UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Politologii, Zakład Stosunków Międzynarodowych oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu - Zakład Politologii
zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt.
"Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny."

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 maja 2009 roku w Zamościu w Sali Consulatus, Rynek Starego Miasta 1 (Ratusz)

Patronat nad konferencją objął Pan Marcin Zamoyski, Prezydent Miasta Zamość.

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Waldemar Martyn – Rektor PWSZ w Zamościu;
Prof. dr hab. Grzegorz Janusz – Dziekan Wydziału Politologii UMCS;
Prof. dr hab. Marek Pietraś – Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS;
Prof. dr hab. Henryk Chałupczak – Kierownik Zakładu Politologii PWSZ w Zamościu.

Celem konferencji jest analiza sytuacji państw Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście trwającej od 1989 r. transformacji systemowej i procesu integracji europejskiej w wymiarze politycznym. Jest to pierwsza konferencja z cyklu, a kolejne (coroczne) mają dotyczyć wymiaru gospodarczego, militarnego i kulturowego.

Podczas konferencji przeanalizowane zostaną m.in. następujące zagadnienia:
a) reformy ustrojowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej: przejście od systemu komunistycznego do systemu demokratycznego,
podobieństwa i różnice w poszczególnych państwach (państwa b. ZSRR a inne państwa postkomunistyczne), wybór systemu politycznego
(systemy półprezydenckie, parlamentarno-gabinetowe,inne), rola biznesu i oligarchii ekonomicznej w polityce, rola integracji europejskiej
w demokratyzacji państw regionu, państwa regionu w perspektywie porównawczej;
b) ewolucja polityk zagranicznych państw Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 r.: od systemu dwubiegunowego do systemu wielobiegunowego,
integracja polityczna i ekonomiczna (Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski, Unia Europejska, inne) oraz militarna (NATO);
c) negocjacje akcesyjne i członkostwo państw Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej: główne problemy negocjacyjne, współpraca
i rywalizacja państw regionu, rola nowych państw w Unii Europejskiej;
d) Wschodni Wymiar Unii Europejskiej – polityka sąsiedztwa: rola państw regionu w kształtowaniu polityki wschodniej UE, Partnerstwo Wschodnie,
główne problemy polityczne, główni partnerzy (Rosja, Ukraina, Mołdowa, Gruzja, Białoruś, Bałkany Zachodnie, inne państwa);
e) współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej: euroregiony, analiza porównawcza funkcjonowania wybranych euroregionów,
praktyczne problemy współpracy regionalnej i transgranicznej;

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych oraz innych specjalistów zajmujących się wskazaną problematyką, pochodzących z Polski i innych państw. Obrady będą prowadzone przede wszystkim w języku polskim, choć niektóre panele także w języku angielskim i rosyjskim. Organizatorzy zapewniają uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie. Efektem konferencji będzie również publikacja pracy zbiorowej składającej się z artykułów zaakceptowanych do druku po przeprowadzeniu procesu recenzyjnego. Planowany termin publikacji to koniec 2009 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 250 PLN i należy ją wpłacić do dnia 14 kwietnia 2009 roku na następujące konto:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
28 1370 1183 0000 1804 4181 6403 Bank DnB NORD Polska S.A.


Zgłoszenia należy przysyłać na załączonym formularzu faksem lub pocztą elektroniczną (numery i adres podane niżej) do dnia 14 kwietnia 2009 roku.

Numery faksów:
0 81 532 66 10
0 84 638 35 00
Adres poczty elektronicznej:
konferencja@pwszzamosc.pl

Sekretarze konferencji:

dr Justyna Misiągiewicz, tel. 0 502 66 17 26
dr Piotr Tosiek , tel. 0 601 62 82 74

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations