UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa – zaproszenie - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa – zaproszenie

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
WYDZIAŁ POLITOLOGII
Zakład Stosunków Międzynarodowych
Zakład Badań Etnicznych
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU
Instytut Nauk Społecznych
Zakład Politologii
UNIWERSYTET NARODOWY „AKADEMIA OSTROGSKA” W OSTROGU
Wydział Menedżmentu Polityczno - Informacyjnego
 
 
zapraszają na międzynarodową konferencję naukową
pt.
Europa Środkowo-Wschodnia
w procesie transformacji i integracji.
Wymiar bezpieczeństwa
Konferencja odbędzie się w dniach 14 - 15 maja  2015 r. w Zamościu
Patronat nad konferencją objął Pan Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość
 
 
Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Waldemar Martyn – Rektor PWSZ w Zamościu;
Prof. dr hab. Ihor Pasichnyk – Rektor Uniwersytetu Narodowego “Akademia Ostrogska”;
Prof. dr hab. Grzegorz Janusz – Dziekan Wydziału Politologii UMCS;
Prof. dr hab. Marek Pietraś – Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS;
Prof. dr hab. Henryk Chałupczak – Kierownik Zakładu Politologii PWSZ w Zamościu;
Dr Justyna Misiągiewicz – sekretarz konferencji
 
Bezpieczeństwo jest wartością, ale i dynamicznym procesem podlegającym ewolucji w warunkach zmiany rzeczywistości społecznej. Na potrzeby konferencji przyjęto – po pierwsze - że jest ono procesem wielowymiarowym, obejmującym różne obszary życia społecznego jak tradycyjny wojskowy, ale i nietradycyjne, „miękkie”, niewojskowe jak gospodarczy, społeczny, polityczny, humanitarny, ekologiczny i możliwe inne. Po drugie, jest procesem wielopoziomowym zapewnianym działaniami na poziomie środowiska międzynarodowego, na poziomie państw oraz na poziomie podmiotów transnarodowych.
W kontekście przyjętych założeń celem konferencji jest – po pierwsze – analiza specyfiki regionalnego kompleksu, a więc złożoności i współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach zachodzących tu na poziomie wnętrz państw i środowiska międzynarodowego procesów transformacji i integracji. Po drugie, analiza podejmowanych na poziomie państw i środowiska międzynarodowego działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa.
Planowana konferencja jest czwartą w cyklu Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji.  Tematem dotychczasowych konferencji w 2009 roku był wymiar polityczny, w 2011 roku wymiar kulturowy, a w 2013 roku wymiar społeczny.  W 2017 roku planowane jest podjęcie tematyki wymiaru gospodarczego. Pokłosiem dotychczasowych konferencji są ważne merytorycznie i piękne edytorsko publikacje o charakterze monograficznym.
Zamysłem organizatorów planowanej konferencji jest uczynienie przedmiotem wygłaszanych referatów i dyskusji szerokiego spektrum  problemów bezpieczeństwa m.in. takich zagadnień jak: 
a)       identyfikacja zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, ich różnorodności, wielowymiarowości i wielopoziomowości ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów wojskowego, gospodarczego, energetycznego, społecznego, etnicznego, ekologicznego, demograficznego, cyberprzestrzeni i innych funkcjonujących na poziomie państwa i środowiska międzynarodowego, powodowanych przez państwa i podmioty niepaństwowe - transnarodowe (zagrożenia asymetryczne);
b)      ewolucja ładu międzynarodowego na obszarze poradzieckim, dokonującej się tu geopolitycznej zmiany w warunkach powrotu Federacji Rosyjskiej do polityki mocarstwowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej;
c)       strategie bezpieczeństwa i kultura strategiczna państw Europy Środkowo-Wschodniej;
d)      działania na rzecz bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej na poziomie państw i ich polityk bezpieczeństwa;
e)       działania na rzecz bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej na poziomie środowiska międzynarodowego z uwzględnieniem strategii i praktyki politycznej Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego i innych instytucji międzynarodowych;
f)       działania na rzecz bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej podmiotów niepaństwowych (transnarodowych);
 
Tematyką kolejnej planowanej konferencji będzie wymiar gospodarczy procesów transformacji i integracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Wstępnie planowane jest podjęcie takich zagadnień jak:
a)      reformy gospodarcze w państwach Europy Środkowo-Wschodniej;
b)      rozwój gospodarczy państw Europy Środkowo-Wschodniej a członkostwo w Unii Europejskiej;
c)      ekonomiczne relacje państw Europy Środkowo-Wschodniej;
d)     miejsce Europy Środkowo-Wschodniej w gospodarce światowej (WTO, OECD);
e)      ekonomiczne problemy współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej (euroregiony);
 
Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych oraz innych specjalistów zajmujących się wskazaną problematyką, pochodzących z Polski i innych państw. Obrady będą prowadzone przede wszystkim w języku polskim, choć niektóre wystąpienia także w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Organizatorzy zapewniają uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie. Efektem konferencji będzie monografia o charakterze zbiorowym składająca się z artykułów zaakceptowanych do druku po przeprowadzeniu procesu recenzyjnego. Termin złożenia tekstów: 31 sierpień 2015 roku. Planowany termin publikacji: koniec 2015 roku.
 
Zgłoszenia należy przysyłać na załączonym formularzu pocztą elektroniczną do dnia 15 marca 2015 roku. Adres poczty elektronicznej: konferencja@pwszzamosc.pl
Po uzyskaniu akceptacji wystąpienia przez organizatorów, prosimy wnieść opłatę konferencyjną. Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN i należy ją wpłacić do dnia 10 kwietnia 2015 roku na następujące konto /z dopiskiem: konferencja 2015/: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
59 1240 2005 1111 0010 5767 6978
PEKAO SA  II Oddział w Zamościu
Sekretarz konferencji:
Dr Justyna Misiągiewicz, mail: justyna.misiagiewicz@poczta.umcs.lublin.pl; tel. 502661726

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations