UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz z autyzmem - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz z autyzmem

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) ORAZ Z AUTYZMEM

 

CZAS TRWANIA: 3 semestry

 

ADRESACI STUDIÓW:

Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy chcą pracować z dziećmi o różnym poziomie rozwoju intelektualnego oraz z autyzmem w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.


CEL STUDIÓW/MODEL ABSOLWENTA

Słuchacze po ukończeniu trzysemestralnych studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki i autyzmu będą przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawną intelektualną oraz autyzmem na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz zdobędą kwalifikacje uprawniające do pracy rewalidacyjnej w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych. Absolwenci studiów zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych (dostosowanych do potrzeb i możliwości) i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem. Posiądą umiejętność rozpoznawanie (diagnozowania) potrzeb i możliwości swoich podopiecznych, co przyczyni się do właściwego planowania pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem.  Słuchacz poznając różne metody i formy pracy z dziećmi młodzieżą będzie potrafił trafne dobierać je i stosować w codziennej, bieżącej pracy. Słuchacz zdobędzie umiejętność udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia dokumentacji dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na rożnych szczeblach edukacji i w rożnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


PROGRAM  STUDIÓW:


-      130 godzin przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego. Dotyczy wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii (w tym: Pedagogika specjalna, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-oligofrenopedagogika, Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej, Psychologiczne podstawy rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, Zespoły zaburzeń wczesno rozwojowych, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem,Zaburzenia Autystyczne i zespoły psychozopodobne, Podstawy prawne kształcenia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem - elementy prawa oświatowego.

-      170 godzin dydaktyki specjalnej w ramach, której student pozna  metodyki nauczania wykorzystywane w pracy z dziećmi o różnym rodzaju  niepełnosprawności intelektualnej, na różnych etapach edukacyjnych (Elementy logopedii z metodyką terapii opóźnień i zaburzeń mowy, Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych ,Wspomagające i alternatywne metody komunikacji, Metodyka nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualna i autyzmem, Rewalidacja indywidualna, Metodyka wychowania w internacie i innych placówkach rehabilitacyjnych, Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w edukacyjnych placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, Metody terapii osób z autyzmem,Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem; Pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem  w polskim systemie oświaty.

-      120 praktyki, której celem będzie gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualna w przedszkolu, szkole lub oddziale specjalnym lub integracyjnym.


WIĘCEJ INFORMACJI:


Akademickie Centrum Edukacji PWSZ w Zamościu
ul. Pereca 2, Zamość
tel. 663 188 380
e-mail:
 podyplomowe@pwszzamosc.pl

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations