzamosc.pl
 
Sekretarz konferencji:
dr Ewa Pogorzała, ewapogo@interia.pl; tel. 0 692-692-005

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations