UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Klauzula informacyjna RODO dla pracowników - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Klauzula informacyjna RODO dla pracowników

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ul. Pereca 2,  22-400 Zamość;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu możliwy jest pod numerem tel. 84 638 35 55  lub adresem email: martyn.jaroslaw@pwszzamosc.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania i przyznawania świadczeń socjalnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.; ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy  o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

- podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);

5) Pani/Pana akta pracownicze i dokumentacja pracownicza przechowywane będą do czasu określonego przepisami prawa;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa;

9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;

10) Administrator informuje, iż na terenie Uczelni zainstalowany jest monitoring wizyjny. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektów i terenu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e  RODO i obejmuje wejścia do budynków;

11) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations