K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl

  Status prawny

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu jest publiczną uczelnią zawodową utworzoną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu (Dz. U. z 2005 roku Nr 106, poz. 889).
  Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z póżn. zm.), przepisów wydanych na jej podstwie oraz Statutu Uczelni.
  Uczelnia posiada osobowość prawną.
  Nadzór nad Uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

   

  Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 106 poz. 889

   

  ROZPORZĄDZENIE

  RADY MINISTRÓW
  z dnia 7 czerwca 2005 r.
   
  w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
   
  (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2005 r.)

   

  Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

   

   

  § 1.
  1. Tworzy się z dniem 1 lipca 2005 r. państwową wyższą szkołę zawodową pod nazwą "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu", zwaną dalej "Uczelnią".

  2. Siedzibą Uczelni jest miasto Zamość.

   

  § 2.
  Ogólnym kierunkiem działalności Uczelni jest prowadzenie kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.

   

  § 3.
  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

   

  ________
  1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 08.10.2015
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 08.10.2015
  Dokument oglądany razy: 3204
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu