UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Gerontokineza – aktywny senior - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Gerontokineza – aktywny senior

Cel studiów:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy z ludźmi starszymi, przygotowanie do programowania, organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu aktywności ruchowej ludzi starszych, w szczególności zajęć o charakterze profilaktyczno-usprawniającym, a także kształtowanie pozytywnych postaw i szacunku do starości jako zjawiska społecznego. Studia przygotowują do pracy  we wszystkich organizacjach, stowarzyszeniach i instytucjach zrzeszających ludzi starszych, zarówno w Polsce jak i za granicą (np. Domach Pomocy Społecznej, Uzdrowiskach, Sanatoriach, Domach Kultury, Klubach Osiedlowych, Ośrodkach Terapii Ruchowej III Wieku, Uniwersytetach III Wieku itp.).Absolwent zdobędzie wiedzę zarówno teoretyczną jak i umiejętności praktyczne z zakresu profilaktyki i usprawniania ludzi starszych poprzez aktywność ruchową. Zdobędzie umiejętności w opracowywaniu kompleksowego programu aktywizacji psycho-ruchowej seniorów w środowisku lokalnym, a także dla potrzeb instytucjonalnych, zrzeszających osoby starsze.
 
Adresaci studiów:
Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe, umożliwiające podjęcie pracy z ludźmi starszymi pod katem profilaktyki i usprawniania psycho-fizycznego poprzez aktywność ruchową.
 
Program studiów:
Przedmioty ogólne: anatomia człowieka, fizjologia człowieka, psychologia, gerontologia, socjologia, pierwsza pomoc przedmedyczna.
 
Przedmioty kierunkowe: teoria i metodyka rekreacji, turystyka osób starszych, fizjologia starzenia, psychologia starzenia, socjologia starzenia, motoryczność człowieka, imprezy sportowo-rekreacyjne, komunikacja interpersonalna.
 
Przedmioty praktyczne: imprezy okolicznościowe, zajęcia plenerowe, gry i zabawy ruchowe, gimnastyka usprawniająca, rytmika i taniec, turystyka, pływanie, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, inne formy aktywności.
 
Kadra:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej  
 
Okres realizacji studiów:
Studia trwają trzy semestry. Program obejmuje 380 godzin zajęć.
 
Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
 
Wymagane dokumenty:
 
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie
 

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations