K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl

  Uchwały Senatu

          UCHWAŁY  SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ  SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZAMOŚCIU

                                               w kadencji 2017-2021 (2020)

   

   

  Nr

  Z dnia

  W sprawie:

  Status

  1/I/2017

  26.09.2017

  Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z działalności w roku akademickim 2016/2017

   

  2/I/2017

  26.09.2017

  Wyrażenie zgody na obniżenie rocznego pensum dydaktycznego Rektora

   

  3/I/2017

  26.09.2017

  Zmiany w planie wynagrodzeń na 2017 r.

   

  4/I/2017

  26.09.2017

  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym na 2017 rok

   

  5/I/2017

  26.09.2017

  Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i za rok 2018

   

  6/I/2017

  26.09.2017

  Zmiany w programie kształcenia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”

   

  7/I/2017

  26.09.2017

  Zmiany w programie kształcenia na kierunku „mechanika i budowa maszyn”

   

   

  8/I/2017

  26.09.2017

  Zmiany w programie kształcenia na kierunku „logistyka”

   

  9/I/2017

  26.09.2017

  Zmiany w programie kształcenia na kierunku „filologia”

   

  10/I/2017

  26.09.2017

  Zmiany w programie kształcenia na kierunku „pedagogika”

   

  11/I/2017

  26.09.2017

  Zmiany w programie kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo”

   

  12/I/2017

  26.09.2017

  Ustalenie wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów

   

  13/I/2017

  26.09.2017

  Wyrażenie opinii dotyczącej przyjęcia zlecenia na realizację projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” i przyjęcia regulaminu projektu – III edycja

   

  14/I/2017

  26.09.2017

  Wyrażenie zgody na przystąpienie do konkursu ogłoszonego przez NCBiR, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Ścieżka I.

   

  15/I/2017

  26.09.2017

  Likwidacja Instytutu Matematyki i Technologii Innowacyjnych

   

  16/I/2017

  26.09.2017

  Utworzenie Instytutu Nauk Ekonomicznych

   

  17/I/2017

  26.09.2017

  Wyrażenie opinii dotyczącej powołania dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych

   

  18/I/2017

  26.09.2017

  Likwidacja Zakładu Finansów i Rachunkowości w Instytucie Nauk Społecznych

   

  19/I/2017

  26.09.2017

  Uruchomienie kierunku „pielęgniarstwo”

   

  20/I/2017

  26.09.2017

  Utworzenie Zakładu Pielęgniarstwa w Instytucie Turystyki i Rekreacji PWSZ w Zamościu

   

  21/I/2017

  26.09.2017

  Przyjęcie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na kierunku studiów o profilu praktycznym Turystyka i rekreacja

   

  22/I/2017

  26.09.2017

  Wyrażenie zgody na uczestnictwo Uczelni w programie  szkolenia do edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

   

  23/I/2017

  26.09.2017

  Zmiana terminu realizacji praktyk zawodowych w programie kształcenia kierunku  mechanika i budowa maszyn, dla studentów naboru w roku akademickim 2016/2017

   

  24/I/2017

  26.09.2017

  Zmiana terminu realizacji praktyk zawodowych w programie kształcenia kierunku logistyka, dla studentów naboru w roku akademickim 2016/2017.

   

  25/I/2017

  26.09.2017

  Przyjęcie programu kształcenia na studiach podyplomowych pn. matematyka

   

  26/II/2017

  27.11.2017

  Wyrażenie zgody na nieodpłatne  pozostawienie nakładów w obcym środku trwałym

   

  27/II/2017

  27.11.2017

  Przyjęcie regulaminu świadczeń materialnych studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w projekcie  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” III nabór ofert,  II edycja

   

  28/II/2017

  27.11.2017

  Przystąpienie do Tomaszowskiego Klastra Energii.

   

  29/II/2017

  27.11.2017

  Likwidacja specjalności na kierunku Mechanika i budowa maszyn

   

  30/III/2017

  18.12.2017

  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2017

   

  31/III/2017

  18.12.2017

  Zatwierdzenie  prowizorium budżetowego na rok 2018

   

  32/III/2017

  18.12.2017

  Przyjęcie Regulaminu praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo

   

  33/III/2017

  18.12.2017

  Wyrażenie zgody na przystąpienie do Konkursu: Uniwersytet Młodego Odkrywcy, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

   

  34/III/2017

  18.12.2017

  Wyrażenie zgody  na przystąpienie do Konkursu: Mikro Innowacje – Makro Korzyści, organizowanego przez Lubelski Fundusz Rozwoju

   

  35/IV/2018

  29.01.2018

  Określenie liczby miejsc na poszczególnych  kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2018/2019

   

  36/IV/2018

  29.01.2018

  Wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim

   

  37/IV/2018

  29.01.2018

  Wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu pn. „Zamojskie drogi do wolności”

   

  38/IV/2018

  29.01.2018

  Wyrażenie zgody na złożenie oferty w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  39/IV/2018

  29.01.2018

  Utworzenie studiów i przyjęcie programu kształcenia na studiach podyplomowych pn, „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwem informacji” prowadzonych w PWSZ w Zamościu

   

  40/V/2018

  16.04.2018

  Przyjęcie dokumentu „Polityka Uczelni w rozwijaniu przyjaznego językowo środowiska  edukacyjnego”

   

  41/V/2018

  16.04.2018

  Przyjęcie zmian w programie kształcenia na kierunku filologia o specjalności filologia angielska w PWSZ  w Zamościu

   

  42/V/2018

  16.04.2018

  Przyjęcie zmian w programie kształcenia na kierunku  mechanika i budowa maszyn  w PWSZ w Zamościu

   

  43/V/2018

  16.04.2018

  Przyjęcie zmian w programie kształcenia na kierunku pedagogika w PWSZ w Zamościu

   

  44/V/2018

  16.04.2018

  Przyjęcie zmian w programie kształcenia  na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ  w Zamościu

   

  45/V/2018

  16.04..2018

  Przyjęcie zmian  w programie kształcenia na kierunku logistyka w PWSZ w Zamościu

   

  46/V/2018

  16.04.2018

  Przyjęcie zmian w programie kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja w PWSZ w Zamościu

   

   

  47/V/2018

  16.04.2018

  Wyrażenie zgody na przystąpienie do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia „Pielęgniarskie kompetencje zamawiane”

   

  48/VI/2018

  28.05.2018

  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017

   

  49/VI/2018

  28.05.2018

  Podział zysku za rok 2017

   

  50/VI/2018

  28.05.2018

  Plan wynagrodzeń na 2018rok

   

  51/VI/2018

  28.05.2018

  Uchwalenie wieloletniego programu inwestycyjnego dla PWSZ w Zamościu na lata 2018-2020

   

  52/VI/2018

  28.05.2018

  Przyjęcie zmian w programie kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w PWSZ w Zamościu

   

  53/VI/2018

  28.05.2018

  Przyjęcie zasad rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w roku akademickim 2019/2020

   

  54/VI/2018

  28.05.2018

  Wyrażenie zgody na przystąpienie do Konsorcjum występującego z wnioskiem w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

   

   

  55/VI/2018

  28.05.2018

  Zmiany w Regulaminie wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus +

   

  56/VI/2018

  28.05.2018

  Wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu pn. „Trzecia misja Uczelni” w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

   

  57/VII/2018

  25.06.2018

  Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2017 rok

   

   

  58/VII/2018

  25.06.2018

  Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2018

   

   

  59/VII/2018

  25.06.2018

  Przyjęcie zmian w programie kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Zamościu

   

   

  60/VII/2018

  25.06.2018

  Przyjęcie programu rozwojowego dla pielęgniarstwa

   

   

  61/VIII/2018

  24.09.2018

  Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z działalności w roku akademickim 2017/2018.

   

  62/VIII/2018

  24.09.2018

  Wyrażenie zgody na obniżenie  rocznego pensum dydaktycznego Rektora.

   

  63/VIII/2018

  24.09.2018

  Wynagrodzenia nauczycieli akademickich podlegających ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

   

  64/VIII/2018

  24.09.2018

  Uzupełnienie Misji i Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

   

  65/VIII/2018

  24.09.2018

  Wyrażenie zgody  na utworzenie nowego kierunku studiów stacjonarnych  pierwszego stopnia pn. „Informatyka”.

   

  66/VIII/2018

  24.09.2018

  Przyjęcie  Programu rozwojowego dla kierunku „Pielęgniarstwo”

   

  67/VIII/2018

  24.09.2018

  Przyjęcie Programu rozwojowego absolwenta dla kierunku „Pielęgniarstwo”

   

  68/IX/2018

  26.11.2018

  Zmiany w planie wynagrodzeń na 2018 rok.

   

  69/IX/2018

  26.11.2018

  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym na 2018 rok

   

   

  70/IX/2018

  26.11.2018

  Zmiany w uchwale nr 63/VIII/2018 w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich podlegających Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

   

  71/IX/2018

  26.11.2018

  Przyjęcie programu kształcenia oraz uruchomienie studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz z autyzmem.

   

  72/IX/2018

  26.11.2018

  Zaprzestanie prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, na kierunku Politologia

   

  73/IX/2018

  26.11.2018

  Zaprzestanie prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, na kierunku Matematyka

   

  74/X/2018

  17.12.2018

  Zaopiniowanie prowizorium budżetowego na  2019 rok.

   

  75/X/2018

  17.12.2018

  Przyjęcie zasad rekrutacji w roku akademickim 2019/2020.

   

  76/X/2018

  17.12.2018

  Przyjęcie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, począwszy od roku akademickiego 2019/2020

   

  77/X/2018

  17.12.2018

  Ustalanie programu studiów, w tym określenie efektów uczenia się, dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku Informatyka do dyscyplin naukowych.

   

  78/X/2018

  17.12.2018

  Utworzenie Ośrodka Kształcenia Podyplomowego dla Pielęgniarek i Położnych

   

  79/X/2018

  17.12.2018

  Utworzenie Kursu pierwszej pomocy

   

  80/XI/2018

  28.12.2018

  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym na 2018 rok

   

   

  81/XII/2019

  11.02.2019

  Warunki i tryb zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

   

  82/XII/2019

  11.02.2019

  Przyjęcie procedury antyplagiatowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w PWSZ w Zamości

   

  83/XII/2019

  11.02.2019

  Wyrażenie zgody na wykonywanie przez Rektora dodatkowego zajęcia zarobkowego

   

  84/XII/2019

  11.02.2019

  Powołanie komisji ds. przygotowania projektu statutu Uczelni.

   

  85/XII/2019

  11.02.2019

  Sposób powołania pierwszej Rady Uczelni

   

  86/XII/2019

  11.02.2019

  Wyrażenie zgody na przystąpienie do Konsorcjum i realizację projektu Inkubator Innowacyjności 2.0.

   

  87/XIII/2019

  25.03.2019

  Określenie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020

   

  88/XIII/2019

  25.03.2019

  Uzupełnienie składu Komisji ds. Jakości Kształcenia w PWSZ w Zamościu

   

  89/XIII/2019

  25.03.2019

  Uzupełnienie  składu Odwoławczej Komisji Oceniającej do przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli

   

  90/XIII/2019

  25.03.2019

  Zatwierdzenie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich oraz wybór zastępcy przewodniczącego

   

  91/XIII/2019

  25.03.2019

  Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej dla studentów

   

  92/XIII/2019

  25.03.2019

  Uzupełnienie składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów oraz wybór przewodniczącego i zastępcy

   

  93/XIII/2019

  25.03.2019

  Przekształcenie Zakładu Politologii w Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

   

  94/XIII/2019

  25.03.2019

  Utworzenie Zakładu Finansów i Rachunkowości  w Instytucie Nauk Ekonomicznych

   

  95/XIII/2019

  25.03.2019

  Organizacja potwierdzenia efektów uczenia się w PWSZ w Zamościu

   

  96/XIII/2019

  25.03.2019

  Przyporządkowanie kierunku studiów „pielęgniarstwo” do dyscyplin naukowych

   

  97/XIII/2019

  25.03.2019

  Przyporządkowanie kierunku studiów „bezpieczeństwo narodowe” do dyscyplin naukowych

   

  98/XIII/2019

  25.03.2019

  Przyporządkowanie kierunku studiów „finanse i rachunkowość” do dyscyplin naukowych

   

   

  99/XIII/2019

  25.03.2019

  Przyporządkowanie kierunku studiów  „pedagogika” do dyscyplin naukowych

   

   

  25.03.2019

  Przyporządkowanie kierunku studiów „filologia”, specjalność „filologia angielska” do dyscyplin naukowych

   

  101/XIII/2019

  25.03.2019

  Przyporządkowanie kierunku studiów „turystyka i rekreacja” do dyscyplin naukowych

   

  102/XIII/2019

  25.03.2019

  Przyporządkowanie kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn” do dyscyplin naukowych

   

  103/XIII/2019

  25.03.2019

  Przyporządkowanie kierunku studiów „logistyka” do dyscyplin naukowych

   

  104/XIII/2019

  25.03.2019

  Dostosowanie programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

   

  105/XIII/2019

  25.03.2019

  Wyrażenie opinii  dotyczącej uzupełnienia Uczelnianej Komisji Programowej

   

  106/XIII/2019

  25.03.2019

  Zmiana nazwy Uczelni

   

  107/XIII/2019

  25.03.2019

  Wybór pierwszej Rady Uczelni na kadencję 2019-2020

   

  108/XIV/2019

  15.04.2019

  Powołanie przewodniczącego Rady Uczelni w PWSZ w Zamościu na lata 2019-2020

   

  109/XIV/2019

  15.04.2019

  Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Uczelni w kadencji 2019-2020

   

  110/XIV/2019

  15.04.2019

  Wyrażenie zgody na uruchomienie kursu „Wychowawca wypoczynku”

   

  111/XIV/2019

  15.04.2019

  Uchwalenie wieloletniego programu inwestycyjnego dla PWSZ w Zamościu na lata 2019-2020

   

  112/XV/2019

  27.05.2019

  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok

   

  113/XV/2019

  27.05.2019

  Podział zysku za 2018 rok

   

  114/XV/2019

  27.05.2019

  Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok

   

  115/XV/2019

  27.05.2019

  Przyjęcie programu studiów na kierunku Turystyka i rekreacja

   

  116/XV/2019

  27.05.2019

  Przyjęcie programu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość

   

   

  117/XV/2019

  27.05.2019

  Przyjęcie  programu studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe

   

  118/XV/2019

  27.05.2019

  Przyjęcie programu studiów na kierunku Logistyka

   

  119/XV/2019

  27.05.2019

  Przyjęcie programu studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn

   

  120/XV/2019

  27.05.2019

  Utworzenie studiów podyplomowych pn.: „Integracja sensoryczna” oraz zatwierdzenie planu, programu i kierunkowych efektów kształcenia

   

  121/XV/2019

  27.05.2019

  Utworzenie studiów podyplomowych pn.: „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” oraz zatwierdzenie planu, programu i kierunkowych efektów kształcenia

   

  122/XV/2019

  27.05.2019

  Utworzenie studiów podyplomowych pn.: „Zarządzanie w ochronie zdrowia” oraz zatwierdzenie planu, programu i kierunkowych efektów kształcenia

   

  123/XV/2019

  27.05.2019

  Utworzenie studiów podyplomowych pn.: „Agent celny” oraz zatwierdzenie planu, programu i kierunkowych efektów kształcenia

   

  124/XVI/2019

  29.05.2019

  Zmiany w uchwale nr 77/X/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów, w tym określenia efektów uczenia się, dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „informatyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku „informatyka” do dyscyplin naukowych

   

  125/XVII/2019

  24.06.2019

  Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok

   

   

  126/XVII/2019

  24.06.2019

  Zmiany do uchwały nr 63/XVIII/2018 oraz uchwały nr 70/IX/2018 w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich podlegających ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych

   

   

  127/XVII/2019

  24.06.2019

  Przyjęcie zasad rekrutacji w roku akademickim 2020/2021

   

   

  128/XVII/2019

  24.06.2019

  Utworzenie studiów podyplomowych pn.: ”Informatyka dla nauczycieli” oraz zatwierdzenia planu, programu i kierunkowych efektów uczenia się

   

  129/XVII/2019

  24.06.2019

  Utworzenie studiów podyplomowych pn.: ”Technologie programistyczne” oraz zatwierdzenia planu, programu i kierunkowych efektów uczenia się

   

  130/XVII/2019

  24.06.2019

  Utworzenie studiów podyplomowych pn.: ”Data Science” oraz zatwierdzenia planu, programu i kierunkowych efektów uczenia się

   

  131/XVII/2019

  24.06.2019

  Utworzenie studiów podyplomowych pn.: ”Diagnoza i terapia pedagogiczna” oraz zatwierdzenia planu, programu i kierunkowych efektów uczenia się

   

  132/XVII/2019

  24.06.2019

  Utworzenie studiów podyplomowych pn.: ”Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu” oraz zatwierdzenia planu, programu i kierunkowych efektów uczenia się

   

  133/XVIII/2019

  01.07.2019

  Uchwalenie Statutu PWSZ w Zamościu

   

  134/XVIII/2019

  01.07.2019

  Utworzenie studiów podyplomowych pn.: „Rachunkowość” oraz zatwierdzenie planu, programu i kierunkowych efektów uczenia się

   

  135/XIX/2019

  08.08.2019

  Uwzględnienie postanowień Uchwały Nr 578/2019 Prezydium PKA z dnia 25.07.2019 roku w sprawie wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu o nadanie uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku „informatyka” na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym i zwrócenia sią z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie przedmiotowej sprawy

   

  136/XX/2019

  02.09.2019

  Przyjęcie programu studiów na kierunku „pielęgniarstwo”

   

   

  137/XX/2019

  02.09.2019

  Przyjęcie programu studiów na kierunku „filologia” specjalność „filologia angielska’

   

  138/XX/2019

  02.09.2019

  Przyjęcie programu studiów na kierunku „pedagogika”

   

   

  139/XX/2019

  02.09.2019

  Przyjęcie wzoru dyplomu ukończenia studiów

   

  140/XX/2019

  02.09.2019

  Przyjęcie regulaminu studiów Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

   

  141/XX/2019

  02.09.2019

  Wyrażenie zgody  na zakup nieruchomości zabudowanej

   

  142/XX/2019

  02.09.2019

  Zmiany w Uchwale Senatu nr 111/XIV/2019

   

  143/XX/2019

  02.09.2019

  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym na 2019 rok

   

  144/XXI/2019

  30.09.2019

  Wprowadzenie zmian w Statucie Uczelni

   

  145/XXI/2019

  30.09.2019

  Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020

   

  146/XXI/2019

  30.09.2019

  Obniżenie pensum dydaktycznego dla Rektora

   

  147/XXI/2019

  30.09.2019

  Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z działalności w roku akademickim 2018/2019

   

  148/XXI/2019

  30.09.2019

  Wyrażenie zgody na przystąpienie do Konkursu 5.3 z projektem „Poprawa jakości kształcenia praktycznego studentów kierunku Pielęgniarstwo -Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu poprzez uruchomienie działalności Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

   

  149/XXI/2019

  30.09.2019

  Przyjęcie Regulaminu Egzaminu Dyplomowego dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

   

  150/XXI/2019

  30.09.2019

  Przyjęcie Regulaminu Egzaminu Dyplomowego dla kierunku Logistyka

   

  151/XXI/2019

  30.09.2019

  Przyjęcie Regulaminu Egzaminu Dyplomowego dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

   

  152/XXI/2019

  30.09.2019

  Przyjęcie Regulaminu Egzaminu Dyplomowego dla kierunku  Filologia, specjalność Filologia angielska

   

  153/XXI/2019

  30.09.2019

  Przyjęcie Regulaminu Egzaminu Dyplomowego dla kierunku Pedagogika

   

   

  154/XXI/2019

  30.09.2019

  Przyjęcie Regulaminu Egzaminu Dyplomowego dla kierunku Turystyka i rekreacja

   

  155/XXI/2019

  30.09.2019

  Przyjęcie Regulaminu Egzaminu Dyplomowego dla kierunku Finanse i rachunkowość

   

  156/XXI/2019

  30.09.2019

  Przyjęcie Regulaminu Egzaminu Dyplomowego dla kierunku Pielęgniarstwo

   

  157/XXI/2019

  30.09.2019

  Przyjęcie Regulaminu Praktyk Zawodowych dla kierunku  Mechanika i budowa maszyn

   

  158/XXI/2019

  30.09.2019

  Przyjęcie Regulaminu Praktyk Zawodowych dla kierunku  Logistyka

   

  159/XXI/2019

  30.09.2019

  Przyjęcie Regulaminu Praktyk Zawodowych dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe

   

  160/XXI/2019

  30.09.2019

  Przyjęcie Regulaminu Praktyk Zawodowych dla kierunku Filologia, specjalność Filologia angielska

   

  161/XXI/2019

  30.09.2019

  Przyjęcie Regulaminu Praktyk Zawodowych dla kierunku Pedagogika

   

  162/XXI/2019

  30.09.2019

  Przyjęcie Regulaminu Praktyk Zawodowych dla kierunku  Turystyka i rekreacja

   

  163/XXI/2019

  30.09.2019

  Przyjęcie Regulaminu Praktyk Zawodowych dla kierunku Finanse i rachunkowość

   

  164/XXI/2019

  30.09.2019

  Przyjęcie Regulaminu Praktyk Zawodowych dla kierunku Pielęgniarstwo

   

  165/XXI/2019

  30.09.2019

  Zakończenie kształcenia  na kierunku Turystyka i rekreacja o profilu ogólnoakademickim

   

  166/XXI/2019

  30.09.2019

  Utworzenie studiów podyplomowych pn „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa oraz zatwierdzenie planu, programu i kierunkowych efektów uczenia się

   

  167/XXI/2019

  18.11.2019

  Ustalenie warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne.

   

  168/XXI/2019

  18.11.2019

  Przyporządkowanie kierunku  studiów informatyka do dyscyplin naukowych

   

  169/XXI/2019

  18.11.2019

  Przyjęcie programu studiów na kierunku informatyka

   

  170/XXII/2019

  18.11.2019

  Przyjęcie zasad rekrutacji  na kierunek informatyka w roku akademickim 2020/2021

   

  171/XXII/2019

  18.11.2019

  Przyjęcie regulaminu studiów podyplomowych w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica

   

  172/XXII/2019

  18.11.2019

  Dostosowanie programu na studiach podyplomowych „matematyka” do obowiązującego standardu kształcenia nauczycieli

   

  173/XXIII/2019

  16.12.2019

  Ustalenie programu studiów, w tym określenie efektów uczenia się, dla studiów drugiego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej

   

  174/XXIII/2019

  16.12.2019

  Przyjęcie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 20.01.2020
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 20.01.2020
  Dokument oglądany razy: 3325
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu