PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Logistyka - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Logistyka

Studia na kierunku LOGISTYKA mają na celu wyposażenie przyszłego logistyka w ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego i rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich. W toku studiów posiądzie on wiedzę niezbędna do rozumienia istoty podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasad sterowania przepływami informacji, środkami finansowymi, zasobami ludzkimi i materialnymi, a także istoty logistycznej obsługi klienta. Zdobędzie on wiedzę z dziedziny ekonomiki przedsiębiorstw i handlu, zarządzania procesami planowania, organizowania, kierowania i kontroli przepływu zasobów, w tym towarów od producenta do konsumenta oraz w zakresie procesów optymalizacji wykorzystania zasobów przedsiębiorstw. Poza wiedzą ekonomiczną i z zakresu zarządzania firmą zdobędzie umiejętności menedżerskie, umożliwiające szybkie podejmowanie decyzji i przewidywanie ich konsekwencji. Ponadto, dzięki zdobytej wiedzy dotyczącej nowoczesnych technik i technologii stosowanych w logistyce przyszły logistyk będzie skutecznie współuczestniczył w budowie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
 
Absolwent specjalności „logistyka produkcji i inżynieria jakości” wykaże się
w szczególności:
-       wiedzą na temat terminologii, koncepcji i metod logistyki, systemach logistycznych, rodzajach podmiotów i struktur gospodarczych działających w obszarze logistyki, elementów składowych i procesach logistycznych zachodzących w organizacjach oraz występujących między nimi powiązaniach, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym,
-       znajomością problematyki zintegrowanych systemów zarządzania, systemów wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą, zarządzania strategicznego oraz inżynierii jakości, wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie logistyki, wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w zakresie logistyki oraz znajomością normy i procedury projektowania koncepcji organizacji procesów logistycznych, w tym uwarunkowania ich wdrażania i nadzoru w różnych organizacjach, specjalistyczną wiedzą z zakresu materiałoznawstwa, logistyki i eksploatacja systemów produkcyjnych, automatyki, automatyzacji i robotyzacja procesów produkcyjnych, wiedzą o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, metodach, technikach, narzędziach i materiałach stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich oraz typowych technologiach inżynierskich mających zastosowanie w zakresie logistyki.
 
Absolwent specjalności „transport lądowy” wykaże się w szczególności:
-       wiedzą na temat infrastruktury, systemów oraz usług transportowych oraz wiedzą o standardach i normach technicznych, o cyklu życia oraz o utrzymaniu urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
-       znajomością problematyki z zakresu: środków transportu wewnętrznego i drogowego, przepisów ruchu drogowego, organizacji procesów transportowych, obsługi pasażerów i ładunków w transporcie drogowym oraz transportu rurociągowego.
specjalistyczną wiedzą z zakresu podstaw ruchu kolejowego, sterowania ruchem kolejowym i łączności; infrastruktury kolejowej i kolejowych pojazdów szynowych oraz eksploatacji handlowej kolei.
-       umiejętnością dokonania krytycznej analizy sposobu funkcjonowania oraz potrafi ocenić (zwłaszcza w powiązaniu z logistyką) istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.
-       potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, w szczególności potrafi prognozować zjawiska i procesy logistyczne oraz proponować rozwiązania problemów badawczych ze wskazaniem uwarunkowań ich implementacji, przebiegu i skutków.
-       gotowością do pracy zespołowej, organizowania i kierowania zespołami, określania priorytetów oraz realizacji projektów.

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations