PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Konkurs matematyczny - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Konkurs matematyczny

Regulamin Konkursu Matematycznego „SZPAK” 2009/2010

Organizatorem konkursu jest LSCDN Oddział w Zamościu a honorowy patronat nad konkursem sprawuje Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie prof. dr hab. Zdzisław Rychlik, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu prof. dr hab. Waldemar Martyn oraz Prezydent Miasta Zamościa Pan Marcin Zamoyski.

 1. Celem konkursu jest:
  a) Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów szkól podstawowych
  b) Promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursach
 2. Konkursy są trzyetapowe
  a) 1 etap – eliminacje szkolne
  b) 2 etap – eliminacje międzyszkolne /rejonowe/
  c) 3 etap – finał.
 3. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach
  a)Kategoria I – uczniowie do klasy IV włącznie
  b) Kategoria II – uczniowie do klasy V włącznie
  c) Kategoria III – uczniowie do klasy VI włącznie
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny
 5. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele oddelegowani przez szkołę
 6. Do kolejnego etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów.
  Laureatem konkursu finałowego zostają uczniowie, którzy z części finałowej uzyskali, co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów
 7. Wszyscy uczestnicy III etapu dostają dyplomy uczestnictwa a laureaci dyplom laureata .
 8. Konkursy przeprowadzają:
  a) I etap – Szkolna Komisja Konkursowa, co najmniej dwuosobowa powołana przez dyrektora szkoły.
  b) II etap –Rejonowa Komisja Konkursowa w skład, której wchodzą nauczyciele, których uczniowie biorą udział w danym etapie konkursu.
  c) Przewodniczącego komisji powołuje LSCDN w Zamościu.
  d)  III etap – Finałowa Komisja Konkursowa w skład, której wchodzą powołani przez LSCDN w Zamościu. Przewodniczącego komisji powołuje LSCDN w Zamościu.
 9. Zadania komisji:
  Do obowiązków Szkolnej Komisji Konkursowej należy:
  - Organizacja i przeprowadzenie eliminacji I etapu
  - Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej odbiera w sekretariacie LSCDN w Zamościu materiały do przeprowadzenia konkursu na trzy dni przed terminem eliminacji szkolnych .
  -  Powielenie odpowiedniej ilości zestawów potrzebnych do przeprowadzenia eliminacji (szkoła otrzymuje po jednym zestawie zadań do poszczególnych klas )
  - Sprawdzenie prac konkursowych
  - Sporządzenie protokołu i przesłanie go wraz z pracami uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu do LSCDN w Zamościu
  - Do obowiązków Rejonowej Komisji Konkursowej należy:
  - Organizacja i przeprowadzenie eliminacji II etapu
  - Sprawdzenie prac konkursowych
  - Sporządzenie protokołu i przesłanie go wraz z pracami uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do III etapu do LSCDN w Zamościu
  - LSCDN w Zamościu umieszcza wyniki II etapu konkursu na stronie internetowej.
  Do obowiązków Finałowej Komisji Konkursowej należy:
  - Organizacja i przeprowadzenie eliminacji III etapu
  - Sprawdzenie prac konkursowych
  - Sporządzenie protokołu według kolejności zdobytych punktów,
  - Sporządzenie listy laureatów i przesłanie go wraz ze wszystkimi pracami do LSCDN w Zamościu.
  LSCDN w Zamościu zawiadamia laureatów poprzez dyrektorów ich szkół o terminie wręczenia Dyplomu Laureata .
 10. Organizacja poszczególnych etapów konkursu:
  Etap szkolny:
  Etap szkolny odbywa się we wszystkich szkołach o godzinie 900 w dniu ustalonym przez LSCDN w Zamościu.
  - Zestawy zadań powinny być otwarte o godzinie 900 w obecności uczestników konkursu w dniu eliminacji.
  Etap międzyszkolny:
  Etap międzyszkolny odbywa się w szkołach wytypowanych przez LSCDN w Zamościu
  - Przewodniczący poszczególnych komisji dokonuje kodowania prac pisemnych uczestników
  - Zestawy zadań na eliminacje II etapu odbierają przewodniczący Rejonowych Komisji Konkursowych w terminie ustalonym przez LSCDN w ZamościuZestawy zadań powinny być otwarte w obecności uczestników konkursu w dniu i godzinie eliminacji ustalonym przez LSCDN w Zamościu.
  Etap finałowy:
  Etap finałowy odbywa się w szkołach wytypowanych przez LSCDN w Zamościu
  - Przewodniczący poszczególnych komisji dokonuje kodowania prac pisemnych uczestników
  - Zestawy zadań na eliminacje III etapu odbierają przewodniczący Finałowych Komisji Konkursowych w terminie ustalonym przez LSCDN w Zamościu
  - Zestawy zadań powinny być otwarte w obecności uczestników konkursu w dniu i godzinie finału ustalonym przez LSCDN w Zamościu.
 11. Terminy poszczególnych etapów ustala LSCDN w Zamościu Terminy eliminacji w roku szkolnym 2009/10 :
  - etap szkolny 16.12.2009r.
  - etap powiatowy 06.02.2010r.
  - etap finałowy 20.03.2009r.
 12. Udział w konkursach należy zgłaszać do 10 listopada.
 13. Wszystkie osoby powołane do organizacji i przeprowadzania konkursu zobowiązane są do zachowania tajemnicy służbowej
 14. Wymagania konkursowe na poszczególne etapy ujęte są w aneksach.
 15. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Kierownik LSCDN w Zamościu.

 

Regulamin ZAGIMAK

 

Aneks do regulaminu Konkursu Matematycznego „ZAGIMAK”

Program merytoryczny konkursu

 

Klasa I
I. Etap szkolny

 1. Liczby i działania, procenty:
  a) liczby całkowite: podzielność, NWW, NWD, działania, prawa działań, wartość bezwzględna liczby
  b) ułamki zwykłe i dziesiętne, ułamki okresowe: zamiana, porównywanie, działania.
  c) przybliżenia liczbowe: reguły zaokrąglania.
  d) potęga o wykładniku naturalnym, działania.
  e) obliczenia procentowe: zadania, obliczenia bankowe, stężenia procentowe, promile, stopy.
 2. Geometria
  a) punkt, prosta, półprosta, odcinek.
  b) kąt, rodzaje kątów, obliczanie kątów.
  c) wielokąty: trójkąty, czworokąty – klasyfikacja, własności, obwody i pola powierzchni.
  d) prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie: wyznaczanie zbiorów punktów, których współrzędne spełniają zadane warunki.
  e) skala i plan.


II. Etap okręgowy
Obowiązuje zakres materiału określony dla etapu szkolnego, a ponadto:

 1. Wyrażenia algebraiczne
  a) budowanie wyrażeń algebraicznych, wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego.
  b) jednomian i suma algebraiczna – działania.
  c) rozkładanie sum algebraicznych na czynniki.


III. Etap finałowy
Obowiązuje zakres materiału określony dla etapu II, a ponadto:

 1. Równania i nierówności
  a) Rozwiązywanie równań i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą.
  b) Ilustracja rozwiązania nierówności na osi liczbowej.
  c) Równanie sprzeczne i tożsamościowe.
  d) Zastosowanie równań i nierówności do rozwiązywania zadań tekstowych.
  e) Zapisywanie treści zadania w postaci wyrażenia algebraicznego, równania, lub nierówności.
  f) Dowodzenie prostych twierdzeń o treści algebraicznej
  g) Proste równania z wartością bezwzględną
  h) Figury przystające. Cechy przystawania trójkątów: zadania konstrukcyjne
  i) Dowodzenie prostych twierdzeń o treści geometrycznej.


W każdym kolejnym etapie stopień trudności zadań będzie wzrastał.

Klasa II

I. Etap szkolny

 1. Algebra
  a)Liczby całkowite: podzielność, NWW, NWD, działania, prawa działań, wartość bezwzględna liczby
  b) Ułamki zwykłe i dziesiętne, ułamki okresowe: zamiana, porównywanie, działania.
  c) Obliczenia procentowe: zadania, obliczenia bankowe, diagramy, promile.
  d) Przybliżenia liczbowe: reguły zaokrąglania.
  e) Potęga o wykładniku całkowitym: twierdzenia, działania.
  f) Pierwiastek arytmetyczny: twierdzenia, wyłączanie czynnika przed i włączanie czynnika pod znak pierwiastka, działania na pierwiastkach.
  g) Budowanie wyrażeń algebraicznych, wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego.
  h) Jednomian i suma algebraiczna – działania.
  i) Rozkładanie sum algebraicznych na czynniki.
  j) Rozwiązywanie równań i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą.
  k) Ilustracja rozwiązania nierówności na osi liczbowej.
  l) Równanie sprzeczne i tożsamościowe.
  ł) Zastosowanie równań i nierówności do rozwiązywania zadań tekstowych.
  m) Zapisywanie treści zadania w postaci wyrażenia algebraicznego, równania, lub nierówności.
  n) Dowodzenie prostych twierdzeń o treści algebraicznej
 2. Geometria
  a)Punkt, prosta, półprosta, odcinek.
  b) Kąt, rodzaje kątów, obliczanie kątów.
  c) Wielokąty: trójkąty, czworokąty – klasyfikacja, własności, obwody i pola powierzchni.
  d) Pole koła i długość okręgu, długość łuku i pole wycinka koła.
  e) Symetria osiowa i środkowa. Oś symetrii i środek symetrii figury.
  f) Symetria w układzie współrzędnych.
  g) Figury przystające. Cechy przystawania trójkątów: zadania konstrukcyjne i zadania na dowodzenie.
  h) Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie: wyznaczanie zbiorów punktów, których współrzędne spełniają zadane warunki.
  i) Skala i plan.
  j) Dowodzenie prostych twierdzeń o treści geometrycznej.


II. Etap okręgowy
Obowiązuje zakres materiału określony dla etapu szkolnego, a ponadto:

a) Liczby całkowite: dzielenie z resztą.
b) Zadania na prędkość, drogę i czas – przeliczanie jednostek.
c) Stopy, syropy, roztwory – zadania.
d) Pierwiastek arytmetyczny: pozbywanie się niewymierności w mianowniku.
e) Stosunek i proporcjonalność: własności stosunku i proporcji, zastosowanie do zadań tekstowych.


III. Etap finałowy
Obowiązuje zakres materiału określony dla etapu II, a ponadto:

a) Twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne – zastosowania w zadaniach
b) Prostopadłościan, sześcian, graniastosłup – opis, siatka, pole powierzchni i objętość - zadania.
c)Okrąg i koło, figury w kole: kąt środkowy i kąt wpisany – twierdzenia, ramiona kąta styczne do okręgu – twierdzenia, trójkąt wpisany w okrąg i opisany na okręgu.
d) Proste równania i nierówności z wartością bezwzględną
e) Wzory skróconego mnożenia
f) Równania kwadratowe, które można rozwiązać stosując wzory skróconego mnożenia, lub kwadratowe niezupełne np..: x2-2x +1=0, x2 – 9=0, x2- 4x = 0

W każdym kolejnym etapie stopień trudności zadań będzie wzrastał.

Klasa III

I. Etap szkolny

 1. Algebra
  a) Liczby całkowite: podzielność, NWW, NWD, działania, prawa działań, wartość bezwzględna liczby
  b) Obliczenia procentowe: zadania, obliczenia bankowe, diagramy, promile.
  c) Potęga o wykładniku całkowitym: twierdzenia, działania.
  d) Pierwiastek arytmetyczny: twierdzenia, wyłączanie czynnika przed i włączanie czynnika pod znak pierwiastka, działania na pierwiastkach.
  e) Budowanie wyrażeń algebraicznych, wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego.
  e) Wzory skróconego mnożenia.
  f) Rozkładanie sum algebraicznych na czynniki.
  g) Rozwiązywanie równań i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą.
  h) Ilustracja rozwiązania nierówności na osi liczbowej.
  i)  Rozwiązywanie układów równań liniowych, interpretacja geometryczna
  j)  Zastosowanie równań , nierówności i układów równań do rozwiązywania zadań tekstowych.
  k) Zapisywanie treści zadania w postaci wyrażenia algebraicznego, równania, nierówności. lub układów równań
  l) Dowodzenie twierdzeń o treści algebraicznej
 2. Geometria
  a) Kąt, rodzaje kątów, obliczanie miar kątów
  b) Twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne – zastosowania w zadaniach
  c) Wielokąty: trójkąty, czworokąty – klasyfikacja, własności, obwody i pola powierzchni.
  d) Okrąg i koło, figury w kole: kąt środkowy i kąt wpisany – twierdzenia, ramiona kąta styczne do okręgu – twierdzenia, trójkąt wpisany w okrąg i opisany na okręgu.
  e) Pole koła i długość okręgu, długość łuku ,pole wycinka i odcinka koła.
  f)  Symetria osiowa i środkowa. Oś symetrii i środek symetrii figury.
  g) Figury przystające. Cechy przystawania trójkątów: zadania konstrukcyjne i zadania na dowodzenie.
  h) Dowodzenie twierdzeń o treści geometrycznej.
 3. Funkcja
  a) Pojęcie funkcji, dziedzina , zbiór wartości , wykres funkcji, własności , miejsce zerowe, monotoniczność.
  b) Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne


II. Etap okręgowy
Obowiązuje zakres materiału określony dla etapu szkolnego, a ponadto:

a) Twierdzenie Talesa
b) Podobieństwo figur. Cechy podobieństwa figur


III. Etap finałowy
Obowiązuje zakres materiału określony dla etapu II, a ponadto:

a) Prostopadłościan, sześcian, graniastosłup, ostrosłup – opis, siatka, pole powierzchni i objętość - zadania.
b) Równania i nierówności z wartością bezwzględną
c) Funkcja liniowa - zadania.

W każdym kolejnym etapie stopień trudności zadań będzie wzrastał.

 

Regulamin konkursu matematycznego 2010

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych matematyką.
Organizatorami konkursu są LSCDN Oddział w Zamościu i Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie, a honorowy patronat nad konkursem sprawuje Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie prof. dr hab. Zdzisław Rychlik , JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu prof. dr hab. Waldemar Martyn oraz Prezydent Miasta Zamościa Pan Marcin Zamoyski.

 

Celem konkursu jest:

 • popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów,
 • stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności, rywalizacji w dziedzinie matematyki,
 • promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie.

 

Finał konkursu matematycznego

 

W dniu 20 marca br. o godzinie 9 odbył się Finał konkursów matematycznych SZPAK i ZAGIMAK, w którym udział wzięła młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów.
Finał konkursu SZPAK odbył się w Szkole Podstawowej nr 9 im Orląt Lwowskich w Zamościu, finał konkursu ZAGIMAK w Gimnazjum nr 5 im. Sybiraków w Zamościu. W finale łącznie udział wzięło 348 osób, w tym na szczeblu podstawowym 216 osób, natomiast na szczeblu gimnazjum 132 osoby. 
 

Laureaci Konkursu Matematycznego „ZAGIMAK” 2009/10

 
• Klasa I – 16 osób
• Klasa II. - 10 osób
• Klasa III. – 16 osób


Laureaci Konkursu Matematycznego „SZPAK” 2009/10


• Klas IV – 21 osób
• Klasa V – 27 osób
• Klasa VI. – 37 osób

Galeria zdjęć

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations