PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

I Zamojskie Dyktando - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

I Zamojskie Dyktando

Regulamin konkursu pn.
I ZAMOJSKIE DYKTANDO
Informacje ogólne


1.Organizatorem I Zamojskiego Dyktanda jest Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu.
2.Celem I Zamojskiego Dyktanda jest:

◦propagowanie zasad poprawnej polszczyzny;
◦sprawdzenie umiejętności pamięciowego pisania ze słuchu.
3.Data i miejsce przeprowadzenia dyktanda:

◦I etap konkursu odbędzie się w Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim i Tomaszowie Lubelski. O dokładnym terminie i miejscu dyktanda uczestnicy zostaną poinformowani poprzez szkoły i stronę internetową uczelni www.pwszzamosc.pl
◦I etap polega na napisaniu zaproponowanego przez organizatorów dyktanda. Dyktando oceniają nauczyciele akademiccy kierunku „filologia polska” Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
◦Zgłoszenia kandydatów dokonują szkoły ponadgimnazjalne. Wszyscy chętni którzy, nie są uczniami szkół ponadgimnazjalnych, a chcą wziąć udział w konkursie mogą zgłosić się osobiście, lub przesłać pocztą elektroniczna bądź listownie, wypełniony formularz zgłoszeniowy
◦Finał konkursu, połączony z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie się w Zamościu

 

Komisja konkursowa dyktanda
1.Nad przebiegiem dyktanda czuwać będzie komisja konkursowa dyktanda, powołana przez Dyrektora Instytutu Humanistycznego PWSZ w Zamościu.
2.Komisja konkursowa zajmuje się w szczególności prawidłowym przebiegiem dyktanda, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z dyktandem sporów.
3.W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, komisja konkursowa podejmie decyzję wykluczeniu z dyktanda uczestnika, który dokonał tych naruszeń.

 

Przebieg Dyktanda

1.Dyktando składa się z dwóch etapów.
2.Podczas pisania Dyktanda nie wolno:

◦korzystać z żadnych pomocy naukowych
◦porozumiewać się z innymi uczestnikami
◦korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, tj. telefony komórkowe, słowniki, laptopy itp.
◦pisać dyktowanego tekstu drukowanymi literami.
3.Sprawdzenie prac nastąpi tego samego dnia. W przerwie dyktanda wystąpią zespoły uczelniane.
4.Wręczenie nagród odbędzie się podczas Finału Konkursu.
 

 

Zasady oceny

1.Ocenie podlegają błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne.
2.Nieczytelny, niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego.
3.Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie jest dopuszczalne stosowanie drukowanych liter.
4.Jeżeli kilka prac napisanych będzie bezbłędnie, organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki, w celu wyłonienia jednej osoby.
5.O formie dogrywki zadecyduje Komisja konkursowa. Dopuszcza się pisanie nowego tekstu.
6.Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie ani żadna reklamacja.
7.Laureaci otrzymają indeks Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Nagrody rzeczowe otrzyma trzech najlepszych uczestników konkursu.
 


Uwagi końcowe

1.Tekst dyktanda zostanie opracowany przez językoznawcę z Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Dyktando zostanie opracowane na podstawie obowiązujących zasad pisowni i interpunkcji zawartych w słownikach ortograficznych PWN.
2.Wgląd do własnej pracy będzie możliwy wyłącznie w dniu Dyktanda.
3.Każdy uczestnik finału dyktanda otrzyma imienne potwierdzenie udziału w dyktandzie.
4.Uczestnikowi nie przysługuje wymiana ewentualnych nagród rzeczowych na ekwiwalent pieniężny.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i nazwiska tych osób, na co uczestnicy wyrażają zgodę.
6.Zgłoszenie udziału w Dyktandzie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
7.Niniejszy regulamin oraz wyniki dyktanda zostaną zamieszczone w Internecie pod adresem: www.pwszzamosc.pl. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo podania wyników I Zamojskiego Dyktanda do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów.
8.Wszelkie sprawy, które nie zostały objęte powyższym regulaminie, rozstrzyga przewodniczący komisji.

 

Miejsce dyktanda

 

I etap I Zamojskiego Dyktanda

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu informuje, że w dniu 28 stycznia br. o godz. 11:00 odbędzie się I etap I Zamojskiego Dyktanda.
Miejsce przeprowadzenia dyktanda

 

1. Z powiatu biłgorajskiego uczestników zapraszamy do:
Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj

 

2. Z powiatu hrubieszowskiego uczestników zapraszamy do:
Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie
ul. Zamojska 18 a, 22-500 Hrubieszów

 

3. Z powiatu janowskiego uczestników zapraszamy do:
Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
ul. Jana Pawła II nr 1, 23-300 Janów Lubelski

 

4. Z powiatu lubaczowskiego uczestników zapraszamy do:
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów

 

5. Z powiatu tomaszowskiego uczestników zapraszamy do:
Zespół Szkół Nr 2 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim
ul. Żwirki i Wigury 3, 22-600 Tomaszów Lubelski

 

6. Z powiatu zamojskiego uczestników zapraszamy do:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu
ul. Jana Zamoyskiego 3, 22-400 Zamość
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
ul. Partyzantów 68, 22-400 Zamość

 

Uczestnicy z powiatu zamojskiego zostaną wcześniej poinformowani o miejscu odbycia się dyktanda.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 084 638 34 44 - Dział Rozwoju PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu

 

Terminy dyktanda

 

UWAGA!!!

Szkoły i osoby chętne do wzięcia udziału w I Zamojskim Dyktandzie mogą przesyłać zgłoszenia do 31 grudnia 2009r.
- drogą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@pwszzamosc.pl lub
- pocztą tradycyjną:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Akademicka 8
22-400 Zamość

Terminy poszczególnych etapów I Zamojskiego Dyktanda:
I etap – 28 stycznia 2010r.
II etap FINAŁ – 18 marca 2010r.

 

Zwycięzcy I etapu dyktanda

 

W dniu 28 stycznia br. w Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Lubaczowie i Tomaszowie Lubelskim odbył się I etap I Zamojskiego Dyktanda organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Tekst dyktanda został przygotowany przez dr Cecylię Galilej, wykładowcę PWSZ i KUL.
W dyktandzie wzięło udział 247 osób. Do finału, który odbędzie się 18 marca br., zakwalifikowało się 40 osób. Warunkiem przejścia eliminacji było uzyskanie co najmniej 165 punktów na 200 możliwych (200 pkt. to bezbłędnie napisany tekst).
Wśród finalistów jest 31 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 7 gimnazjalistów, 1 studentka i 1 osoba nie ucząca się.

 

Lista Zwycięzców - I Zamojskie Dyktando – etap I

 

Galeria zdjęć

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations

Imię
Nazwisko
Szkoła
Punkty
Jan
Chwalewski 
------------------------------
196
Agnieszka
Kamińska
Gim. ZS im. Dzieci Zamojszczyzny, Sitaniec
195
Adrianna
Bondyra
Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
193
Justyna
Szewczuk
III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu
192
Paulina
Paluch
Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
190
Michał
Majewski
Gimnazjum nr 1 w Zamościu
185
Monika
Pukaluk
III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu
184
Joanna
Lenart
LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lub.
181
Małgorzata
Karpińska
ZS nr 1 im. Zamoyskich, Szczebrzeszyn
180
Iwona
Traczykiewicz
Gim. Jana Pawła II, Miączyn
180
Aleksandra
Kołodziej
LO im. T. Kościuszki w Lubaczowie
179
Wojciech
Korona
Gimnazjum nr 1 w Zamościu
179
Krzysztof
Rudy
Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
177
Jarosław
Krupa
Gim. Jana Pawła II, Miączyn
176
Ewelina
Rosołowska
Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
176
Monika
Sztafiej
II LO im. M. Konopnickiej, Zamość
175
Małgorzata
Głowala
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Turobinie
174
Anna
Kozłowska
LO im. Zamoyskich, Szczebrzeszyn
174
Marta
Naklicka
II LO im. M. Konopnickiej, Zamość
174
Aleksandra
Czechońska
ZS nr 2 im gen. W. Sikorskiego w Tomaszowie Lub.
172
Michał
Łyżwa
Gim. Jana Pawła II, Miączyn
172
Anna
Szalczyńska
LO im. Zamoyskich, Szczebrzeszyn
171
Agnieszka
Cymińska
II LO im. M. Konopnickiej, Zamość
170
Anna
Warcaba
LO im. T. Kościuszki w Lubaczowie
170
Magdalena
Czerwieniec
I LO J. Zamoyskiego, Zamość
169