K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 08.10.2015, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Uchwały Senatu

  UCHWAŁY SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZAMOŚCIU
  w kadencji 2013-2017

   
   
   
   
  Nr
  Z dnia
  W sprawie:
  Status
  1/I/2013
  24.09.2013
  Przyjęcie Regulaminu Obrad Senatu
   
  2/I/2013
  24.09.2013
  Obowiązki nauczycieli akademickich, rodzaj zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiar zajęć dydaktycznych, warunki obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych, zasady powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
   
  3/I/2013
  24.09.2013
  Zatwierdzenie rocznego sprawozdania
  Rektora z działalności Uczelni oraz ocena
   Działalności Rektora
   
  4/I/2013
  24.09.2013
  Obniżenie pensum dydaktycznego Rektora
   
  5/I/2013
  24.09.2013
  uchwała 5/I/2013  w sprawie harmonogramu działań zapewnienia jakości kształcenia w roku akademickim 2013/2014 oraz przyjęcia sprawozdania z działalności  Komisji ds. jakości kształcenia w roku akademickim 2012/2013.
   
  6/I/2013
  24.09.2013
  Doskonalenie zapewnienia systemu jakości kształcenia
   
  7/I/2013
  24.09.2013
  Regulamin Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
   
   
  8/I/2013
  24.09.2013
  Zaopiniowanie raportu samooceny dla kierunku Mechanika i budowa maszyn
   
  9/I/2013
  24.09.2013
  Zmiany w programie nauczania na kierunku „Turystyka i rekreacja”
   
  10/I/2013
  24.09.2013
  Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej uczelni do spraw studentów
   
  11/I/2013
  24.09.2013
  Uzupełnienie składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni do spraw studentów
   
  12/I/2013
  24.09.2013
  Wyrażenie zgody na zakup nieruchomości
   
  13/I/2013
  24.09.2013
  Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
   
  14/I/2013
  24.09.2013
  Zgoda na złożenie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   
   
  15/II/2013
  09.12.2013
  Utworzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu praktycznym
   
   
  16/II/2013
  09.12.2013
  Utworzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku „logistyka” o profilu praktycznym
   
   
  17/II/2013
  09.12.2013
  Utworzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” o profilu praktycznym
   
   
  18/II/2013
  09.12.2013
  Określenie środków na wynagrodzenia w 2013 roku
   
  19/II/2013
  09.12.2013
  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2013
   
  20/II/2013
  09.12.2013
  Prowizorium budżetowe na 2014 rok
   
  21/II/2013
  09.12.2013
  Uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich
   
  22/II/2013
  09.12.2013
  Rozszerzenie składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
   
  23/II/2013
  09.12.2013
  Wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Program wzmocnienia kompetencji zawodowych studentów i absolwentów PWSZ w Zamościu poprzez organizacje staży u pracodawców oraz wsparcie uczelnianego biura karier
   
  24/II/2013
  09.12.2013
  Wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Poznajemy rynek pracy – program przygotowania zawodowego uczniów szkół leśnych, drzewnych i ochrony środowiska”
   
  25/II/2013
  09.12.2013
  Wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu pn. „Dziś stażysta – jutro specjalista, program przygotowania zawodowego uczniów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych”
   
  26/II/2013
  09.12.2013
  Wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu pn. „Równaj do najlepszych – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów II LO w Zamościu
   
  27/II/2013
  09.12.2013
  Określenie efektów kształcenia i przyjęcie programu kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
   
  28/II/2013
  09.12.2013
  Określenie efektów kształcenia i przyjęcie programu kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku „logistyka” o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
   
  29/II/2013
  09.12.2013
  Określenie efektów kształcenia i przyjęcie programu kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
   
  30/III/2013
  16.12.2013
  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym na 2013 rok
   
  31/IV/2014
  03.03.2014
  Wyrażenie zgody na uruchomienie studiów podyplomowych pn. „Gerontokineza – Aktywny senior”
   
  32/IV/2014
  03.03.2014
  Zmiany w uchwale nr 241/XXII/2013 z dnia 20.05.2013 dot. zmiany Regulaminu studiów w PWSZ w Zamościu
   
  33/IV/2014
  03.03.2014
  Zgoda na przystąpienie do Klastra Zrównoważonej Energetyki i Odnawialnych Źródeł Energii.
   
  34/IV/2014
  03.03.2014
  Zgoda na przystąpienie do Lubelskiej Krainy Mechatroniki
   
  35/IV/2014
  03.03.2014
  Zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym.
   
  36/V/2014
  19.05.2014
  Przyjęcie zasad rekrutacji na rok akademicki 2015/2016
   
  37/V/2014
  19.05.2014
  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013
   
  38/V/2014
  19.05.2014
  Podział zysku za rok 2013.
   
   
  39/V/2014
  19.05.2014
  Określenie środków na wynagrodzenia w 2014 roku
   
  40/V/2014
  19.05.2014
  Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2014
   
  41/V/2014
  19.05.2014
  Wyrażenie zgody na uruchomienie nowej specjalizacji pn. Żywienie w turystyce na kierunku Turystyka i rekreacja
   
  42/VI/2014
  23.09.2014
  Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z działalności w roku akademickim 2013/2014
   
  43/VI/2014
  23.09.2014
  Wyrażenie zgody na obniżenie pensum dydaktycznego dla Rektora.
   
  44/VI/2014
  23.09.2014
  Przyjęcie zasad rekrutacji na kierunek studiów: Pedagogika
   
  45/VI/2014
  23.09.2014
  Wyrażenie zgody na uruchomienie studiów podyplomowych pn: Pośrednictwo pracy i przyjęcie programu kształcenia.
   
  46/VI/2014
  23.09.2014
  Wyrażenie zgody na uruchomienie studiów podyplomowych pn. Doradztwo zawodowe i przyjęcie programu kształcenia
   
  47/VI/2014
  23.09.2014
  Zmiany w programie studiów na kierunku: Pedagogika
   
   
  48/VI/2014
  23.09.2014
  Przyjęcie Regulaminu wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+
   
  49/VI/2014
  23.09.2014
  Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla p. Anety Romanowskiej
   
  50/VI/2014
  23.09.2014
  Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla p. Marty Zwolan
   
  51/VI/2014
  23.09.2014
  Opinia dotycząca powołania Dyrektora CeBiTT
   
  52/VI/2014
  23.09.2014
  Powołanie komisji doraźnej do opracowania statutu PWSZ w Zamościu
   
  53/VI/2014
  23.09.2014
  Ustalenie zasad odpłatności za usługi edukacyjne i wzór umowy
   
  54/VI/2014
  23.09.2014
  Ustalenie zasad odpłatności za usługi edukacyjne i wzór umowy dla studentów cudzoziemców.
   
  55/VI/2014
  23.09.2014
  Określenie środków na wynagrodzenia w 2014 roku
   
   
  56/VI/2014
  23.09.2014
  Zatwierdzenie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2014 rok
   
  57/VI/2014
  23.09.2014
  Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2014
   
  58/VI/2014
  23.09.2014
  Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli
   
   
  59/VI/2014
  23.09.2014
  Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej dla studentów
   
  60/VI/2014
  23.09.2014
  Uzupełnienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów
   
  61/VI/2014
  23.09.2014
  uchwała 61/VI/2014 w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. jakości kształcenia oraz przyjęcia sprawozdania z działalności  Komisji  ds. jakości kształcenia za rok akademicki 2013/2014
   
  62/VI/2014
  23.09.2014
  Zmiany w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa”
   
  63/VI/2014
  23.09.2014
  Wprowadzenie zmian w programie kształcenia na kierunku: mechanika i budowa maszyn
   
  64/VI/2014
  23.09.2014
  Przyjęcie efektów kształcenia na kierunku studiów podyplomowych pn. „Język angielski w biznesie”
   
  65/VI/2014
  23.09.2014
  Wprowadzenie aneksu do umowy o odpłatności za studia.
   
  66/VII/2014
  08.12.2014
  Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
   
  67/VII/2014
  08.12.2014
  Uzupełnienie składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
   
  68/VII/2014
  08.12.2014
  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym na 2014 rok.
   
  69/VII/2014
  08.12.2014
  Uchwalenie prowizorium budżetowego na rok 2015
   
  70/VII/2014
  08.12.2014
  Przyjęcie Regulaminu Akademickiego Centrum Edukacyjnego.
   
  71/VIII/2014
  17.12.2014
  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym
   
  72/IX/2015
  23.02.2015
  Przyjęcie Regulaminu studiów podyplomowych
   
  73/IX/2015
  23.02.2015
  Zmiany w Regulaminie ACE
   
   
  74/IX/2015
  23.02.2015
  Przystąpienie do Transgranicznego Klastra Innowacji
   
  75/IX/2015
  23.02.2015
  Przyjęcie procedury antyplagiatowej
   
   
  76/IX/2015
  23.02.2015
  Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych
   
  77/IX/2015
  23.02.2015
  Badanie opinii studentów o jakości kształcenia
   
  78/IX/2015
  23.02.2015
  Określenie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów
   
   
  79/IX/2015
  23.02.2015
  Uruchomienie kierunku studiów: Finanse i rachunkowość
   
   
  80/IX/2015
  23.02.2015
  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia na kierunku: Finanse i rachunkowość
   
  81/IX/2015
  23.02.2015
  Uruchomienie kierunku studiów: Bezpieczeństwo narodowe
   
   
  82/IX/2015
  23.02.2015
  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe
   
  83/IX/2015
  23.02.2015
  Uruchomienie studiów podyplomowych pn. Oligofrenopedagogika 2-semestralna
   
  84/IX/2015
  23.02.2015
  Uruchomienie studiów podyplomowych pn. Oligofrenopedagogika 3-semestralna
   
  85/IX/2015
  23.02.2015
  Uruchomienie studiów podyplomowych pn. Zarządzanie oświatą
   
  86/IX/2015
  23.02.2015
  Uruchomienie studiów podyplomowych pn. przygotowanie pedagogiczne
   
  87/IX/2015
  23.02.2015
  Uruchomienie studiów podyplomowych pn. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
   
  88/IX/2015
  23.02.2015
  Uruchomienie studiów podyplomowych pn. e-learning.
   
   
  89/IX/2015
  23.02.2015
  Uruchomienie studiów podyplomowych pn. bezpieczeństwo i higiena pracy
   
  90/IX/2015
  23.02.2015
  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych:oligofrenopedagogika 2-semestralna
   
   
  91/IX/2015
  23.02.2015
  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: oligofrenopedagogika 3-semestralna
   
  92/IX/2015
  23.02.2015
  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: zarządzanie oświatą
   
  93/IX/2015
  23.02.2015
  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne
   
  94/IX/2015
  23.02.2015
  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
   
   
  95/IX/2015
  23.02.2015
  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: bezpieczeństwo i higiena pracy.
   
   
  96/IX/2015
  23.02.2015
  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: bezpieczeństwo i higiena pracy.
   
  97/IX/2015
  23.02.2015
  Przyjęcie obcojęzycznej wersji nazwy Uczelni
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  UCHWAŁY SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZAMOŚCIU
   w kadencji 2009-2013

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Nr
  Z dnia
  W sprawie:
  Status
  1/I/2009
  28.09.2009
  Zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uczelni oraz ocena działalności Rektora
  obowiązująca
  2/I/2009
  28.09.2009
  Zasady zapisów na specjalności/specjalizacje oraz zajęcia do wyboru przez studentów uczelni
   Obowiązująca
  3/I/2009
  28.09.2009
  Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych
  Obowiązująca
   
  4/I/2009
  28.09.2009
  Zasady organizacji konsultacji dla studentów
  Obowiązująca
  5/I/2009
  28.09.2009
  System punktów ECTS
  Obowiązująca
   
  6/I/2009
  28.09.2009
  Zmiany w programie nauczania na kierunku filologia, specjalność: filologia angielska
   
   
  7/I/2009
  28.09.2009
  Zasady przygotowywania i obrony prac   dyplomowych oraz prowadzenia seminariów
   
   
  8/I/2009
  28.09.2009
  Badanie opinii absolwentów
   
  9/I/2009
  28.09.2009
  Badanie opinii studentów o jakości kształcenia
   
  10/I/2009
  28.09.2009
  Zadania Komisji ds. Jakości Kształcenia
   
  11/I/2009
  28.09.2009
  Utworzenie własnego funduszu stypendialnego
   
  12/I/2009
  28.09.2009
  Wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnych
   
  13/I/2009
  28.09.2009
  Współpraca z Uniwersytetem Technicznym w Homlu i Uniwersytetem Narodowym „Akademia Ostrogska” w Ostrogu
   
  14/I/2009
  28.09.2009
  Wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu: Sieć transgraniczna wdrożenia odnawialnych źródeł energii na terenie województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej „Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013”
   
   
  15/I/2009
  28.09.2009
  Wyrażenie zgody na przyjęcie w używanie i dzierżawę nieruchomości od Gminy Sułów
   
   
   
   
  16/I/2009
  28.09.2009
  Wyrażenie zgody na udział w projekcie „ Rozwój poprzez współpracę” w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
   
  17/I/2009
  28.09.2009
  Wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu w ramach PO Kapitał Ludzki – Priorytet IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
   
  18/I/2009
  28.09.2009
  Program studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu PO Kapitał Ludzki
   
   
  19/I/2009
  28.09.2009
  Zmiany w programie nauczania na kierunku filologia polska
   
  20/II/2009
  14.12.2009
  Zmiana nazw specjalności na kierunku politologia
   
  21/II/2009
  14.12.2009
  Utworzenie Pracowni Badań Dziejów i Kultury Żydów w ramach Zakładu Politologii
   
  22/II/2009
  14.12.2009
  Utworzenie Pracowni Badań Regionalnych w ramach Zakładu Politologii
   
   
  23/II/2009
  14.12.2009
  Wyrażenie zgody na przyjęcie w dzierżawę nieruchomości od miasta Zamość
   
   
  24/II/2009
  14.12.2009
  Uchwalenie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2009 rok
   
   
  25/II/2009
  14.12.2009
  Wieloletni plan inwestycyjny dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu
   
   
   
  26/II/2009
  14.12.2009
  Przyjęcie prowizorium budżetowego na 2010 rok
   
  27/II/2009
  14.12.2009
  Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2009
   
  28/II/2009
  14.12.2009
  Wyrażenie zgody na przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013
   
   
  29/II/2009
  14.12.2009
  Wyrażenie zgody na przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego przez unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
   
  30/II/2009
  14.12.2009
  Wyrażenie zgody na przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Spraw Zagranicznych pod nazwą pomoc zagraniczna 2010 r.
   
  31/III/2010
  08.03.2010
  Zmiany w planie studiów na kierunku: politologia
   
  32/III/2010
  08.03.2010
  Zmiany w planie studiów na kierunku: matematyka
   
  33/III/2010
  08.03.2010
  Wieloletni program inwestycyjny dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu
   
   
  34/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn. Artystyczna kreacja tańca i ruchu;
   
  35/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn. Edukacja dla bezpieczeństwa
   
  36/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn. Edukacja zdrowotna i ekologiczna
   
  37/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn. Gimnastyka korekcyjna
   
  38/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn. Język angielski w biznesie
   
  39/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn. Matematyka i technologia informacyjna
   
  40/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienia kierunku studiów podyplomowych pn. Menadżer sportu i rekreacji
   
  41/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn. Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym
   
  42/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów pn. Nauczanie języka polskiego jako obcego
   
  43/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn. Odnowa biologiczna z elementami rekreacji
   
  44/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn. Polityka lokalna i regionalna
   
  45/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn.   w zakresie „Prawo zamówień publicznych”
   
   
   
  46/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn. Public Relations
   
   
   
  47/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn. Rekreacja ruchowa
   
  48/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn. Technika relaksacyjna
   
  49/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn. Turystyka biznesowa
   
  50/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn: Turystyka i hotelarstwo
   
  51/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn: Turystyka międzynarodowa
   
  52/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn: Turystyka na obszarach wiejskich
   
  53/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn: Wychowanie fizyczne dla nauczycieli
   
  54/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów pn.: Zarządzanie bezpieczeństwem
   
  55/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku pn. w zakresie „Zarządzanie projektami europejskimi”
   
  56/III/2010
  08.03.2010
  Uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn. Zarządzanie jakością
   
  57/IV/2010
  31.05.2010
  Likwidacja specjalności Filologia romańska na kierunku filologia
  obowiązująca
  58/IV/2010
  31.05.2010
  Zasady rekrutacji w roku akademickim 2011/2012
  obowiązująca
  59/IV/2010
  31.05.2010
  Uruchomienie studiów podyplomowych pn.: Matematyka –kwalifikacyjne
   
   
  60/IV/2010
  31.05.2010
  Uruchomienie studiów podyplomowych pn.: Materiały konstrukcyjne XXI wieku
   
   
  61/IV/2010
  31.05.2010
  Uruchomienie studiów podyplomowych pn.: Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
   
   
  62/IV/2010
  31.05.2010
  Uruchomienie studiów podyplomowych pn.: Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
   
   
  63/IV/2010
  31.05.2010
  Uruchomienie studiów podyplomowych pn.: Odnawialne źródła energii
   
   
  64/IV/2010
  31.05.2010
  Wyrażenie opinii w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego
   
  65/IV/2010
  31.05.2010
  Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2009 rok
   
  66/IV/2010
  31.05.2010
  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2009
   
  67/IV/2010
  31.05.2010
  Podział zysku za 2009 rok
   
  68/IV/2010
  31.05.2010
  Określenie środków na wynagrodzenie w 2010 roku
   
  69/IV/2010
  31.05.2010
  Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok
   
  70/IV/2010
  31.05.2010
  Zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
   
  71/IV/2010
  31.05.2010
  Uruchomienie studiów podyplomowych pn.: Regionalistyka
   
  72/IV/2010
  31.05.2010
  Uruchomienie studiów podyplomowych pn.: Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji
   
  73/V/2010
  27.09.2010
  Przyjęcie programu studiów na kierunku: Turystyka i rekreacja
   
  74/V/2010
  27.09.2010
  Przyjęcie nowego programu studiów na kierunku: filologia polska
   
  75/V/2010
  27.09.2010
  Uruchomienie specjalności na kierunku filologia angielska: język angielski w turystyce oraz przyjęcie nowego programu studiów
   
  76/V/2010
  27.09.2010
  Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora z działalności Uczelni oraz ocena działalności Rektora i Uczelni
   
  77/V/2010
  27.09.2010
  Ustalenie pensum dydaktycznego dla Rektora
   
  78/V/2010
  27.09.2010
  Uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów w uczelni
   
  79/V/2010
  27.09.2010
  Zatwierdzenie regulaminu wyjazdów studentów oraz pracowników naukowych PWSZ im. Sz. Szymonowica w Zamościu w ramach programu Erasmus
   
  80/V/2010
  27.09.2010
  Wyrażenie zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki „ Nauka dla biznesu- Biznes dla nauki”
   
  81/V/2010
  27.09.2010
  Wyrażenie zgody na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Transfer wiedzy- Promocja innowacji”
   
  82/V/2010
  27.09.2010
  Zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym
   
  83/V/2010
  27.09.2010
  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym na 2010 rok
   
  84/V/2010
  27.09.2010
  Wyrażenie opinii dotyczącej utworzenia
  Zakładu Turystyki i Rekreacji w Instytucie Humanistycznym
   
  85/V/2010
  27.09.2010
  Współpraca z podmiotami zagranicznymi- Termalne Kąpielisko we Vrbovie
   
  86/VI/2010
  22.11.2010
  Wyrażenie zgody na podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego 8.1- Poprawa dostępu do wiedzy i wysokiej jakości usług edukacyjnych
   
  87/VI/2010
  22.11.2010
  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym
   
  88/VI/2010
  22.11.2010
  Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2010
   
  89/VI/2010
  22.11.2010
  Powołanie zespołu do przygotowania kodeksu etycznego PWSZ im. Sz. Szymonowica w Zamościu
   
  90/VI/2010
  22.11.2010
  Uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich
   
  91/VI/2010
  22.11.2010
  Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarna Uczelni do spraw studentów
   
  92/VI/2010
  22.11.2010
  Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej Uczelni do spraw studentów
   
  93/VI/2010
  22.11.2010
  Uruchomienie nowej specjalności na kierunku politologia: administracja publiczna
   
  94/VI/2010
  22.11.2010
  Uruchomienie nowej specjalności na kierunku politologia: dziennikarstwo
   
  95/VI/2010
  22.11.2010
  Wyrażenie zgody na współpracę z podmiotem zagranicznym – Szkoła nr 3 we Włodzimierzu Wołyńskim
   
  96/VI/2010
  22.11.2010
  Wyrażenie zgody na utworzenia czasopisma Studia Żydowskie
   
  97/VII/2010
  20.12.2010
  Uchwalenie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2010 rok
   
  98/VII/2010
  20.12.2010
  Przyjęcie prowizorium budżetowego na 2011 rok
   
  99/VII/2010
  20.12.2010
  Przyjęcie zasad organizacji studiów podyplomowych
   
  100/VII/2010
  20.12.2010
  Wprowadzenie zmian w regulaminie wyjazdów studentów oraz pracowników naukowych PWSZ im; Szymona Szymonowica w Zamościu w ramach programu Erasmus
   
  101/VIII/2011
  22.02.2011
  Wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa
   
  102/VIII/2011
  22.02.2011
  Zmiany w programie nauczania na kierunku : matematyka
   
  103/VIII/2011
  22.02.2011
  Powołanie zespołu do oceny dorobku dr I. Kurzępy w związku z wnioskiem o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego PWSZ im. Sz. Szymonowica w Zamościu
   
  104/VIII/2011
  22.02.2011
  Utworzenie kierunku studiów : Inżynieria bezpieczeństwa
   
  105/IX/2011
  04.04.2011
  Uruchomienie studiów podyplomowych pn: Środki transportu i spedycja samochodowa
   
  106/IX/2011
  04.04.2011
  Uruchomienie studiów podyplomowych pn.: Wykładowca i instruktor nauki jazdy
   
  107/IX/2011
  04.04.2011
  Przyjęcie Deklaracji zasad etycznych studentów i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
   
  108/IX/2011
  04.04.2011
  Wyrażenie zgody na udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
   
  109/IX/2011
  04.04.2011
  Wyrażenie zgody na przystąpienie do Klastra Przemysłu Meblarskiego Polski Wschodniej
   
  110/IX/2011
  04.04.2011
  Przyjęcie regulaminu Rekrutacji i Regulaminu Uczestnictwa w projekcie „Praktyki Pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa
   
  111/IX/2011
  04.04.2011
  Przyjęcie zasad rekrutacji na rok akademicki 2012/2013
   
  112/IX/2011
  04.04.2011
  Przyjęcie Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
   
  113/X/2011
  06.06.2011
  Powołanie komisji doraźnej do opracowania statutu PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu
   
   
   
  114/X/2011
  06.06.2011
  Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z wykonania planu rzeczowo- finansowego za 2010 rok
   
   
  115/X/2011
  06.06.2011
  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2010
   
  116/X/2011
  06.06.2011
  Podział zysku za 20110 rok
   
  117/X/2011
  06.06.2011
  Określenie środków na wynagrodzenie w 2011 roku
   
  118/X/2011
  06.06.2011
  Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok
   
  119/X/2011
  06.06.2011
  Zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym
   
  120/X/2011
  06.06.2011
  Wyrażenie zgody na zakup nieruchomości
   
  121/X/2011
  06.06.2011
  Wyrażenie zgody na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina
   
  122/X/2011
  06.06.2011
  Wyrażenie zgody na utworzenie Centrum Badań i Transferu Technologii oraz przyjęcie regulaminu Centrum
   
  123/XI/2011
  27.09.2011
  Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora z działalności Uczelni oraz ocena działalności Rektora i Uczelni
   
  124/XI/2011
  27.09.2011
  Zmiany w programie nauczania na kierunku: Turystyka i rekreacja
   
  125/XI/2011
  27.09.2011
  Zmiany w programie nauczania na kierunku: Mechanika i budowa maszyn
   
  126/XI/2011
  27.09.2011
  Strategia rozwoju
   
   
  127/XI/2011
  27.09.2011
  Wyrażenie zgody na realizację projektu pn. Polsko-Ukraińsko-Białoruska Szkoła Letnia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
   
  128/XI/2011
  27.09.2011
  Wyrażenie zgody na realizację projektu pn. Polsko-Ukraiński Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości drogą do rozwoju i współpracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013
   
  129/XI/2011
  27.09.2011
  Wyrażenie zgody na realizację projektu pn. Rozwój współpracy małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
   
  130/XI/2011
  27.09.2011
  Nieuruchomienie w roku akademickim 2011/2012 pierwszego roku studiów na kierunku „Filologia polska”
   
  131/XI/2011
  27.09.2011
  Nieuruchomienie w roku akademickim 2011/2012 pierwszego roku studiów na kierunku „Filologia”, specjalność : „Filologia rosyjska”
   
  132/XI/2011
  27.09.2011
  Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Pana Michała Cymbały – studenta II roku matematyki
   
  133/XI/2011
  27.09.2011
  Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Pana Radosława Tuszyńskiego – studenta II roku matematyki
   
  134/XI/2011
  27.09.2011
  Przyjęcie Regulaminu studiów podyplomowych
   
  135/XII/2011
  05.12.2011
  Określenie środków na wynagrodzenie w 2011 roku
   
  136/XII/2011
  05.12.2011
  Uchwalenie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2011 rok
   
  137/XII/2011
  05.12.2011
  Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2011
   
  138/XII/2011
  05.12.2011
  Przyjęcie prowizorium budżetowego na 2012 rok
   
  139/XII/2011
  05.12.2011
  Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej 24
   
  140/XII/2011
  05.12.2011
  Wyrażenie zgody na realizację projektu pn. Platforma BrainMatch współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
   
  141/XII/2011
  05.12.2011
  Wyrażenie zgody na realizację projektu pn. Konkurencyjna Lubelszczyzna, Wspieranie Sfery Nauki i Biznesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
   
  142/XII/2011
  05.12.2011
  Wyrażenie zgody na realizację projektu pn. Rozwój laboratoriów PWSZ współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
   
  143/XII/2011
  05.12.2011
  Wyrażenie zgody na realizację projektu pn.: Zarządzanie energią w jst współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
   
  144/XII/2011
  05.12.2011
  Zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym
   
  145/XII/2011
  05.12.2011
  Przyjęcie harmonogramu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji
   
  146/XII/2011
  05.12.2011
  Powołanie Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji
   
  147/XIII/2012
  23.01.2012
  Uchwała w sprawie wytycznych do projektowania efektów kształcenia, programów studiów i planów studiów
   
  148/XIII/2012
  23.01.2012
  Powołanie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów w uczelni
   
   
  149/XIV/2012
   
  19.032012
  Zasady odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez PWSZ w Zamościu
   
  150/XIV/2012
  19.03.2012
  Profil kształcenia oraz efekty kształcenia na kierunku politologia, studia I stopnia
   
  151/XIV/2012
  19.03.2012
  Profil kształcenia oraz efekty kształcenia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, studia I stopnia
   
  152/XIV/2012
  19.03.2012
  Profil kształcenia oraz efekty kształcenia na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska, studia I stopnia
   
  153/XIV/2012
  19.03.2012
  Profil kształcenia oraz efekty kształcenia na kierunku matematyka, studia I stopnia
   
  154/XIV/2012
  19.03.2012
  Profil kształcenia oraz efekty kształcenia na kierunku filologia polska
   
  155/XIV/2012
  19.03.2012
  Profil kształcenia oraz efekty kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja
   
  156/XIV/2012
  19.03.2012
  Profil kształcenia oraz efekty kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, studia I stopnia
   
  157/XIV/2012
  19.03.2012
  Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Matematyka –kwalifikacyjne
   
  158/XIV/2012
  19.03.2012
  Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym
   
  159/XIV/2012
  19.03.2012
  Wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa
   
  160/XIV/2012
  19.03.2012
  Wyrażenie zgody na utworzenie Zakładu Gleb i Podłoży Ogrodniczych
   
   
   
  161/XIV/2012
  19.03.2012
  Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej Uczelni do spraw Studentów
   
  162/XIV/2012
  19.03.2012
  Uzupełnienie składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni do spraw Studentów
   
  163/XIV/2012
  19.03.2012
  Przyjęcie Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
   
  164/XIV/2012
  19.03.2012
  Przyjęcie Regulaminu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
   
  165/XIV/2012
  19.03.2012
  Wyrażenie zgody na udział w projekcie PL-BY-UA. Działanie 3.2
   
  166/XIV/2012
  19.03.2012
  Wyrażenie zgody na udział w projekcie PO KL Województwa Lubelskiego 9.2
   
  167/XIV/2012
  19.03.2012
  Wyrażenie zgody na udział w projekcie PO KL Działanie 4.1 – Kształcenie zamawiane
   
  168/XIV/2012
  19.03.2012
  Wyrażenie zgody na udział w projekcie Wykwalifikowani nauczyciele
   
   
   
  169/XIV/2012
  19.03.2012
  Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu termomodernizacyjnego w wysokości do 600 tys. zł.
   
   
  170/XIV/2012
  19.03.2012
  Wyrażenie zgody na udział w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „Finansowanie działań energooszczędnych realizowanych na budynkach użyteczności publicznej i wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu w wysokości do 500 tys. zł.
   
  171/XV/2012
  02.04.2012
  Przyjęcie Regulaminu Wyborczego organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych PWSZ w Zamościu
   
  172/XV/2012
  02.04.2012
  Uzupełnienie składu Komisji Wyborczej PWSZ w Zamościu
   
  173/XVI/2012
  21.05.2012
  Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2011 rok
   
  174/XVI/2012
  21.05.2012
  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok
   
  175/XVI/2012
  21.05.2012
  Podział zysku za 2011 rok
   
  176/XVI/2012
  21.05.2012
  Plan wynagrodzeń na 2012 rok
   
  177/XVI/2012
  21.05.2012
  Zatwierdzenie planu rzeczowo – finansowego na 2012 rok
   
  178/XVI/2012
  21.05.2012
  Uchwała w sprawie opisu procesu służącego uzyskaniu i weryfikacji efektów kształcenia oraz planów kształcenia na kierunku filologia polska
   
  179/XVI/2012
  21.05.2012
  Uchwała w sprawie opisu procesu służącego uzyskaniu i weryfikacji efektów kształcenia oraz planów kształcenia na kierunku filologia rosyjska
   
  180/XVI/2012
  21.05.2012
  Uchwała w sprawie opisu procesu służącego uzyskaniu i weryfikacji efektów kształcenia oraz planów kształcenia na kierunku filologia angielska
   
  181/XVI/2012
  21.05.2012
  Uchwała w sprawie opisu procesu służącego uzyskaniu i weryfikacji efektów kształcenia oraz planów kształcenia na kierunku matematyka
   
  182/XVI/2012
  21.05.2012
  Uchwała w sprawie opisu procesu służącego uzyskaniu i weryfikacji efektów kształcenia oraz planów kształcenia na kierunku politologia
   
  183/XVI/2012
  21.05.2012
  Uchwała w sprawie opisu procesu służącego uzyskaniu i weryfikacji efektów kształcenia oraz planów kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn
   
  184/XVI/2012
  21.05.2012
  Uchwała w sprawie opisu procesu służącego uzyskaniu i weryfikacji efektów kształcenia oraz planów kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja
   
  185/XVI/2012
  21.05.2012
  Uchwała w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2013/2014
   
  186/XVI/2012
  21.05.2012
  Zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym
   
   
  187/XVII/2012
  18.06.2012
  Zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni
   
  188/XVII/2012
  18.06.2012
  Wyrażenie opinii w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Humanistycznego
  Prof. Wojciech Nowicki
  189/XVII/2012
  18.06.2012
  Wyrażenie opinii w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych
  Prof. Henryk Chałupczak
  190/XVII/2012
  18.06.2012
  Wyrażenie opinii w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Turystyki i Rekreacji
  Dr Marcin Bochenek
  191/XVII/2012
  18.06.2012
  Wyrażenie opinii w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Matematyki i Technologii Innowacyjnych
  Dr hab. Witold Mozgawa
  192/XVII/2012
  18.06.2012
  Wyrażenie opinii w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego
  Dr inż. Bronisław Samujło
  193/XVII/2012
  18.06.2012
  Ustalenie wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
   
  194/XVII/2012
  18.06.2012
  Przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu praktyk studenckich
   
  195/XVII/2012
  18.06.2012
  Uchwała w sprawie programów praktyk studenckich
   
  196/XVII/2012
  18.06.2012
  Wyrażenie zgody na utworzenie spółki celowej
   
   
  197/XVIII/2012
  17.09.2012
  Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z działalności w roku akademickim 2011/2012
   
  198/XVIII/2012
  17.09.2012
  Wyrażenie zgody na utworzenie Akademickiego Centrum Edukacji
   
  199/XVIII/2012
  17.09.2012
  Uchwała o zmianie uchwały dotyczącej ustalenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów
   
  200/XVIII/2012
  17.09.2012
  Wyrażenie opinii dotyczącej powołania dyrektora Centrum Badań i Transferu Technologii
   
  201/XVIII/2012
  17.09.2012
  Uchwała w sprawie określenia środków na wynagrodzenie
   
  202/XVIII/2012
  17.09.2012
  Uchwała w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2012 rok
   
  203/XVIII/2012
  17.09.2012
  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie rocznego pensum dydaktycznego Rektora
   
  204/XVIII/2012
  17.09.2012
  Powołanie Komisji Oceniającej
   
   
  205/XVIII/2012
  17.09.2012
  Powołanie Odwoławczej Komisji Oceniającej
   
  206/XVIII/2012
  17.09.2012
  Uzupełnienie składu Komisji ds. Jakości Kształcenia
   
  207/XVIII/2012
  17.09.2012
  Powołanie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich
   
  208/XVIII/2012
  17.09.2012
  Powołanie Komisji Dyscyplinarnej dla studentów
   
   
  209/XVIII/2012
  17.09.2012
  Powołanie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów
   
  210/XVIII/2012
  17.09.2012
  Zatwierdzenie wniosku o stypendium Ministra studenta Radosława Tuszyńskiego
   
  211/XIX/2012
  22.10.2012
  Zatwierdzenie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2012 rok
   
   
  212/XIX/2012
  22.10.2012
  Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2012
   
   
  213/XIX/2012
  22.10.2012
  Przyjęcie regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim
   
  214/XIX/2012
  22.10.2012
  Przyjęcie regulaminu przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi
   
  215/XIX/2012
  22.10.2012
   
   
   
  216/XIX/2012
  22.10.2012
  Wyrażenie zgody na realizację projektu pn. Certyfikat z języka angielskiego i certyfikat komputerowy ECDL - szansa na wzrost kompetencji
   
  217/XIX/2012
  22.10.2012
  Wyrażenie zgody na przystąpienie do Wschodniego Klastra Energetycznego
   
   
  218/XIX/2012
  22.10.2012
  Wyrażenie opinii dotyczącej utworzenia Zakładu Doświadczalno-Wdrożeniowego Mechaniki
   
  219/XIX/2012
  22.10.2012
  Uchwała w sprawie nieruchomienia w roku akademickim 2012/2013 pierwszego roku studiów na kierunku „Filologia polska”
   
   
  220/XIX/2012
  22.10.2012
  Uchwała w sprawie nieruchomienia w roku akademickim 2012/2013 pierwszego roku studiów na kierunku „Filologia”, specjalność „Filologia rosyjska”
   
  221/XIX/2012
  22.10.2012
  Zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni
   
  222/XIX/2012
  22.10.2012
  Powołanie Komisji ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Zamościu
   
  223/XIX/2012
  22.10.2012
  Uchwała w sprawie efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwem informacji niejawnych; Technika z wychowaniem komunikacyjnym
   
   
  224/XX/2012
  17.12.2012
  Zatwierdzenie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2012 rok
   
  225/XX/2012
  17.12.2012
  Przyjęcie prowizorium budżetowego na 2013 rok
   
   
  226/XX/2012
  17.12.2012
  Uchwała w sprawie przystąpienia do Klastra General Aviation
   
   
  227/XX/2013
  25.03.2013
  Wyrażenie zgody na uruchomienie studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie kadrami”
   
  228/XX/2013
  25.03.2013
  Wyrażenie zgody na zawarcie umowy konsorcyjnej w związku z przystąpieniem do projektu badawczego „Głosowy interfejs dla osób wykluczonych cyfrowo (GIDOW)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  UCHWAŁY SENATU
  PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ  SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZAMOŚCIU
  Nr
  Z dnia
  W sprawie:
  Sprawozdanie z wykonania uchwa?y
  1/I/2006
  9 stycze? 2006
  Przyj?cie regulaminu obrad Senatu
   
  2/I/2006
  9 stycze? 2006
  Opinia dotycz?ca utworzenia Instytutu Humanistycznego i powo?ania Dyrektora Instytutu
  Powo?anie dr hab. , prof. KUL Edwarda Fia?y z dnia 30.09.2005
  3/I/2006
  9 stycze? 2006
  Powo?anie zespo?u ds. opracowania
  Projektu statutu PWSZ w Zamo?ciu
   
  Sk?ad zespo?u:
  - dr Jacek Danel
  - mgr Jerzy  Korniluk
  - Krzysztof Smutniak
  4/I/2006
  9 stycze? 2006`
  Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na 2005 rok
   
  5/I/2006
  9 stycze? 2006
  Przyj?cie prowizorium bud?etowego
  na 2006 rok
  Prowizorium zosta?o przyj?te
  6/I/2006
  9 stycze?
  2006
  Wybór bieg?ego rewidenta do przeprowadzenia badania finansowego
  Firma wybrana: Us?ugi Rachunkowe Fakt – Jerzy Lebisz, ul. W?ska 20/46, Zamo??
  7/I/2006
  9 stycze? 2006
  Powo?anie zespo?u ds. zmian w programach nauczania
  Sk?ad zespo?u:
  - dr I. Kurz?pa
  - prof. E. Fia?a
  - prof. M. K?sik
  8/I/2006
  9 stycze? 2006
  Regulamin studiów
   
  9/I/2006
  9 stycze?
  2006
  Zasady rekrutacji w roku akademickim 2006/2007
   
  10/I/2006
  9 stycze?
  2006
  Uchwalenie regulaminu Samorz?du Studenckiego
   
  11/I/2006
  9 stycze? 2006
  Zabezpieczenie ?rodków w bud?ecie PWSZ
   
  12/I/2006
  9 stycze? 2006
  Przeznaczenie w latach 2005-2007 ?rodków finansowych na realizacj? i zako?czenie inwestycji o nazwie „Unowocze?nienie zaplecza dydaktycznego PWSZ w Zamo?ciu”
   
  13/I/2006
  20 marzec 2006
  Przyj?cie projektu Statutu PWSZ w Zamo?ciu
   
  14/II/2006
  20 marzec 2006
  Utworzenie kierunku studiów: filologia rosyjska
   
  15/II/2006
  20 marzec 2006
  Utworzenie kierunku studiów politologia
   
  16/II/2006
  20 marzec 2006
  Utworzenie kierunku studiów filozofia
   
  17/II/2006
  20 marzec 2006
  Utworzenie kierunku studiów matematyka
   
  18/II/2006
  20 marzec 2006
  Utworzenie kierunku biotechnologia
   
  19/II/2006
  20 marzec 2006
  Utworzenie kierunku studiów In?ynieria ?rodowiska
   
  20/II/2006
  20 marzec 2006
  Ustalenie udzia?u w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich wynikaj?cym ze stosunku pracy cz??ci wynagrodzenia o charakterze twórczym, podlegaj?cego ustawie o prawach autorskich.
   
  21/III/2006
  22 maj 2006
  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2005
   
  22/III/2006
  22 maj 2006
  Podzia? zysku za rok 2005
   
   
  23/III/2006
  22 maj 2006
  Przyj?cie sprawozdania Rektora z wykonania planu rzeczowo- finansowegoo za rok 2005
   
  24/III/2006
  22 maj 2006
  Uchwalenie planu rzeczowo- finansowego na rok 2006
   
  25III/2006
  22 maj 2006
  Przyst?pienie do realizacji projektów
  1/ kompleks naukowo-dydaktyczny
  2/centrum energii odnawialnej
  3/rozbudowa instytutu humanistycznego
  26/III/2006
  22 maj 2006
  Przyj?cie darowizny
   
  Przyj?cie darowizny od Rady Powiatu Zamojskiego- dzia?ka przy ul. Szczebrzeskiej 75
  27/III/2006
  22 maj 2006
  Zakup nieruchomo?ci
   
  Budynek ul. M?y?ska 27
  28/III/2006
  22 maj 2006
  Wyra?enie opinii w sprawie utworzenia wydawnictwa uczelnianego
   
  29/III/2006
  22 maj 2006
  Zabezpieaczenie ?rodków na realizaj? projektu „Lepszy start w przysz?o??
   
  30/III/2006
  22 maj 2006
  Utworzenie kierunku- mechanika i budowa maszyn
   
  31/III/2006
  22 maj 2006
  Zmiany w regulaminie studiów
   
  32/III/2006
  22 maj 2006
  Zasady rekrutacji w roku akademickim 2007/2008
   
  33/III/2006
  22 maj 2006
  Roczny wymiar zaj?? dydaktycznych
   
   
  34/III/2006
  22 maj 2006
  Przeprowadzenie wyborów rektora PWSZ w Zamo?ciu
   
   
  35/III/2006
  22 maj 2006
  Zmiany w zasadach rekrutacji 2006/2007
   
  36/IV/2006
  05 czerwiec 2006
  Wieloletni plan inwestycyjny dla PWSZ w Zamo?ciu
   
  37/IV/2006
  05 czerwiec 2006
  Tryb udzielania urlopów nauczycielom akademickim
   
  38/IV/2006
  05 czerwiec 2006
  Zasady odp?atno?ci za studia niestacjonarne
   
  39/IV/2006
  05 czerwiec 2006
  Zmiany w zasadach rekrutacji w roku akademickim 2006/2007
   
  40/IV/2006
  05 czerwiec 2006
  Zmiany w planach nauczania
  Dotyczy kierunków: filologia polska, filologia obca
   
  41/V/2006
  26 czerwiec 2006
  Zmiany w planach nauczania
  Dotyczy filologii polskiej, obcej i praktyk zawodowych dla studentów
  42/VI/2006
  25 wrzesie? 2006
  Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora z dzia?alno?ci Uczelni oraz oceny dzia?alno?ci Rektora
   
  43/VI/2006
  25 wrzesie? 2006
  Wyra?enie opinii dotycz?cej utworzenia Instytutu Matematyczo- Przyrodniczego
   
  44/VI/2006
  25 wrzesie? 2006
  Opinia dotycz?ca powo?ania Dyrektora |Instytutu
  Powo?anie dr hab. W. Mozgawy na stanowisko dyr. Instytutu Przyrodniczo-Matematycznego
  45/VI/2006
  25 wrzesie? 2006
  Zatwierdzenie wyboru i zatrudnienia JM Rektora
  Rektorem zosta? wybrany prof. dr hab. Waldemar Martyn
  46/VI/2006
  25 wrzesie? 2006
  Wprowadzenie zmian w programach nauczania
   
  47/VI/2006
  25 wrzesie? 2006
  Wspó?praca zagraniczna
  Dotyczy porozumie? z:
  - Wo?y?skim Instytutem Ekonomii …….w ?ucku
  - Instytutem Biznesu ………… we Lwowie
  - Izb? Gospodarcz? w Luton
  48/VI/2006
  25 wrzesie? 2006
  Przyst?pienie do realizacji projektu
  Projekt: „Co dalej maturzysto…….
  49/VI/2006
  25 wrzesie? 2006
  Zabezpieczenie ?rodków
  Dotyczy realizaji zadania „Centrum Energii Odnawialnej Instytutu Przyrodniczego
  50/VI/2006
  25 wrzesie? 2006
  Zabezpieczenie ?rodków
  Rozbudowa i wyposa?enie bazy dydaktycznej
  51/VII/2006
  27 listopad 2006
  Przyj?cie projektu statutu
   
   
   
  52/VII/2006
  27 listopad 2006
  Przyj?cie regulaminu studiów w PWSZ w Zamo?ciu
   
  53/VII/2006
  27 listopad 2006
  Wybór bieg?ego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2006
  Firma wybrana: Fakt , us?ugi rachunkowe – J. Lebisz
  54/VII/2006
  27 listopad 2006
  Wyra?enie opinii dotycz?cej zatrudnienia Kanclerza PWSZ
   
  55/VII/2006
  27 listopad 2006
  Uchwalenie zmian w planie rzeczowo- finansowym na 2006 rok
   
  56/VII/2006
  27 listopad 2006
  Zmiany w planach nauczania
   
  57/VIII/2007
  26 luty 2007
  Opinia o powo?aniu stowarzyszenia
  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ w Zamo?ciu Pro Academia
  58/VIII/2007
  26 luty 2007
  Przyst?pienie do programu Erasmus
   
  59/VIII/2007
  26 luty 2007
  Zakup nieruchomo?ci
  nieruchomo?? przy ul. Sienkiewicza 10
  60/VIII/2007
  26 luty 2007
  Utworzenie kierunku studiów- Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
   
  61/VIII/2007
  26 luty 2007
  Utworzenie kierunku studiów Technologia drewna
   
  62/VIII/2007
  26 luty 2007
  Utworzenie kierunku studiów- Mechanika i budowa maszyn
   
  63/VIII/2007
  26 luty 2007
  Utworzenie kierunku studiów – Rolnictwo
   
  64/VIII/2007
  26 luty 2007
  Zakup zbiorów bibliotecznych
   
  65/VIII/2007
  26 luty 2007
  Uchwalenie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2006 rok
   
  66/VIII/2007
  26 luty 2007
  Przyj?cie prowizorium bud?etowego na 2007 rok
   
  67/IX/2007
  23 kwiecie? 2007
  Utworzenie Instytutu Przyrodniczo-Technicznego
   
  68/IX/2007
  23 kwiecie? 2007
  Zmiana nazwy Uczelni
   
  69/IX/2007
  23 kwiecie? 2007
  Wspó?praca zagraniczna
  Porozumienie z energieZentrum w Wolpertshausen w Niemczech
  70/IX/2007
  23 kwiecie? 2007
  Wyra?enie opinii Senatu
  Zgoda na umieszczenie tablicy upami?tniaj?cej dr A. B?ka
  71/IX/2007
  23 kwiecie? 2007
  Wyra?enie opinii Senatu
   
   
   
  W??czenie si? w realizacj? przedsi?wzi?cia- tablica upami?tniaj?ca M. Grechut?
  72/IX/2007
  23 kwiecie? 2007
  Zasady rekrutacji w roku akademickim 2008/2009
   
  73/IX/2007
  23 kwiecie? 2007
  Limit przyj?? na studia w roku akademickim 2007/2008
   
  74/X/2007
  25 czerwiec 2007
  Przyj?cie projektu statutu PWSZ w Zamo?ciu
   
  75/X/2007
  25 cerwiec 2007
  Przyj?cie regulaminu i programu praktyk
   
  76/X/2007
  25 czerwiec 2007
  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2006
   
  77/X/2007
  25 czerwiec 2007
  Podzia? zysku za 2006 rok
  Przeznaczenie zysku netto na fundusz zasadniczy.
  78/X/2007
  25 czerwiec 2007
  Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2006 rok
   
  79/X/2007
  25 czerwiec 2007
  Okre?lenie ?rodków na wynagrodzenie dla pracowników
   
  80/X/2007
  25 czerwiec 2007
  Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok
   
  81/X/2007
  25 czerwiec 2007
  Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim
   
  82/XI/2007
  20 wrzesie?
  2007
  Uchwalenie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2007
   
  83/XI/2007
  20 wrzesie?
  2007
  Wyra?enie opinii dotycz?cej Regulaminu Organizacyjnego
   
   
  84/XI/2007
  20 wrzesie?
  2007
  Zmiany w programie nauczania
   
  85/XI/2007
  20 wrzesie?
  2007
  Powo?anie zespo?u ds.Strategii Rozwoju PWSZ w Zamo?ciu
   
   
  86/XI/2007
  20 wrzesien
  2007
  Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora   z dzia?alno?ci Uczelni oraz ocena dzia?alno?ci Rektora
   
  87/XI/2007
  20 wrzesie?
  2007
  Zmiany w zasadach rekrutacji
   
  88/XII/2007
  17 grudzie?
  2007
  Przyj?cie Strategii Rozwoju PWSZ w Zamo?ciu
   
  89/XII/2007
  17 grudzie?
  2007
  Uchwalenie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2007 rok
   
  90/XII/2007
  17 grudzie?
  2007
  Wybór bieg?ego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2007 rok
   
  91/XII/2007
  17 grudzie?
  2007
  Przyj?cie prowizorium bud?etowego na 2008 rok
   
   
  92/XII/2007
  17 grudzie?
  2007
   
  Utworzenie Centrum Energii Odnawialnej
   
  93/XII/2007
  17 grudzie?
  2007
  Nadanie lauru „Zas?u?ony dla „Uczelni”
   
  94/XIII/2008
  10 marca
  2008
  Uchwalenie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2007 rok
   
  95/XIII/2008
  10 marca
  2008
  Zasady i tryb przyznawania i wyp?acania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych
   
   
  96/XIII/2008
  10 marca
  2008
  Wieloletni plan inwestycyjny dla PWSZ w Zamo?ciu
   
   
  97/XIII/2008
  10 marca
  2008
  Utworzenie kierunku studiów: Turystyka i rekreacja
   
   
  98/XIII/2008
  10 marca
  2008
  Utworzenie kierunku studiów:
  Chemia
   
   
  99/XIII/2008
  10 marca
  2008
  Zasady rekrutacji w roku akademickim 2009/2010
   
   
  100/XIII/2008
  10 marca
  2008
  Powo?anie komisji wyborczej
   
  101/XIII/2008
  10 marca
  2008
  Warunkowa rekrutacja na kierunek Turystyka i Rekreacja
   
  102/XIII/2008
  10 marca
  2008
  Warunkowa rekrutacja na kierunek Chemia
   
  103/XIII/2008
  10 marca
  2008
  Konsorcjum pa?stwowych uczelni zawodowych
   
  104/XIII/2008
  10 marca
  2008
  Zmiany w statucie PWSZ w Zamo?ciu
   
  105/XIV/2008
  15 kwietnia
  2008
  Uchylenie uchwa?y nr 104/XIV/2008
   
  106/XV/2008
  2 czerwca
  2008
  Sprawozdanie Finansowe za 2007 rok
   
  107/XV/2008
  2 czerwca
  2008
  Podzia? zysku za 2007 rok
   
   
  108/XV/2008
  2 czerwca
  2008
  Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2007r.
   
  109/XV/2008
  2 czerwca
  2008
  Okre?lenie ?rodków na wynagrodzenie w 2008 roku
   
   
  110/XV/2008
  2 czerwca
  2008 r.
  Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na 2008 rok
   
  111/XV/2008
  2 czerwca
  2008 r.
  Nieruchomo?? przy ul. Szczebrzeskiej 75
   
  112/XV/2008
  2 czerwca
  2008 r.
  Przyj?cie w dzier?aw? na 40 lat nieruchomo?ci  przy ul. Zamoyskiego 64
   
  113/XV/2008
  2 czerwca
  2008 r.
  Uruchomienie nowej specjalno?ci na kierunku politologia : bezpiecze?stwo pa?stwa
   
  114/XV/2008
  2 czerwca
  2008 r.
  Wyra?enie zgody na zaci?gni?cie kredytu i obci??enie mienia
   
  115/XVI/2008
  22 czerwca
  2008 r.
  Dzi?kczynienie Akademickie
   
  116/XVII/2008
  25 wrze?nia
  2008 r.
  Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora z dzia?alno?ci Uczelni oraz ocena dzia?alno?ci Rektora
   
  117/XVII/2008
  25 wrze?nia
  2008 r.
  Uchwalenie zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2008
   
  118/XVII/2008
  25 wrze?nia 2008 r.
  Ustalenie Regulaminu przyznawania nagród Rektora PWSZ
   
  119/XVII/2008
  25 wrze?nia 2008 r.
  Uruchomienie nowej specjalno??: odnawialne ?ród?a energii  na kierunku: Mechanika i budowa maszyn
   
  120/XVII/2008
  25 wrze?nia 2008 r.
  Uruchomienie studiów podyplomowych
   
  121/XVII/2008
  25 wrze?nia
  2008 r.
  Zmiana nazwy Instytutu Przyrodniczo-Matematycznego
   
  122/XVII/2008
  25 wrze?nia
  2008 r.
  Wprowadzenie zmian w uchwale dotycz?cej zaci?gni?cia kredytu i obci??enia mienia
   
  123/XVII/2008
  25 wrze?nia
  2008 r.
  Ustalenie wzoru i opisu lauru „Zas?u?ony dla Uczelni”
   
   
  124/XVII/2008
  25 wrze?nia
  2008 r.
  Ustalenie Regulaminu Instytutów
   
  125/XVII/2008
  25 wrze?nia
  2008 r.
  Utworzenie Centrum Wspierania Przedsi?biorczo?ci i Innowacji PWSZ w Zamo?ciu
   
  126/XVII/2008
  25 wrze?nia
  2008 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do klastra ICT
   
  127/XVII/2008
  25 wrze?nia
  2008 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu w ramach poddzia?ania 9.1.2- Wyrównywanie szans edukacyjnych……
   
  128/XVII/2008
  25 wrze?nia
  2008 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu w ramach poddzia?ania 4.1.1
   
  129/XVII/2008
  25 wrzesnia
  2008 r.
  Wyra?enie opinii dotycz?cej powo?ania Dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego
   
  130/XVIII/2008
  24 listopada
  2008 r.
  Opinia dotycz?ca utworzenia Zak?adu Polonistyki w Instytucie Humanistycznym
   
  131/XVIII/2008
  24 listopada 2008 r.
  Wybór bieg?ego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2008
   
  132/XVIII/2008
  24 listopada 2008 r.
  Przyj?cie prowizorium bud?etowego na 2009 rok
   
  133/XVIII/2008
  24 listopada 2008 r.
  Wspó?praca z Mi?dzyregionalnym Wydzia?em Przygotowawczym do naboru na uczelnie wy?sze Ukrainy
   
  134/XVIII/2008
  24 listopada 2008 r.
  Wspó?praca z Pa?stwowym Uniwersytetem Wo?y?skim
   
  135/XVIII/2008
  24 listopada
  2008 r.
  Uchylenie uchwa?y nr 98/XIII/2008 o utworzeniu kierunku studiów: Chemia
   
  136/XVIII/2008
  24 listopada
  2008 r.
  Uchylenie uchwa?y nr 102/XIII/2008 w sprawie warunkowej rekrutacji na kierunek: Chemia
   
  137/XVIII/2008
  24
  listopada
  2008 r.
  Wybór nauczycieli akademickich w sk?ad Rady Bibliotecznej
   
  138/XVIII/2008
  24 listopada
  2008
  Powo?anie Uczelnianej Komisji Odwo?awczej ds. oceny pracy nauczycieli akademickich
   
  139/XVIII/2008
  24 listopada
  2008
  Powo?anie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich
   
  140/XVIII/2008
  24 listopada
  2008
  Przyj?cie Regulaminu Studiów
   
  141/XVIII/2008
  24 listopada
  2008
  Powo?anie Komisji Dyscyplinarnej uczelni ds. Studentów
   
  142/XVIII/2008
  24 listopada
  2008 r.
  Powo?anie Odwo?awczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni ds. Studentów
   
  143/XVIII/2008
  24 listopada
  2008 r.
  Utworzenie Zak?adu Anglistyki w Instytucie Humanistycznym
   
  144/XVIII/2008
  24 listopada
  2008 r.
  Utworzenie Zak?adu Rusycystyki w Instytucie Humanistycznym
   
  145/XVIII/2008
  24 listopada
  2008 r.
  Utworzenie Zak?adu Politologii w Instytucie Humanistycznym
   
  146/XVIII/2008
  24 listopada
  2008 r.
  Uruchomienie specjalno?ci: Maszyny przemys?u drzewnego na kierunku: Mechanika i budowa maszyn
   
  147/XVIII/2008
  24 listopada
  2008 r.
  Uruchomienie nowej specjalno?ci: Eksploatacja samolotów i ?mig?owców
   
  148/XVIII/2008
  24 listopada
  2008 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
   
  149/XVIII/2008
  24 listopada 2008 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu: Wysokokwalifikowane kadry systemu o?wiaty
   
  150/XVIII/2008
  24 listopada
  2008 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu: upowszechnienie formalnego kszta?cenia ustawicznego
   
  151/XVIII/2008
  24 listopada
  2008 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu: Promocja literatury..
   
  152/XVIII/2008
  24 listopada
  2008 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu: Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R
   
  153/XVIII/2008
  24 listopada
  2008 r.
  Wyra?enie opinii w sprawie przyznania stypendium habilitacyjnego Panu dr Jackowi K. Danelowi
   
   
   
   
  154/XIX/2008
  19 grudnia 2008 r.
  Uchwalenie zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2008
   
  155/XIX/2008
  19 grudnia
  2008 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Priorytet IX Rozwój wykszta?cenia i kompetencji w regionach, Dzia?anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
   
  156/XIX/2008
  19 grudnia 2008 r.
  Wspó?praca z Prywatn? Wy?sz? Szko?? Zarz?dzania Zasobami Przyrodniczymi w Ko?omyji
   
  157/XIX/2008
  19 grudnia 2008 r.
  Wspó?praca ze Wschodnim Klubem Techniki i Racjonalizacji w Zamo?ciu
   
  158/XX/2009
  16 luty 2009 r.
  Wprowadzenie zmian w uchwale nr 96/XIII/2009
   
   
  159/XX/2009
  16 luty 2009 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Dzia?anie 1.3 Wspieranie Innowacji
   
  160/XX/2009
  16 luty 2009 r.
  Wyra?enie zgody na realizacj? projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki
   
  161/XX/2009
  16 luty 2009 r.
  Zmiana nazwy uczelni
   
  162/XX/2009
  16 luty
  2009 r.
  Przyj?cie regulaminu studiów
   
  163/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2008
   
  164/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Podzia? zysku za 2008 rok
   
  165/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2008 rok
   
  166/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Okre?lenie ?rodków na wynagrodzenie w 2009 roku.
   
  167/XXI/2009
  18 maja
  2009 r.
  Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok
   
  168/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki 4.1.2 – Studia zawodowe dla przysz?o?ci. Program zwi?kszenia liczby absolwentów PWSZ w Zamo?ciu na kierunkach kluczowych dla gospodarki
   
  169/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Przyj?cie regulaminu studiów
   
  170/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Zasady rekrutacji w roku akademickim 2010/2011
   
  171/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Ustalenie wysoko?ci pensum dydaktycznego
   
  172/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu w ramach programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
   
  173/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki- „Studia podyplomowe – j?zyk angielski w turystyce”
   
  174/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
   
  175/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego
   
  176/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do klastra Poland to Europe
   
  177/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Wyra?enie zgody na przyj?cie darowizny od Agencji Nieruchomo?ci Rolnych
   
  178/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Wyra?enie zgody na wydzier?awienie od miasta Zamo?? nieruchomo?ci przy ul. Szczebrzeskiej 41
   
  179/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Uzupe?nienie Uczelnianej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów w uczelni.
   
  180/XXI/2009
  18 maja 2009 r.
  Zasady przyjmowania na I rok studiów w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w Zamo?ciu laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2010-2014
   
  181/XXII/2009
  22 czerwca 2009 r.
  Zmiana nazw specjalno?ci, planów studiów i programów nauczania oraz sylwetek absolwenta na kierunku Politologia
   
  182/XXII/2009
  22 czerwca 2009 r.
  Wprowadzenie systemu zapewnienia jako?ci kszta?cenia w PWSZ w Zamo?ciu
   
  183/XXII/2009
  22 czerwca 2009 r.
   
   
  184/XXII/2009
  22 czerwca 2009 r.
  Obowi?zki nauczycieli akademickich, rodzaju zaj?? dydaktycznych obj?tych zakresem tych obowi?zków, w tym wymiaru zaj?? dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, a tak?e zasad powierzenia prowadzenia zaj?? dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
   
  185/XXII/2009
  22 czerwca 2009 r.
  Uchwalenie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2009 rok
   
  186/XXII/2009
  22 czerwca 2009 r.
  Okre?lenie ?rodków na wynagrodzenie w 2009 roku
   
  187/XXII/2009
  22 czerwca 2009 r.
  Uruchomienie nowych kierunków studiów podyplomowych
   
  188/XXII/2009
  22 czerwca 2009 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki 8.1.2 – „Zarz?dzanie zmian? i bezpiecze?stwem lokalnym – system dla Regionu Zamojskiego”
   
  189/XXII/2009
  22 czerwca 2009 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki 8.1.2 – Potrzeby kadrowe przedsi?biorstw województwa lubelskiego – stan i perspektywy
   
  190/XXII/2009
  22 czerwca
  2009 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki 8.1.2 – „Czas In?ynierów – perspektywy rynku pracy dla in?ynierów w województwie lubelskim
   
  191/XXII/2009
  22 czerwca
  2009 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do realizacji projektu w ramach PO RPW dzia?anie 1.4 – Promocja i wspó?praca – Komponent i wspó?praca – obszar, tworzenie i rozwój klastrów
   
  192/XXII/2009
  22 czerwca
  2009 r.
  Wyra?enie zgody na przyst?pienie do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki
   
   
   
   
   
   
   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 08.10.2015
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 08.10.2015
  Dokument oglądany razy: 855
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu