K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl

  Zarządzenia Rektora

   

   

                                           WYKAZ ZARZĄDZEŃ JM REKTORA

                               PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ  SZKOŁY ZAWODOWEJ

                                  IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU

                                                      w latach 2005-2019

   

   

   

                                                                              2005

   

  Nr

  Z dnia

  W sprawie:

  Status

  1/2005

  01.08.2005

  Regulamin kwalifikacji na studia na rok akademicki 2005/2006

  Obowiązuje w roku akademickim 2005/2006

  2/2005

  01.08.2005

  Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia  w roku akademickim  2005/2006

  Obowiązuje w roku akademickim 2005/2006

  3/2005

  04.08.2005

  ustalenie regulaminu studiów, powołanie

  Instytutu  Humanistycznego, organizacja

  Roku akademickiego 2005/2006,

  Regulamin Pracy, Regulamin

  Premiowania, zasady rachunkowości,

  Instrukcja kontroli finansowej,

  Regulamin przyznawania świadczeń

  Pomocy materialnej

   

   

  4/2005

  10.10.2005

  Dzień Rektorski w dniu 12 października 2005 roku – Inauguracja Roku Akademickiego  2005/2006

  Obowiązuje w dniu 12 października 2005 r.

  5/2005

  27.10.2005

  Dzień wolny od pracy i zajęć dydaktycznych – 31.10.2005

  Obowiązuje 31 października 2005 roku

  6/2005

  16.11.2005

  Wybory organów kolegialnych

   

  7/2005

  01.12.2005

  Powołanie Komisji Socjalno-Mieszkaniowej

   

   

  8/2005

  01.12.2005

  Zasady rozliczania kosztów , zasady ewidencji majątku, regulamin sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych

   

  9/2005

  02.12.2005

  Zasady korzystania ze służbowych telefonów  komórkowych

   

  10/2005

  14.12.2005

  Zasady tworzenia, działania, finansowania i likwidacji uczelnianych organizacji w PWSZ w Zamościu

   

   

   

   

   

   

   

                         2006

   

  1/2006

  01.03.2006

  Sposób rozliczania wynagrodzenia należnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub umowy o dzieło dot. realizowania zajęć dydaktycznych

   

  2/2006

  15.03.2006

  Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu

   

   

  3/2006

   

  22.03.2006

  Zasady sporządzania konspektów prowadzonych wykładów i ćwiczeń na kierunku filologia i filologia obca

   

   

   

   

  4/2006

  22.03.2006

  Zasady pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników PWSZ w Zamościu wykonujących  chronione prawem autorskim prace twórcze

   

  5/2006

  20.04.2006

  Dzień Rektorski w dniu 02 maja 2006 r.

  Obowiązuje 02 maja 2006 r.

  6/2006

  01.06.2006

  Ustalenie wysokości opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2006/2007

  Obowiązuje w roku akademickim 2006/2007

  7/2006

  14.06.2006

  Ustalenie wysokości opłat za studia niestacjonarne oraz innych opłat w roku akademickim 2006/2007

  Obowiązuje w roku akademickim 2006/2007

  8/2006

  14.06.2006

  Powołanie uczelnianej  Komisji Rekrutacyjnej na studia w roku akademickim 2006/2007

  Obowiązuje w roku akademickim 2006/2007

  9/2006

  14.06.2006

  Tryb pobierania opłat  rekrutacyjnych w roku akademickim 2006/2007

  Obowiązuje w roku akademickim 2006/2007

  10/2006

  22.06.2006

  Waloryzacja wynagrodzeń w 2006 roku

   

  11/2006

  22.06.2006

  Organizacja roku akademickiego 2006/2007

   

  12/2006

  21.08.2006

  Powołanie Komisji Przetargowej

   

  13/2006

  23.08.2006

  Wprowadzenie aneksu do zasad rachunkowości w PWSZ w Zamościu

   

   

   

  14/2006

  21.09.2006

  Podejmowanie i odbywanie studiów przez cudzoziemców

   

  15/2006

  01.10.2006

  Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia w roku 2007/2008

  Obowiązuje w roku akademickim 2007/2008

  16/2006

  09.10.2006

  Inauguracja Roku Akademickiego 2006/2007 ; Dzień  Rektorski 12.10.2006

   

  17/2006

  24.10.2006

  Dzień wolny od  pracy i zajęć dydaktycznych w dniu 31 października 2006 r.

   

   

  18/2006

  30.10.2006

  Sposób wypłaty stypendium studentom PWSZ w Zamościu

   

  19/2006

  31.10.2006

  Zasady sporządzania konspektów prowadzonych wykładów i ćwiczeń na kierunkach: filologia, filologia polska, matematyka i politologia

   

  20/2006

  14.11.2006

  Powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2006/2007

   

  21/2006

  21.11.2006

  Dzień wolny od pracy w dniu 26 grudnia 2006 roku

  Obowiązuje w dniu 26 grudnia 2006 roku

  22/2006

  12.12.2006

  Uchylenie zarządzenia nr 21/2006

   

  23/2006

  15.12.2006

  Dzień wolny od pracy i zajęć dydaktycznych w dniu 19 grudnia 2006 roku

   

  24/2006

  15.12.2006

  Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze studentami i studentkami II roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, którzy  złożyli wniosek w sprawie odbycia przysposobienia obronnego

   

  25/2006

  19.12.2006

  Wprowadzenie programu kadrowo-płacowego

   

  26/2006

  20.12.2006

  Zasady rozliczania kosztów

   

  27/2006

  29.12.2006

  Wprowadzenie instrukcji kontroli finansowej

   

  28/2006

  29.12.2006

  Zasady prowadzenia rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu

   

  29/2006

  29.12.2006

  Zasady pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników PWSZ w Zamościu wykonujących chronione prawem prace twórcze

   

   

   

                           2007

   

  1/2007

  05.01.2007

  Dofinansowanie działalności  studenckiej w PWSZ w Zamościu

   

  2/2007

  11.01.2007

  Zasady udzielania pomocy materialnej uczestnikom niestacjonarnych studiów doktoranckich

   

  3/2007

  01.03.2007

  Powołanie Uczelnianej Komisji ds. Odznaczeń Państwowych

   

  4/2007

  02.03.2007

  Sposób rozliczania wynagrodzenia należnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub umowy o dzieło dotyczących realizowania zajęć dydaktycznych

   

   

   

   

  5/2007

  18.04.2007

  Dni Rektorskie: 30 kwietnia, 02 maja, 04 maja 2007 roku

   

  6/2007

  11.05.2007

  Zmiany w regulaminie Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych

  obowiązuje

  7/2007

  23.05.2007

  Zasady przydzielania  pracownikom środków czystości, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

  Obowiązuje

  8/200 7

  29.05.2007

  Ustalenie wysokości opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2007/2008

  Obowiązuje w roku akademickim 2007/2008

  9/2007

  31.05.2007

  Zasady rozliczania kosztów w 2007 roku

   

  10/2007

  01.06.2007

  Zasady rozliczania  podróży służbowych

  Obowiązuje

  11/2007

  01.06.2007

  Tryb pobierania opłat rekrutacyjnych w roku akademickim 2007/2008

  Obowiązuje w roku akademickim 2007/2008

  12/2007

  01.06.2007

  Ustalenie wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008

  Obowiązuje w roku akademickim 2007/2008

  13/2007

  11.06.2007

  Wprowadzenie programu komputerowego BAZUS

  Obowiązuje

  14/2007

  26.06.2007

  Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim

   

  15/2007

  27.06.2007

  Organizacja roku akademickiego 2007/2008 , ustalenie wysokości opłat za dokumenty  i inne opłaty w PWSZ w Zamościu

   

  16/2007

  06.07.2007

  Powołanie nowego członka Komisji Przetargowej do zamówienia publicznego nr KAN-DAG-10/07

   

  17/2007

  18.07.2007

  Rozliczanie godzin ponadwymiarowych zrealizowanych przez nauczycieli akademickich

   

  18/2007

  19.07.2007

  Powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2007/2008

   

  19/2007

  21.09.2007

  Wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej

   

  20/2007

  21.09.2007

  Wprowadzenie Regulaminu Domu Studenta i ustalenie wysokości opłaty z tytułu zakwaterowania  w DS.

   

  21/2007

  26.09.2007

  Zasady tworzenia grup ćwiczeniowych

   

   

  22/2007

  08.10.2007

  Dzień Rektorski – Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008

   

   

  23/2007

  22.10.2007

  Wprowadzenie instrukcji wydatkowania środków publicznych

   

   

  24/2007

  22.10.2007

  Godziny Rektorskie – Bal Otrzęsinowy dla Studentów I roku studiów

   

  25/2007

  26.10.2007

  Dzień Rektorski – 2 listopada 2007 r.

   

  26/2007

  26.10.2007

  Termin i sposób inwentaryzacji aktywów Uczelni w 2007 roku

   

  27/2007

  29.10.2007

  Zasady  sporządzania sylabusów zajęć prowadzonych wykładów i ćwiczeń na wszystkich kierunkach studiów

   

  28/2007

  30.10.2007

  Zasady korzystania z usług pocztowych Poczty Polskiej i firmy In Post

   

  29/2007

  28.11.2007

  Zasady korzystania z telefonów służbowych w PWSZ w Zamościu

   

  30/2007

  12.12.2007

  Godziny Rektorskie – spotkanie opłatkowe

   

  31/2007

  20.12.2007

  Zmiany w zarządzeniu  nr 7/2007 (zasady przydzielania pracownikom środków czystości, środków ochrony indywidualnej oraz dizezy i obuwia roboczego)

   

  32/2007

  28.12.2007

  Zasady rozliczania kosztów

   

  33/2007

  28.12.2007

  Uchylenie zarządzenia nr 17/2007 w sprawie rozliczania godzin ponadwymiarowych zrealizowanych przez nauczycieli akademickich

   

   

  34/2007

  28.12.2007

  Rozliczenie godzin ponadwymiarowych  zrealizowanych przez nauczycieli akademickich

   

   

   

   

   

                           2008

   

  1/2008

  24.01.2008

  Wprowadzenie aneksu do zasad korzystania z telefonów służbowych w PWSZ w Zamościu

   

  2/2008

  03.04.2008

  Zasady wydawania  pracownikom  napojów chłodzących

   

   

  3/2008

  04.04.2008

  Dzień  Rektorski -  15 kwietnia 2008 r.

   

   

  4/2008

  09.04.2008

  Dzień wolny od pracy – 2 maja 2008 r.

   

   

  5/2008

  22.04.2008

  Dzień Rektorski – 22.04.2008

   

   

  6/2008

  05.05.2008

  Wynagradzanie osób sprawujących opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi w roku akademickim 2007/2008

   

  7/2008

  15.05.2008

  Dzień Rektorski – 16 maja 2008 r.

   

   

  8/2008

  19.05.2008

  Dzień Rektorski -  23 maja 2008 r.

   

   

  9/2008

  27.05.2008

  Ustalenie wysokości opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki   2008/2009

   

   

  10/2008

  04.06.2008

  Tryb pobierania opłat rekrutacyjnych w roku akademickim 2008/2009

   

   

  11/2008

  05.06.2008

  Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia w roku akademickim 2008/2009

   

  12/2008

  05.06.2008

  Ustalenie wysokości opłaty za studia niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009

   

  13/2008

  09.06.2008

  Organizacja roku akademickiego 2008/2009

   

   

  14/2008

  06.08.2008

  Powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2008/2009

   

   

  15/2008

  07.08.2008

  Wprowadzenie aneksu do zarządzenia nr 21/2007 w sprawie zasad tworzenia grup ćwiczeniowych w PWSZ w Zamościu

   

  16/2008

  08.08.2008

  Ustalenie wysokości opłat za dokumenty, wysokości opłat z tytułu zakwaterowania i kaucji za miejsce w Domu Studenta

   

  17/2008

  25.09.2008

  Zmiany w realizacji programu studiów na kierunku Filologia, specjalność: filologia rosyjska w roku akademickim 2008/2009

   

  18/2008

  26.09.2008

  Powołanie Kapituły

   

  19/2008

  08.10.2008

  Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 i Dzień Rektorski

   

  20/2008

  09.10.2008

  Powołanie Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus

   

  21/2008

  10.10.2008

  Powołanie Komisji Socjalno-Mieszkaniowej

   

  22/2008

  21.10.2008

  Powołanie Komisji Odbiorowej

   

  23/2008

  28.10.2008

  Ustalenie dnia wolnego od pracy – 10 listopada 2008

   

  24/2008

  29.10.2008

  Dzień Rektorski – 10 listopada 2008

   

  25/2008

  29.10.2008

  Powołanie Kolegium Rektorskiego w PWSZ w Zamościu

   

  26/2008

  29.10.2008

  Organizacja hospitacji zajęć dydaktycznych

   

  27/2008

  29.10.2008

  Zmiana zasad przygotowywania sylabusów przedmiotów

   

  28/2008

  19.11.2008

  Powołanie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu

   

  29/2008

  25.11.2008

  Powołanie Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

   

  30/2008

  25.11.2008

  Wprowadzenie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów PWSZ w Zamościu

   

   

  31/2008

  26.11.2008

  Wprowadzenie regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki PWSZ w Zamościu

   

  32/2008

  26.11.2008

  Powołanie Uczelnianej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich i Rzecznika Dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu.

   

  33/2008

  26.11.2008

  Utworzenie Zakładu Polonistyki w Instytucie Humanistycznym PWSZ w Zamościu i powołanie Kierownika Zakładu

   

  34/2008

  26.11.2008

  Utworzenie Zakładu Anglistyki w Instytucie Humanistycznym PWSZ w Zamościu i powołanie Kierownika Zakładu

   

  35/2008

  26.11.2008

  Utworzenie Zakładu Rusycystyki w Instytucie Humanistycznym PWSZ w Zamościu i powołanie Kierownika Zakładu

   

  36/2008

  26.11.2008

  Utworzenie Zakładu Politologii w Instytucie Humanistycznym i powołanie Kierownika  Zakładu

   

  37/2008

  16.12.2008

  Wprowadzenie Regulaminu Pracy i Regulaminu Premiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu

   

  38/2008

  17.12.2008

  Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu

   

  39/2008

  18.12.2008

  Wysokość stypendium doktorskiego i habilitacyjnego oraz wzór umowy

   

  40/2008

  19.12.2008

  Wprowadzenie regulaminu organizacyjnego

   

  41/2008

  22.12.2008

  Szkolenie dla studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

   

   

  42/2008

  22.12.2008

  Wprowadzenie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dotyczących projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez PWSZ w Zamościu

   

  43/2008

  29.12.2008

  Zmiany do zarządzenia JM Rektora nr 28/2006  - zasady rachunkowości

   

   

  44/2008

  29.12.2008

  Wprowadzenie Regulaminu  zatrudniania i wynagradzania pracowników PWSZ w Zamościu

   

  45/2008

  22.12.2008

  Zasady ochrony danych osobowych i innych danych prawnie chronionych w zasobach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

   

  46/2008

  29.12.2008

  Wprowadzenie Regulaminu uczestnictwa w projekcie

   

   

  47/2008

  30.12.2008

  Wprowadzenie instrukcji wydatkowania środków publicznych

   

   

   

                          2009

   

   

  1/2009

  19.01.2009

  Godziny rektorskie 22.01.2009 – spotkanie noworoczne

   

   

  2/2009

  22.01.2009

  Zmiany w instrukcji kontroli finansowej

   

   

  3/2009

  17.02.2009

  Regulamin sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w PWSZ w Zamościu

   

  4/2009

  12.03.2009

  Wynagradzanie osób sprawujących opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi

   

  5/2009

  16.03.2009

  Powołanie zespołu przygotowującego raport samooceny do Państwowej Komisji Akredytacyjnej

   

   

  6/2009

  19.03.2009

  Kształcenie i rehabilitacja lecznicza studentów niepełnosprawnych

   

   

  7/2009

  27.04.2009

  Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia w roku akademickim 2009/2010

   

  8/2009

  27.04.2009

  Powołanie Komisji Przetargowej

   

   

  9/2009

  05.05.2009

  Ustalenie wysokości opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2009/2010

   

   

  10/2009

  05.05.2009

  Likwidacja środków trwałych w PWSZ, powołanie Komisji Likwidacyjnej oraz zmiany w instrukcji kontroli finansowej i instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu PWSZ

   

  11/2009

  19.05.2009

  Dzień Rektorski 22 maja 2009 roku

   

   

  12/2009

  04.06.2009

  Zasady pobierania opłat rekrutacyjnych w formie gotówki w roku akademickim 2009/2010

   

   

  13/2009

  08.06.2009

  Ustalenie terminów inwentaryzacji w 2009 roku

   

   

  14/2009

  09.06.2009

  Organizacja roku akademickiego 2009/2010

   

   

  15/2009

  29.06.2009

  Ustalenie wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2009/2010

   

   

  16/2009

  23.07.2009

  Ustalenie dnia wolnego od pracy

   

   

  17/2009

  30.07.2009

  Wprowadzenie zmian w instrukcji kancelaryjnej, rzeczowym wykazie akt i instrukcji archiwalnej

   

   

  18/2009

  30.07.2009

  Wprowadzenie zmian w zarządzeniach JM Rektora nr 28/2006 i 43/2008 – zasady rachunkowości

   

   

  19/2009

  30.07.2009

  Ustalenie wysokości opłat za dokumenty, innych opłat na studiach stacjonarnych, wysokości opłat z tytułu zakwaterowania i kaucji za miejsce w Domu Studenta

   

   

  20/2009

  30.07.2009

  Uchylenie zarządzenia JM Rektora 8/2009  dot. powołania komisji przetargowej i wprowadzenia regulaminu pracy komisji

   

   

  21/2009

  06.08.2009

  Powołanie komisji przetargowej

   

   

   

  22/2009

  06.08.2009

  Powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2009/2010

   

   

  23/2009

  07.08.2009

  Informacja o składzie Senatu PWSZ w Zamościu na kadencję 2009-2013

   

   

  24/2009

  09.09.2009

  Powołanie komisji przetargowej

   

   

  25/2009

  09.09.2009

  Wprowadzenie do użytkowania programu STOCK

   

   

  26/2009

  30.09.2009

  Przedłużenie terminu rekrutacji na rok akademicki 2009/2010

   

   

  27/2009

  30.09.2009

  Wysokość opłat na studiach podyplomowych w roku akademickim 2009/2010

   

   

  28/2009

  30.09.2009

  Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

   

   

  29/2009

  30.09.2009

  Ważność normatywów własnych uczelni wydanych przed zmianą nazwy

   

   

  30/2009

  07.10.2009

  Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 i Dzień Rektorski

   

   

  31/2009

  07.10.2009

  Regulamin wyjazdów studentów na stypendia  naukowe w ramach programu Erasmus

   

   

  32/2009

  07.10.2009

  Zasady finansowania stypendiów w ramach programu Erasmus – Edycja 2009/2010

   

   

  33/2009

  07.10.2009

  Zasady składania podań do władz uczelni oraz  tryb postępowania przy załatwianiu podań  studenckich

   

   

  34/2009

  07.10.2009

  Zmiany do zarządzenia JM Rektora nr 34/2008  w sprawie  utworzenia Zakładu Anglistyki

   

   

  35/2009

  06.11.2009

  Sporządzanie planu rzeczowo-finansowego

   

   

  36/2009

  06.11.2009

  Powołanie zespołu powypadkowego

   

   

  37/2009

  09.11.2009

  Odpis na własny fundusz stypendialny

   

   

  38/2009

  10.11.2009

  Wprowadzenie zmian w instrukcji kancelaryjnej, rzeczowym wykazie akt i instrukcji archiwalnej

   

   

  39/2009

  26.11.2009

  Ustalenie dnia wolnego od pracy  - 24.12.2009

   

  40/2009

  01.12.2009

  Powołanie komisji przetargowej

   

   

  41/2009

  11.12.2009

  Przygotowanie materiałów do planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok.

   

  42/2009

  16.12.2009

  Godziny Rektorskie

   

   

  43/2009

   

  16.12.2009

  Wysokość stypendium w roku akademickim 2009/2010

   

  44/2009

  31.12.2009

  Wprowadzenie zmian do Zasad Rachunkowości w PWSZ w Zamościu

   

   

   

   

   

   

                           2010

   

   

   

  1/2010

  01.03.2010

  Powołanie zespołu przygotowującego raport samooceny dla kierunku filologia polska do PKA

   

  2/2010

  01.03.2010

  Powołanie zespołu przygotowującego raport samooceny dla kierunku filologia do PKA

   

  3/2010

  26.03.2010

  Ustalenie terminarza rekrutacji na rok akademicki 2010/2011

   

  4/2010

  29.03.2010

  Powołanie uczelnianej komisji rekrutacyjnej na studia w roku akademickim 2010/2011

   

  5/2010

  29.03.2010

  Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w PWSZ im. Sz. Szymonowica w Zamościu

   

  6/2010

  21.05.2010

  Ustalenie wysokości  opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011

   

  7/2010

  26.05.2010

  Dzień Rektorski – 04.06.2010

   

   

  8/2010

  31.05.2010

  Powołanie Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus

   

  9/2010

  31.05.2010

  Plan inwentaryzacji

   

   

  10/2010

  01.06.2010

  Tryb pobierania opłaty rekrutacyjnej, opłaty za ELS  i indeks w formie gotówki w roku akademickim 2010/2011

   

   

  11/2010

  01.06.2010

  Wprowadzenie instrukcji wydatkowania środków publicznych

   

   

  12/2010

  07.06.2010

  Organizacja roku  akademickiego 2010/2011

   

   

  13/2010

  09.06.2010

  Ustalenie wysokości opłat za dokumenty, innych opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, wysokości opłat z tytułu zakwaterowania i kaucji za miejsce w Domu Studenta

   

  14/2010

  11.06.2010

  Szczegółowe mechanizmy  dotyczące kontroli operacji finansowych i gospodarczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

   

  15/2010

  11.06.2010

  Wprowadzenie instrukcji  wydatkowania środków publicznych

   

  16/2010

  07.07.2010

  Powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2010/2011

   

  17/2010

  20.07.2010

  Zasady tworzenia grup ćwiczeniowych

   

   

  18/2010

  20.09.2010

  Powołanie opiekunów lat w roku akademickim 2010/2011

   

  19/2010

  20.09.2010

  Powołanie Zespołu przygotowującego raport samooceny dla kierunku „matematyka” do PKA

   

  20/2010

  30.09.2010

  Przedłużenie terminu rekrutacji na rok akademicki 2010/2011

   

  21/2010

  01.10.2010

  Utworzenie Zakładu Turystyki i Rekreacji w Instytucie Humanistycznym i powołanie Kierownika Zakładu

   

  22/2010

  08.10.2010

  Inauguracja Roku Akademickiego  2010/2011 i Dzień Rektorski

   

  23/2010

  08.10.2010

  Obowiązki opiekuna roku

   

  24/2010

  08.10.2010

  Określenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ w Zamościu oraz stawek za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło przez osoby nie będące nauczycielami akademickimi PWSZ w Zamościu

   

  25/2010

  08.11.2010

  Dzień Rektorski w dniu 12 listopada 2010 roku.

   

  26/2010

  24.11.2010

  Dzień wolny od pracy 25 grudnia 2010 roku

   

  27/2010

  24.11.2010

  Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw studentów

   

  28/2010

  24.11.2010

  Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich

   

  29/2010

  01.12.2010

  Przygotowanie materiałów do planu rzeczowo-finansowego na rok 2011

   

  30/2010

  01.12.2010

  Tryb pobierania opłat za miejsce w domu studenta oraz kaucji

   

  31/2010

  02.12.2010

   Uzupełnienie składu Kolegium Rektorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

   

  32/2010

  03.12.2010

  Wprowadzenie aneksu do zarządzenia nr 13/2010  w sprawie ustalenia wysokości opłat za dokumenty, innych opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, wysokości opłat  z tytułu zakwaterowania i kaucji za miejsce w Domu Studenta

   

  33/2010

  15.12.2010

  Godziny rektorskie w dniu 15 grudnia 2010 roku

   

  34/2010

  15.12.2010

  Ustalenie wysokości  stypendium w roku akademickim 2010/11

   

  35/2010

  15.12.2010

  Wprowadzenie zmian do Zasad rachunkowości w PWSZ w Zamościu

   

   

   

   

   

   

   

                           2011

   

  1/2011

  03.01.2011

  Dzień Rektorski w dniu 07 stycznia 2011

   

   

  2/2011

  03.01.2011

  Zasady przyjmowania na stan, ewidencji oraz rozchodu publikacji wydawanych przez Wydawnictwo Uczelniane Facta Simonidis

   

  3/2011

  04.01.2011

  Zasady wynagradzania osób sprawujących opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi

   

  4/2011

  28.02.2011

  Zasady wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów przez PWSZ im. Sz. Szymonowica w Zamościu finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych

   

  5/2011

  21.03.2011

  Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2011/2012

   

  6/2011

  21.03.2011

  Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia w roku akademickim 2011/2012

   

  7/2011

  21.03.2011

  Wprowadzenie zmian do Zasad rachunkowości

   

  8/2011

  21.03.2011

  Powołanie Komisji ds. wyceny i selekcji księgozbioru Biblioteki PWSZ

   

  9/2011

  15.04.2011

  Dni Rektorskie w dniach: 28, 29 kwietnia i 2 maja 2011

   

  10/2011

  05.05.2011

  Wyznaczenie pracowników do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego dla poszczególnych grup pracowników

   

  11/2011

  10.05.2011

  Ustalenie wysokości opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012

   

   

  12/2011

  10.05.2011

  Wprowadzenie regulaminu płatnych staży studenckich organizowanych w ramach projektu PO KL 4.1.1 i powołanie komisji rekrutacyjnej

   

  13/2011

  31.05.2011

  Ustalenie terminów inwentaryzacji w 2011 roku

   

  14/2011

  01.06.2011

  Ustalenie trybu pobierania opłaty  rekrutacyjnej, opłaty za ELS i indeks w formie  gotówki w roku akademickim 2011/2012

   

  15/2011

  07.06.2011

  Organizacja roku akademickiego 2011/2012

   

  16/2011

  07.06.2011

  Ustalenie wysokości opłat z tytułu zakwaterowania i kaucji za miejsce w Domu Studenta

   

  17/2011

  28.06.2011

  Powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2011/2012

   

  18/2011

  28.06.2011

  Powołanie Zespołu  w celu opracowania procedur związanych z Koncepcja przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

   

  19/2011

  06.09.2011

  Powołanie komisji  odbioru końcowego inwestycji

   

  20/2011

  06.09.2011

  Zmiany do Zasad rachunkowości

   

  21/2011

  15.09.2011

  Wprowadzenie Regulaminu pomocy materialnej  studentom PWSZ

   

  22/2011

  15.09.2011

  Przedłużenie terminu  rekrutacji na rok akademicki 2011/2012

   

  23/2011

  15.09.2011

  Wprowadzenie aneksu do zarządzenia nr16/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za dokumenty, innych opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, wysokości   opłat z tytułu zakwaterowania i kaucji za miejsce w Domu Studenta

   

   

  24/2011

  28.09.2011

  Powołanie opiekunów lat w roku akademickim 2011/2012

   

  25/2011

  06.10.2011

  Opracowanie Planu operacyjnego funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

   

  26/2011

  07.10.2011

  Utworzenie Stałego Dyżuru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu

   

  27/2011

  12.10.2011

  Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 i Dzień Rektorski – 18 października 2012

   

  28/2011

  25.10.2011

  Dzień Rektorski – 31  października 2011

   

  29/2011

  25.10.2011

  Powołanie kierownika  studiów podyplomowych pn. „Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym” i wysokości opłaty za studia podyplomowe

   

  30/2011

  25.10.2011

  Ewidencja sprzedaży z tytułu usług zakwaterowania w domu studenta

   

  31/2011

  28.10.2011

   

  Zmiany w zasadach rachunkowości

   

  32/2011

  12.12.2011

  Określenie wysokości stypendium w roku  akademickim 2011/2012

   

  33/2011

  12.12.2011

  Wysokość stypendium wypłacanego z własnego funduszu  stypendialnego

   

  34/2011

  15.12.2011

  Wprowadzenie Regulaminu  działalności  laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii  PWSZ

   

  35/2011

  15.12.2011

  Godziny Rektorskie – Spotkanie Opłatkowe 20 grudnia  2011 r.

   

  36/2011

  19.12.2011

  Dzień Rektorski – 21 grudnia 2011

   

  37/2011

  30.12.2011

  Zmiany do zasad rachunkowości

   

   

  38/2011

  30.12.2011

  Zasady rozliczania kosztów

   

  39/2011

  30.12.2011

  Wprowadzenie systemu kontroli zarządczej w PWSZ w Zamościu

   

   

  40/2011

  30.12.2011

  Powołanie Komisji ds. majątkowych PWSZ w Zamościu

   

   

  41/2011

  30.12.2011

  Powołanie opiekunów laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                             2012

   

   

  1/2012

  02.01.2012

  Zasady korzystania z usług pocztowych Poczty Polskiej

   

  2/2012

  02.01.2012

  Zasady korzystania z telefonów służbowych w PWSZ w Zamościu

   

  3/2012

  02.01.2012

  Zasady przeprowadzenia programowych obozów zimowych w roku akademickim 2011/2012 studentów II roku Turystyki i Rekreacji

   

   

  4/2012

  02.02.2012

  Powołanie Zespołów Programowych dla poszczególnych kierunków studiów  do zadań wynikających  z uchwały Senatu w sprawie wytycznych do projektowania efektów kształcenia, programów kształcenia i planów studiów

   

  5/2012

  02.02.2012

  Zmiany w zarządzeniu nr 2/2011 w sprawie ewidencji pozycji wydawniczych

   

  6/2012

  02.02.2012

  Ustalenie terminów inwentaryzacji w 2012 roku

   

  7/2012

  20.03.2012

  Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2012/2013

   

  8/2012

  30.03.2012

  Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na  studia w roku akademickim 2012/2013

   

  9/2012

  20.04.2012

  Dni Rektorskie: 30 kwietnia, 2 maja , 4 maja 2012 r.

   

  10/2012

  30.05.2012

  Ustalenie wysokości opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013

   

   

  11/2012

  31.05.2012

  Dzień Rektorski – 08 czerwca 2012 r.

   

   

  12/2012

  31.05.2012

  Ustalenie trybu pobierania opłaty rekrutacyjnej, opłaty za ELS i indeks w formie gotówki w roku akademickim 2012/2013

   

  13/2012

  01.06.2012

  Zmiany w zarządzeniach 21/2012 i 32/2012  dotyczące Regulaminu pomocy materialnej, kwot stypendiów w roku akademickim 2011/2012  i przeznaczenie na potrzeby Domu Studenta II  piętra  budynku usytuowanego  przy ul. Pereca w Zamościu

   

  14/2012

  01.06.2012

  Szkoleniowe obozy wędrowne dla studentów II roku  Turystyki i Rekreacji

   

   

  15/2012

  01.06.2012

  Zasady przeprowadzenia programowego obozu letniego dla studentów kierunku: Turystyka i Rekreacja

   

  16/2012

  06.06.2012

  Organizacja Roku Akademickiego 2012/2013

   

   

  17/2012

  06.06.2012

  Powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2012/2013

   

  18/2012

  11.06.2012

  Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

   

  19/2012

  11.06.2012

  Wysokość opłat za dokumenty , opłat z tytułu zakwaterowania i kaucji za miejsce w Domu Studenta

   

  20/2012

  29.06.2012

  Wprowadzenie  aneksu do zasad   rozliczania podróży służbowych

   

   

  21/2012

  29.06.2012

  Zasady wydawania pracownikom napojów chłodzących

   

   

  22/2012

  29.06.2012

  Wzór umowy za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w PWSZ w Zamościu

   

  23/2012

  30.07.2012

  Powołanie zespołu przygotowującego raport samooceny dla kierunku „matematyka” do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

   

  24/2012

  30.07.2013

  Wzór umowy o odpłatności za studia podejmowane przez cudzoziemców

   

   

  25/2012

  30.07.2012

  Zmiany w Zasadach rachunkowości i w Regulaminie  sporządzania , kontroli i obiegu dokumentów księgowych w PWSZ w Zamościu

   

  26/2012

  24.08.2012

  Powołanie kierownika studiów podyplomowych „ Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwem informacji” w roku akademickim 2012/2013

   

  27/2012

  24.08.2012

  Powołanie komisji odbioru końcowego inwestycji „ Remont budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24”

   

  28/2012

  24.08.2012

  Wprowadzenie zmian w ewidencji sprzedaży z tytułu usług zakwaterowania w Domu Studenta

   

  29/2012

  14.09.2012

  Przedłużenie terminu rekrutacji na rok akademicki 2012/2013

   

   

  30/2012

  14.09.2012

  Powołanie opiekunów lat w roku akademickim 2012/2013

   

   

  31/2012

  14.09.2012

  Wyznaczenie pracowników do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego dla poszczególnych grup pracowników  oraz określenia częstotliwości szkoleń okresowych

   

   

  32/2012

  14.09.2012

  Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego dla studentów

   

   

  33/2012

  14.09.2012

  Powołanie Komisji  konkursowej do przeprowadzenia  konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Nauk  Społecznych

   

  34/2012

  18.09.2012

  Wprowadzenie Regulaminu pomocy materialnej studentom PWSZ w Zamościu

   

  35/2012

  18.09.2012

  Powołanie Rady Nadzorującej CeBiTT w PWSZ w Zamościu

   

   

  36/2012

  20.09.2012

  Powołanie Komisji  konkursowej do przeprowadzenia  konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Turystyki i Rekreacji

   

  37/2012

  20.09.2012

  Powołanie zespołu w celu opracowania  procedur związanych z Koncepcją przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego w jednostkach podległych  lub nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

   

   

  38/2012

  08.10.2012

  Inauguracja Roku akademickiego 2012/2013 i Dzień Rektorski 12.10.2012

   

   

  39/2012

  08.10.2012

  Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich

   

   

  40/2012

  26.10.2012

  Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w obiektach  PWSZ w Zamościu

   

   

  41/2012

  29.10.2012

  Dzień Rektorski  - 2 listopada 2012

   

   

  42/2012

  29.10.2012

  Określenie wzoru umowy  zawieranej przez PWSZ w Zamościu ze słuchaczami studiów podyplomowych

   

  43/2012

  29.10.2012

  Powołanie kierowników studiów podyplomowych i wysokość opłat za studia podyplomowe

   

  44/2012

  29.10.2012

  Powołanie Kierowników Zakładów  Instytutu Humanistycznego i Instytutu Nauk Społecznych

   

  45/2012

  14.11.2012

  Utworzenie stanowiska Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

   

  46/2012

  28.11.2012

  Ustalenie wysokości  stypendium w  roku akademickim 2012/2013

   

   

  47/2012

  28.11.2012

  Wysokość stypendium wypłacanego z własnego funduszu stypendialnego

   

   

  48/2012

  28.11.2012

  Zasady kształcenia i rehabilitacja studentów niepełnosprawnych

   

   

  49/2012

  28.11.2012

  Powołanie komisji do spraw rozpatrywania wniosków związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych

   

  50/2012

  10.12.2012

  Zasady finansowania  kosztów programowych obozów sportowych dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja

   

  51/2012

  17.12.2012

  Powołanie Konwentu PWSZ w Zamościu

   

   

  52/2012

  17.12.2012

  Przeprowadzenie programowego obozu zimowego w roku akademickim 2012/2013 studentów II roku, kierunku: Turystyka i Rekreacja

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                            2013

   

   

  1/2013

  21.01.2013

  Zasady prowadzenia rachunkowości w PWSZ w Zamościu

   

   

  2/2013

  21.01.2013

   

  Ustalenie terminów inwentaryzacji

   

  3/2013

  25.01.2013

  Tryb i zasady opracowania i przeprowadzenia  ankiety  oceny zajęć

   

   

  4/2013

  15.03.2013

   

  Wprowadzenie Instrukcji Inwentaryzacyjnej

   

  5/2013

  15.03.2013

  Godziny rektorskie w dniu 15 marca 2013 roku

   

  6/2013

  27.03.2013

  Etapy postępowania  rekrutacyjnego na rok akademicki  2013/2014

   

   

  7/2013

  27.03.2013

  Powołanie  Uczelnianej  Komisji Rekrutacyjnej  na studia w roku akademickim  2013/2014

   

  8/2013

  27.03.2013

  Finansowanie  kosztów programowych obozów sportowych dla studentów  kierunku Turystyka i rekreacja

   

  9/2013

  22.04.2013

  Szkoleniowe obozy wędrowne dla studentów II roku studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i rekreacja

   

  10/2013

  23.04.2013

  Tryb pobierania opłaty rekrutacyjnej, opłaty za ELS i indeks w formie gotówki w roku akademickim 2013/2014

   

  11/2013

  29.04.2013

  Dzień Rektorski  - 2 maja 2013 r.

   

   

  12/2013

   

  29.04.2013

  Wynagradzanie osób sprawujących opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi

   

  13/2013

  29.04.2013

  Przyjęcie Regulaminu realizacji seminariów oraz egzaminów dyplomowych w Państwowej  Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w  Zamościu

   

  14/2013

  16.05.2013

  Wprowadzenie Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS

   

  15/2013

  21.05.2013

  Ustalenie opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014

   

   

  16/2013

  27.05.2013

  Dzień Rektorski 31 maja  2013 r.

   

   

  17/2013

  27.05.2013

  Powołanie Komisji  konkursowej  do przeprowadzenia konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Matematyki i Technologii Innowacyjnych

   

  18/2013

  27.05.2013

  Zmiany do zasad rachunkowości

   

   

  19/2013

  29.05.2013

  Zasady i tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w zbiorze  Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 w PWSZ w Zamościu

   

  20/2013

  29.05.2013

   

  Zasady rozliczania finansowego  opiekunów praktyk studenckich

   

  21/2013

  07.06.2013

  Przeprowadzenie programowego obozu letniego dla studentów kierunku Turystyka  i rekreacja

   

  22/2013

  07.06.2013

  Powołanie Uczelnianej  Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2013/2014

   

  23/2013

  10.06.2013

  Ustalenie wysokości opłat za dokumenty oraz opłat z tytułu zakwaterowania i kaucji za miejsce w Domu Studenta

   

   

  24/2013

  10.06.2013

  Zmiany w regulaminie Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych

   

   

  25/2013

  12.06.2013

   

  Ustalenie wysokości opłat za usługi edukacyjne

   

  26/2013

   

  12.06.2013

  Zmiany do zasad rachunkowości

   

  27/2013

  12.06.2013

  Organizacja roku akademickiego 2013/2014

   

   

  28/2013

  12.06.2013

  Zmiana adresu siedziby uczelni

   

   

  29/2013

  07.08.2013

  Powołanie zespołu przygotowującego raport samooceny dla kierunku „Mechanika i budowa maszyn”

   

  30/2013

  19.08.2013

  Powołanie Członka Konwentu PWSZ w Zamościu

   

  31/2013

  23.08.2013

  Powołanie opiekunów lat w roku akademickim 2013/2014

   

  32/2013

  23.08.2013

  Zasady składania podań do władz uczelni , ustalenie wzorów podań

   

  33/2013

  23.08.2013

  Zmiany do zasad rachunkowości w PWSZ w Zamościu

   

  34/2013

  23.08.2013

  Zasady tworzenia grup ćwiczeniowych

   

  35/2013

  25.09.2013

  Powołanie uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej

   

  36/2013

  25.09.2013

  Wprowadzenie Regulaminu nagród Rektora dla studentów PWSZ w Zamościu

   

  37/2013

  25.09.2013

  Zasady rozliczania podróży służbowych

   

  38/2013

  27.09.2013

  Przedłużenie terminu rekrutacji na rok akademicki 2013/2014

   

  39/2013

  02.10.2013

  Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 , dzień rektorski

   

  40/2013

  02.10.2013

  Wprowadzenie Regulaminu  Studium Języków Obcych

   

  41/2013

  02.10.2013

  Zmiany w Polityce Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w PWSZ w Zamościu

   

  42/2013

  18.10.2013

  Powołanie kierownika studiów podyplomowych ”Technika z wychowaniem komunikacyjnym

   

  43/2013

  18.10.2013

  Wprowadzenie  Regulaminu pomocy materialnej przyznawanej studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

   

  44/2013

  18.10.2013

  Wprowadzenie Regulaminu  Studium Wychowania Fizycznego w PWSZ w Zamościu

   

  45/2013

  18.10.2013

  Sposób rozliczenia finansowego opiekunów praktyk studenckich

   

  46/2013

  18.10.2013

  System monitorowania karier zawodowych absolwentów PWSZ w Zamościu

   

  47/2013

  18.10.2013

  Zmiany w zarządzeniu nr 31/2007 w sprawie  norm przydziału środków czystości

   

  48/2013

  18.10.2013

  Zasady zapisów studentów na specjalności/specjalizacje oraz zajęcia do wyboru

   

  49/2013

  29.11.2013

  Wysokość stypendium w roku akademickim 2013/2014

   

  50/2013

  12.12.2013

  Przeprowadzenia programowego obozu zimowego w roku akademickim 2013/2014 dla studentów  II roku Ti R

   

  51/2013

  13.12.2013

  Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w obiektach PWSZ w Zamościu

   

  52/2013

  16.12.2013

  Zmiany w zarządzeniu  50/2012 w sprawie finansowania kosztów programowych obozów sportowych dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja

   

  53/2013

  18.12.2013

  Zasady tworzenia, rejestracji, zasad funkcjonowania, finansowania oraz rozwiązywania  uczelnianych organizacji studenckich

   

  54/2013

  18.12.2013

  Wysokość stypendium  wypłacanego z własnego funduszu stypendialnego

   

   

   

  55/2013

  30.12.2013

  Wprowadzenie Regulaminu  zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów

   

  56/2013

  30.12.2013

  Wprowadzenie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                              2014

   

  1/2014

  20.01.2014

  Ustalenie terminów inwentaryzacji

   

   

  2/2014

  25.03.2014

  Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i ustalenie terminów rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015

   

  3/2014

  16.04.2014

  Wprowadzenie instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu PWSZ w Zamościu

   

  4/2014

  23.04.2014

  Dzień wolny od pracy  - 02 maja 2014 r.

   

   

  5/2014

  23.04.2014

  Dzień Rektorski – 02 maja 2014 r.

   

   

  6/2014

  23.04.2014

  Zasady wynagradzania osób sprawujących opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi

   

   

  7/2014

  23.04.2014

  Szkoleniowe obozy wędrowne dla studentów Turystyki i Rekreacji

   

   

  8/2014

  16.05.2014

  Godziny Rektorskie

   

   

  9/2014

  23.05.2014

  Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Humanistycznym

   

  10/2014

  23.05.2014

  Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Turystyki i Rekreacji

   

   

  11/2014

  27.05.2014

  Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w PWSZ w Zamościu

   

   

  12/2014

   

  28.05.2014

  Zmiany w Zasadach Rachunkowości

   

   

   

  13/2014

  28.05.2014

  Wprowadzenie  Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie współfinansowanym  przez Unię Europejską w ramach EFS

   

  14/2014

  04.06.2014

  Ustalenie opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015

   

   

  15/2014

  09.06.2014

  Powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej i  Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2014/2015.

   

  16/2014

  11.06.2014

  Zmiany w Regulaminie praktyk studenckich

   

  17/2014

  12.06.2014

  Tryb pobierania opłaty rekrutacyjnej, opłaty za ELS i indeks w formie gotówki w roku akademickim 2014/2015

   

  18/2014

  23.06.2014

  Powołanie Komisji Konkursowej do  przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Turystyki i Rekreacji

   

   

  19/2014

  23.06.2014

  Ustalenie opłat za dokumenty oraz opłat z tytułu zakwaterowania i kaucji za miejsce w Domu Studenta

   

  20/2014

  23.06.2014

  Wysokość opłat za usługi edukacyjne

   

   

  21/2014

  25.06.2014

  Organizacja roku akademickiego 2014/2015

   

   

  22/2014

  11.07.2014

  Programowy obóz letni dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja

   

   

  23/2014

  04.08.2014

  Wysokość opłat za usługi edukacyjne

   

   

  24/2014

  01.09.2014

  Powołanie Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Matematyki i Technologii Innowacyjnych

   

  25/2014

  05.09.2014

  Powołanie Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko wykładowcy Instytucie Nauk Społecznych

   

  26/2014

  08.09.2014

  Powołanie Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Turystyki i Rekreacji

   

  27/2014

  17.09.2014

  Powołanie opiekunów lat w roku akademickim 2014/2015

   

   

  28/2014

  17.09.2014

  Powołanie Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Humanistycznym

   

  29/2014

  17.09.2014

  Powołanie Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko wykładowcy w  Instytucie Humanistycznym

   

  30/2014

  17.09.2014

  Harmonogram wdrażania znowelizowanej ustawy –Prawo  o szkolnictwie wyższym

   

  31/2014

  23.09.2014

  Powołanie kierownika studiów podyplomowych: Język angielski w biznesie

   

  32/2014

  23.09.2014

  Powołanie kierownika studiów podyplomowych :Pośrednictwo pracy i ustalenia wysokości opłaty w roku akademickim 2014/2015

   

  33/2014

  23.09.2014

  Powołanie kierownika studiów  podyplomowych „Matematyka – kwalifikacyjne” i ustalenia wysokości opłaty w roku akademickim 2014/2015

   

  34/2014

  23.09.2014

  Aktualizacja ról użytkowników w systemie Pol-on

   

   

  35/2014

  23.09.2014

  Wprowadzenie Regulaminu pomocy materialnej przyznawanej studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

   

  36/2014

  01.10.2014

  Przedłużenie terminu rekrutacji na rok akademicki 2014/2015

   

   

  37/2014

  08.10.2014

  Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015; Dzień Rektorski 10.10.2014

   

   

  38/2014

  27.10.2014

  Dzień wolny od pracy

   

   

  39/2014

  05.11.2014

  Dzień Rektorski 10.11.2014

   

   

  40/2014

  14.11.2014

  Wysokość stypendium w roku akademickim 2014/2015

   

   

  41/2014

  14.11.2014

  Powołanie kierownika studiów podyplomowych: „Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym” i ustalenia wysokości opłaty w roku akademickim 2014/2015

   

  42/2014

  27.11.2014

  Przeprowadzenie programowego obozu zimowego w roku akademickim 2014/2015 dla studentów II roku kierunku Turystyka i rekreacja

   

   

  43/2014

  28.11.2014

  Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w obiektach PWSZ w Zamościu

   

   

  44/2014

  19.12.2014

  Wprowadzenie Regulaminu organizacyjnego PWSZ w Zamościu

   

   

  45/2014

  30.12.2014

  Sposób rozliczania wynagrodzenia należnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub umowy o dzieło dotyczących realizowanych zajęć dydaktycznych

   

  46/2014

  30.12.2014

  Powołanie Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia

   

   

   

   

   

   

                             2015

   

   

   

  1/2015

  07.01.2015

  Powołanie Pełnomocnika Rektora ds. cudzoziemców

   

  2/2015

  07.01.2015

  Zasady składania  podań do władz uczelni

   

  3/2015

  07.01.2015

  Zasady wynagradzania osób sprawujących opiekę nad praktykami zawodowymi

   

  4/2015

  12.01.2015

  Zasady przechowywania prac etapowych  studentów PWSZ w Zamościu

   

   

  5/2015

  12.01.2015

  Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia w roku akademickim 2015/2016

   

  6/2015

  24.02.2015

  Przyjęcie Regulaminu realizacji seminariów oraz egzaminów dyplomowych

   

  7/2015

  23.03.2015

  Powołanie Zespołu przygotowującego raport samooceny dla kierunku „politologia” do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

   

  8/2015

  22.04.2015

  Ustalenie terminów inwentaryzacji w 2015 roku

   

  9/2015

  22.04.2015

  Zasady rozliczenia finansowego opiekunów praktyk studenckich

   

  10/2015

  22.04.2015

  Wprowadzenie Regulaminu działalności laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii (CeBiTT) PWSZ w Zamościu

   

  11/2015

  22.04.2015

  Powołanie opiekuna Laboratorium Tworzyw Sztucznych Centrum Badań i Transferu Technologii (CeBiTT) PWSZ w Zamościu

   

  12/2015

  28.05.2015

  Ustalenie wysokości opłaty rekrutacyjnej na rok 2015/2016

   

  13/2015

  01.06.2015

  Prawo do przerwy śniadaniowej

   

  14/2015

  02.06.2015

  Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia  dwóch otwartych konkursów nr 1 i nr 2 na dwa stanowiska profesorów nadzwyczajnych w Instytucie Humanistycznym

   

  15/2015

  02.06.2015

  Ustalenie wysokości opłat za dokumenty oraz opłat z tytułu zakwaterowania  i kaucji za miejsce w Domu Studenta

   

  16/2015

  08.06.2015

  Szkoleniowe obozy wędrowne dla studentów II roku studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2014/2015

   

  17/2015

  12.06.2015

  Ustalenie opłat za usługi edukacyjne

   

  18/2015

  12.06.2015

  Ustalenie trybu pobierania opłaty rekrutacyjnej, opłaty za ELS i indeks w formie gotówki w roku akademickim 2015/2016

   

  19/2015

  15.06.2015

  Powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2015/2016

   

  20/2015

  15.06.2015

  Powołanie  Zespołów Programowych

   

  21/2015

  19.06.2015

  Ustalenie dnia 14 sierpnia dniem wolnym od pracy

   

  22/2015

  19.06.2015

  Organizacja roku akademickiego 2015/2016

   

  23/2015

  19.06.2015

  Ustalenie wysokości opłaty za przeprowadzenie  potwierdzenia efektów uczenia się

   

  24/2015

  07.07.2015

  Przeprowadzenie programowego obozu letniego dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja

   

  25/2015

  07.07.2015

  Powołanie komisji przetargowej  - sprzedaż samochodu Seat Toledo

   

  26/2015

  14.09.2015

  Powołanie komisji konkursowej – konkurs na st. profesora nadzwyczajnego w Instytucie Humanistycznym

   

  27/2015

  14.09.2015

  Powołanie komisji konkursowej – konkurs na st. wykładowcy w INS

   

  28/2015

  14.09.2015

  Powołanie komisji konkursowej – konkurs na st. wykładowcy w Inst. Przyr. Technicznym

   

   

  29/2015

  14.09.2015

  Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na st. profesora nadzwyczajnego

   

  30/2015

  14.09.2015

  Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia  otwartego konkursu na st. wykładowcy w Inst. MiTI.

   

  31/2015

  14.09.2015

  Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia  konkursu na st. wykładowczy w Inst. MiTI

   

  32/2015

  15.09.2015

  Powołanie  komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na st. wykł. w Inst. Humanistycznym

   

  33/2015

  22.09.2015

  Ustalenie wysokości opłat za usługi edukacyjne wnoszone przez studentów będących  cudzoziemcami studiujących na zasadach odpłatności

   

  34/2015

  28.09.2015

  Przedłużenie terminu rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

   

  35/2015

  01.10.2015

  Powołanie opiekunów lat w roku akademickim 2015/2016

   

  36/2015

  01.10.2015

   

  Utworzenie Zakładu Pedagogiki w Instytucie Humanistycznym i powołania Kierownika Zakładu

   

  37/2015

  02.10.2015

  Aktualny skład Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

   

  38/2015

  13.10.2015

  Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 oraz Dzień Rektorski

   

  39/2015

  14.10.2015

  Powołanie kierownika studiów podyplomowych: Doradztwo zawodowe i ustalenie wysokości opłaty za semestr

   

  40/2015

  14.10.2015

  Powołanie kierownika studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami europejskimi i ustalenie wysokości opłaty za semestr

   

  41/2015

  14.10.2015

  Powołanie kierownika studiów podyplomowych „Technika z wychowaniem komunikacyjnym” i ustalenie wysokości opłaty za semestr

   

  42/2015

  14.10.2015

  Powołanie Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

   

  43/2015

  09.11.2015

  Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w obiektach PWSZ w Zamościu

   

  44/2015

  10.11.2015

  Aneks do zarządzenia  dot. powołania komisji przetargowej

   

  45/2015

  16.11.2015

  Ustalenie wysokości stypendium w roku akademickim 2015/2016

   

  46/2015

  17.11.2015

  Powołanie zespołu powypadkowego

   

  47/2015

  23.11.2015

  Ustalenie dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2015

   

  48/2015

  21.12.2015

  Przeprowadzenie programowego obozu zimowego w roku akademickim 2015/2016 dla studentów II r. TiR

   

   

  49/2015

  21.12.2015

  Uzupełnienie składu Rady Bibliotecznej PWSZ w Zamościu

   

   

  50/2015

  21.12.2015

  Zmiany w Regulaminie Zakładowego  Funduszu Świadczeń Socjalnych   

   

   

   

  51/2015

   

  21.12.2015

   

  Zmiany w Zasadach Rachunkowości

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                              2016

   

   

   

  1/2016

   

   

   

  08.01.2016

  Powołanie Komisji Rekrutacyjnej  na studia w roku akademickim  2016/2017

   

  2/2016

  22.03.2016

  Określenie okresów używalności odzieży roboczej i ochronnej

   

   

  3/2016

  22.03.2016

  Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w PWSZ w Zamościu

   

   

  4/2016

  22.03.2016

   

  Terminy inwentaryzacji w 2016 roku

   

  5/2016

  24.03.2016

  Wprowadzenie Regulaminu przyznawania miejsc, kwaterowania oraz funkcjonowania Domu Studenta PWSZ w Zamościu

   

  6/2016

  24.03.2016

  Zasady rozliczania finansowego opiekunów praktyk studenckich

   

   

  7/2016

  20.04.2016

  Szkoleniowe obozy  wędrowne dla studentów II roku studiów stacjonarnych 3 letnich na kierunku Turystyka i rekreacja

   

  8/2016

  20.04.2016

  Przeprowadzenie programowego obozu letniego dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja

   

  9/2016

  24.05.2016

  Ustalenie wysokości opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017

   

  10/2016

  07.06.2016

  Wprowadzenie Regulaminu konkursu na najlepsze prace dyplomowe

   

  11/2016

  07.06.2016

  Zmiana załącznika nr 1 do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

   

   

  12/2016

  09.06.2016

  Wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów

   

   

  13/2016

  08.06.2016

  Wysokość opłat za dokumenty oraz opłat z tytułu zakwaterowania i kaucji za miejsce w Domu Studenta

   

  14/2016

  10.06.2016

  Tryb pobierania opłaty rekrutacyjnej, opłaty za ELS i indeks w formie gotówki w roku akademickim 2016/2017

   

  15/2016

  14.06.2016

  Powołanie kierownika studiów  podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem” i ustalenie opłaty  za semestr

   

  16/2016

  15.06.2016

  Opłaty za usługi edukacyjne

   

  17/2016

  27.06.2016

  Organizacja roku akademickiego 2016/2017

   

  18/2016

  27.06.2016

  Zmiany w Zasadach Rachunkowości

   

   

  19/2016

  27.06.2016

  Powołanie Komisji Konkursowej   do przeprowadzenia  otwartego  konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Przyrodniczo-Technicznego

   

  20/2016

  12.07.2016

  Ochrona danych osobowych w PWSZ w Zamościu

   

  21/2016

  01.09.2016

  Powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2016/2017

   

  22/2016

  01.09.2016

  Regulamin PWSZ w Zamościu

   

  23/2016

  01.09.2016

  Zasady składania podań do władz uczelni oraz tryb postępowania przy załatwianiu podań studenckich

   

  24/2016

  01.09.2016

  Rozliczanie finansowe opiekunów praktyk studenckich

   

  25/2016

  01.09.2016

  Powołanie Kierownika Zakładu Anglistyki

   

  26/2016

  01.09.2016

  Powołanie Kierownika Zakładu Pedagogiki

   

  27/2016

  01.09.2016

  Powołanie Kierownika Zakładu Politologii

   

  28/2016

  01.09.2016

  Powołanie Kierownika Zakładu Turystyki i Rekreacji

   

  29/2016

  01.09.2016

  Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich

   

  30/2016

  01.09.2016

  Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

   

  31/2016

  01.09.2016

  Aktualizacja ról użytkowników w systemie POL-on

   

  32/2016

  01.09.2016

  Powołanie pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

   

  33/2016

  01.09.2016

  Powołanie Pełnomocnika Rektora ds. studentów-cudzoziemców

   

  34/2016

  01.09.2016

  Powołanie Rady Bibliotecznej PWSZ w Zamościu

   

  35/2016

  07.09.2016

  Powołanie Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie TiR

   

  36/2016

  14.09.2016

  Powołanie Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Humanistycznym

   

  37/2016

  14.09.2016

  Powołanie Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Społecznych

   

  38/2016

  14.09.2016

  Powołanie Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Turystyki i Rekreacji

   

  39/2016

  19.09.2016

  Powołanie Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko  wykładowcy w Instytucie  Matematyki i Technologii Innowacyjnych

   

  40/2016

  19.09.2016

  Powołanie Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów nr 1 oraz nr 2 na stanowisko wykładowcy w Instytucie Nauk Społecznych

   

  41/2016

  27.09.2016

  Przedłużenie terminu rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

   

  42/2016

  27.09.2016

  Powołanie opiekunów lat w roku akademickim 2016/2017

   

  43/2016

  27.09.2016

  Zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ w Zamościu oraz stawek za zajęcia dydaktyczne  realizowane  na podstawie umów cywilnoprawnych przez osoby niebędące nauczycielami akademickimi w PWSZ w Zamościu

   

  44/2016

  30.09.2016

  Wprowadzenie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

   

  45/2016

  07.10.2016

  Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 i Dzień Rektorski

   

   

  46/2016

  10.10.2016

  Powołanie  Konwentu PWSZ w Zamościu  na kadencję 2016-2020

   

  47/2016

  10.10.2016

  Powołanie Uczelnianej Komisji Inwenteryzacyjnej

   

  48/2016

  10.10.2016

  Utworzenie Zakładu Finansów i Rachunkowości

   

  49/2016

  10.10.2016

  Utworzenie Zakładu  Mechaniki i budowy maszyn oraz powołania Kierownika Zakładu

   

  50/2016

  10.10.2016

  Utworzenie Zakładu Logistyki oraz powołanie Kierownika Zakładu

   

  51/2016

  10.10.2016

  Powołanie Komisji do spraw rozpatrywania wniosków studentów będących osobami niepełnosprawnymi o dofinansowanie niezbędnych wydatków związanych ze stwarzaniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

   

  52/2016

  14.11.2016

  Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w obiektach PWSZ w Zamościu

   

  53/2016

  14.11.2016

  Powołanie kierownika studiów podyplomowych „Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym i ustalenia wysokości opłaty za semestr

   

  54/2016

  14.11.2016

  Szczegółowe mechanizmy dotyczące kontroli operacji finansowych i gospodarczych w PWSZ w Zamościu

   

  55/2016

  25.11.2016

  Wysokość stypendium w roku akademickim 2016/2017

   

  56/2016

  05.12.2016

  Aktualizacja ról użytkowników w systemie POL-on

   

  57/2016

  05.12.2016

  Wprowadzenie Regulaminu rekrutacji studentów oraz Regulaminu rekrutacji uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt: ”Program praktyk zawodowych w PWSZ- ach”  współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

   

  58/2016

  22.12.2016

  Wprowadzenie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy

   

  59/2016

  22.12.2016

  Przeprowadzenie programowego obozu zimowego w roku akademickim 2016/2017 dla studentów II roku, kierunku: Turystyka i Rekreacja

   

  60/2016

  22.12.2016

  Ustalenie wysokości opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018

   

  61/2016

  22.12.2016

  Powołanie Zespołów Programowych

   

  62/2016

  22.12.2016

  Zmiany w Zasadach Rachunkowości

   

  63/2016

  22.12.2016

  Przeprowadzenie skontrum zbiorów w Bibliotece Głównej PWSZ w Zamościu

   

   

  64/2016

  28.12.2016

  Ochrona danych osobowych w PWSZ w Zamościu

   

   

   

  65/2016

  28.12.2016

  Wykorzystanie przez PWSZ w Zamościu kosztów pośrednich przyznawanych na obsługę projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 2014-2020

   

   

   

   

   

   

   

                              2017

   

   

  1/2017

  09.01.2017

  Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia w roku akademickim 2017/2018

   

  2/2017

  16.01.2017

  Wprowadzenie Regulaminu wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów PWSZ w Zamościu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. Program praktyk zawodowych  w PWSZ- ach”

   

  3/2017

  07.02.2017

  Wynagradzanie nauczycieli akademickich PWSZ w Zamościu sprawujących opiekę nad pilotażowymi praktykami zawodowymi realizowanymi  przez studentów PWSZ w Zamościu w ramach projektu ”Program praktyk zawodowych w PWSZ- ach

   

  4/2017

  07.02.2017

  Zasady wynagradzania nauczycieli akademickich sprawujących opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi

   

  5/2017

  20.02.2017

  Powołanie Zespołu przygotowującego raport samooceny dla kierunku „filologia” do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

   

  6/2017

  20.02.2017

  Powołanie komisji doraźnej do opracowania Statutu PWSZ w Zamościu

   

  7/2017

  20.02.2017

  Powołanie Komisji Socjalno – Mieszkaniowej

   

  8/2017

  20.02.2017

  Zmiany w Zasadach Rachunkowości

   

  9/2017

  01.03.2017

  Powołanie zespołu projektowego do realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+”

   

  10/2017

  01.03.2017

  Wprowadzenie Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”

   

  11/2017

  07.03.2017

  Aneks do zarządzenia nr 5/2017 w sprawie powołania Zespołu przygotowującego raport samooceny dla kierunku  „filologia” do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

   

  12/2017

  07.03.2017

  Sposób rozliczania wynagrodzenia należnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub umowy o dzieło dotyczących realizowanych zajęć dydaktycznych

   

  13/2017

  07.03.2017

  Terminy inwentaryzacji w 2017 roku

   

  14/2017

  07.03.2017

  Powołanie Rady ds. komercjalizacji do realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+”

   

  15/2017

  28.03.2017

  Powołanie Uczelnianej Komisji Programowej

   

  16/2017

  25.04.2017

  Szczegółowe warunki i zasady refundacji dodatkowych kosztów ponoszonych  przez studentów w związku z odbywaniem  praktyk w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w PWSZ-ach

   

  17/2017

  28.04.2017

  Zmiana  załącznika nr 1 w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

   

  18/2017

  12.05.2017

  Przeprowadzenie programowego obozu letniego dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja

   

  19/2017

  12.05.2017

  Szkoleniowe obozy wędrowne dla studentów/tek II roku studiów stacjonarnych, kierunek Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2016/2017

   

  20/2017

  09.06.2017

  Wysokość opłat za usługi edukacyjne

   

  21/2017

  09.06.2017

  Organizacja roku akademickiego 2017/2018

   

  22/2017

  29.06.2017

  Aktualizacja ról użytkowników w systemie POL-on

   

  23/2017

  02.08.2017

  Skrócony czas pracy dla pracowników administracji i obsługi

   

  24/2017

  03.08.2017

  Skrócony czas pracy dla pracowników administracji i obsługi

   

  25/2017

  04.08.2017

  Skrócony czas pracy dla pracowników administracji  i obsługi

   

  26/2017

  10.08.2017

  Skrócony czas pracy dla pracowników administracji i obsługi

   

  27/2017

  11.08.2017

  Skrócony czas pracy dla pracowników administracji i obsługi

   

  28/2017

  16.08.2017

  Wysokość opłat za usługi edukacyjne

   

  29/2017

  16.08.2017

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, wydanych kandydatom kwalifikowanym na studia pierwszego stopnia na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich

   

  30/2017

  18.08.2017

  Skrócony czas pracy dla pracowników administracji i obsługi.

   

  31/2017

  28.08.2017

  Wysokość opłat za dokumenty oraz opłat z tytułu zakwaterowania i kaucji za miejsce w Domu Studenta

   

  32/2017

  04.09.2017

  Powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2017/2018

   

  33/2017

  12.09.2017

  Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu  na stanowisko wykładowcy w Instytucie Humanistycznym

   

  34/2017

  12.09.2017

  Powołanie komisji konkursowej do  przeprowadzenia  otwartych konkursów nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 na stanowiska wykładowcy w Instytucie Nauk Społecznych

   

  35/2017

  12.09.2017

  Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym

   

  36/2017

  12.09.2017

  Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Społecznych

   

  37/2017

  12.09.2017

  Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia  otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Humanistycznym

   

  38/2017

  12.09.2017

  Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Turystyki i Rekreacji

   

  39/2017

  12.09.2017

  Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu nr 1 oraz nr 2 na stanowisko wykładowcy w Instytucie Turystyki i Rekreacji

   

  40/2017

  14.09.2017

  Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko instruktora w Instytucie Turystyki i Rekreacji

   

  41/2017

  15.09.2017

  Wprowadzenie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

   

  42/2017

  15.09.2017

  Ustalenie terminów przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Zamościu

   

  43/2017

  22.09.2017

  Likwidacja środków trwałych w PWSZ oraz powołanie Komisji Likwidacyjnej

   

  44/2017

  22.09.2017

  Powołanie Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

   

  45/2017

  27.09.2017

  Powołanie Kapituły przyznawania lauru „Zasłużony dla Uczelni”

   

  46/2017

  27.09.2017

  Szczegółowe obowiązki opiekuna roku

   

  47/2017

  27.09.2017

  Powołanie opiekunów lat w roku akademickim 2017/2018

   

  48/2017

  27.09.2017

  Określenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia

   

  49/2017

  27.09.2017

  Aneks do zarządzenia ws. rozliczania podróży służbowych

   

  50/2017

  27.09.2017

  Powołanie Kierownika Zakładu Pedagogiki

   

  51/2017

  27.09.2017

  Regulamin organizacyjny PWSZ w Zamościu

   

  52/2017

  27.09.2017

  Powołanie Pełnomocnika Rektora ds. edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

   

  53/2017

  29.09.2017

  Utworzenie Zakładu Pielęgniarstwa w Instytucie Turystyki i Rekreacji oraz powołania Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa

   

  54/2017

  10.10.2017

  Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 i Dzień Rektorski

   

  55/2017

  10.10.2017

  Wprowadzenie Regulaminu rekrutacji uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

   

  56/2017

  10.10.2017

  Wprowadzenie Regulaminu wyboru instytucji  lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów

   

  57/2017

  10.10.2017

  Wprowadzenie Regulaminu rekrutacji praktykantów w ramach projektu

   

  58/2017

  20.10.2017

  Dzień wolny od pracy za dzień 11 listopada 2017 roku

   

  59/2017

  20.10.2017

  Godziny ponadwymiarowe

   

  60/2017

  31.10.2017

  Powołanie opiekunów uczelnianych oraz wynagradzanie nauczycieli akademickich PWSZ w Zamościu sprawujących opiekę nad pilotażowymi  praktykami zawodowymi

   

  61/2017

  02.11.2017

  Powołanie Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

   

  62/2017

  02.11.2017

  Wynagradzanie nauczycieli akademickich sprawujących opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi

   

  63/2017

  02.11.2017

  Utworzenie Pracowni Matematyki w Instytucie Nauk Ekonomicznych oraz powołanie Kierownika Pracowni

   

  64/2017

  10.11.2017

  Powołanie  kierownika studiów podyplomowych „Matematyka” i ustalenie wysokości opłaty za semestr

   

  65/2017

  13.11.2017

  Powołanie Zespołów Programowych

   

   

  66/2017

  15.11.2017

  Ustalenie wysokości  stypendium w roku  akademickim 2017/2018

   

  67/2017

  16.11.2017

  Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w obiektach  PWSZ w Zamościu

   

  68/2017

  27.11.2017

  Szczegółowe warunki i zasady refundacji  dodatkowych kosztów ponoszonych przez studentów w związku z odbywaniem praktyk w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Program praktyk zawodowych w PWSZ

   

  69/2017

  14.12.2017

  Dzień wolny od pracy: 02.01.2018 za 06.01.2018

   

  70/2017

  14.12.2017

  Programowy obóz zimowy dla studentów II roku kierunku: Turystyka i rekreacja

   

  71/2017

  18.12.2017

  Zmiany w zasadach rachunkowości

   

   

  72/2017

  18.12.2017

  Ustalenie wysokości opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019

   

   

   

   

   

                            2018

   

   

  1/2018

  05.01.2018

  Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia w roku akademickim 2018/2019

   

  2/2018

  12.01.2018

  Sposób rozliczania wynagrodzenia należnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub umowy o dzieło dotyczących realizowania zajęć dydaktycznych

   

  3/2018

  12.01.2018

  Wzory podań studenckich do władz Uczelni

   

  4/2018

  14.02.2018

  Powołanie kierownika studiów podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwem informacji” i ustalenie wysokości opłaty za semestr

   

  5/2018

  22.02.2018

  Zmiany w zarządzeniu nr 31/2008 w sprawie regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki PWSZ w Zamościu

   

  6/2018

  22.02.2018

  Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

   

  7/2018

  14.03.2018

  Powołanie Kierownika  Zakładu Mechaniki i budowy maszyn

   

  8/2018

  26.04.2018

  Ustalenie dnia 4 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji PWSZ w Zamościu

   

  9/2018

  26.04.2018

  Wprowadzenie Regulaminu przyznawania nagród studentom PWSZ w Zamościu

   

  10/2018

  26.04.2018

  Ustalenie wysokości nagród Rektora dla studentów PWSZ w Zamościu

   

  11/2018

  26.04.2018

  Szkoleniowe obozy wędrowne dla studentów II roku studiów stacjonarnych, kierunek Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2017/2018

   

  12/2018

  28.05.2018

  Aktualizacja ról użytkowników w systemie POL-on

   

  13/2018

  12.06.2018

  Wprowadzenie Regulaminu rekrutacji  studentów do pilotażowego wdrożenia systemu ECVET w ramach projektu ”Program praktyk zawodowych w PWSZ”

   

  14/2018

  12.06.2018

  Wprowadzenie Regulaminu rekrutacji uczelnianych opiekunów planowanych do zaangażowania w proces pilotażowego wdrażania systemu ECVET

   

  15/2018

  13.06.2018

  Organizacja  roku akademickiego 2018/2019

   

  16/2018

  19.06.2018

  Powołanie Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Ekonomicznych

   

  17/2018

  19.06.2018

  Wysokość opłat za usługi edukacyjne

   

  18/2018

  22.06.2018

  Zasady wynagradzania nauczycieli akademickich sprawujących  opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi

   

  19/2018

  22.06.2018

  Plan inwentaryzacji

   

   

  20/2018

  04.07.2018

  Zasady powołania i wynagradzania opiekuna odpowiedzialnego za pilotażowe wdrożenie systemu ECVET

   

  21/2018

  18.07.2018

  Przeprowadzenie programowego obozu letniego dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja

   

   

  22/2018

  18.07.2018

  Wyznaczenie  inspektora ochrony danych

   

   

  23/2018

  24.07.2018

  Zasady wydawania pracownikom napojów chłodzących

   

   

  24/2018

  24.07.2018

  Ustalenie wysokości opłat za dokumenty oraz opłat z tytułu zakwaterowania i kaucji za miejsce w Domu Studenta

   

  25/2018

  31.08.2018

  Wyznaczenie pracowników do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego dla poszczególnych grup  pracowników oraz określenia częstotliwości szkoleń okresowych

   

  26/2018

  03.09.2018

  Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia  otwartych konkursów na stanowiska: wykładowców i instruktorów w Instytucie Turystyki i Rekreacji

   

  27/2018

  03.09.2018

  Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów na stanowiska: wykładowców i instruktora w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym oraz stanowiska wykładowców w Instytucie Nauk Ekonomicznych

   

  28/2018

  04.09.2018

  Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu nr 2 na stanowisko instruktora w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym

   

  29/2018

  04.09.2018

  Zmiany w Zasadach Rachunkowości

   

   

  30/2018

  17.09.2018

  Zmiany w Zasadach Rachunkowości

   

   

  31/2018

  24.09.2018

  Powołanie zespołu powypadkowego

   

   

  32/2018

  24.09.2018

  Odwołanie zespołu powypadkowego

   

   

  33/2018

  24.09.2018

  Zasady rozliczania wynagrodzenia  nauczycieli akademickich uzyskiwanego z tytułu chronionych prawem autorskim prac twórczych

   

  34/2018

  24.09.2018

  Powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2018/2019

   

  35/2018

  27.09.2018

  Ustalenie terminów składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Zamościu

   

   

   

   

  36/2018

  28.09.2018

  Powołanie  Kierownika Zakładu Pedagogiki

   

   

   

  37/2018

  01.10.2018

  Powołanie opiekunów lat w roku akademickim 2018/2019

   

  38/2018

  01.10.2018

  Wprowadzenie Regulaminu dodatkowego naboru wniosków w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”

   

  39/2018

  01.10.2018

  Wynagradzanie nauczycieli akademickich sprawujących opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi

   

  40/2018

  08.10.2018

  Dzień Rektorski – Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

   

  41/2018

  08.10.2018

  Wprowadzenie Regulaminu projektu

   

   

  42/2018

  08.10.2018

  Zmiany w Zasadach Rachunkowości

   

   

  43/2018

  08.10.2018

  Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich w PWSZ w Zamościu

   

  44/2018

  08.10.2018

  Powołanie zespołu stałych dyżurów na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

   

  45/2018

  19.11.2018

  Ustalenie wysokości stypendium w roku akademickim 2018/2019

   

  46/2018

  22.11.2018

  Przeprowadzenie programowego obozu zimowego w roku akademickim  2018/2019

   

  47/2018

  26.11.2018

  Powołanie kierownika studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością  intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz z autyzmem i ustalenia wysokości opłaty za semestr

   

  48/2018

  29.11.2018

  Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w obiektach PWSZ w Zamościu

   

  49/2018

  11.12.2018

  Wprowadzenie Regulaminu projektu „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu”

   

  50/2018

  11.12.2018

  Powołanie Komisji Rekrutacyjnej  oraz Komisji Stypendialnej na potrzeby wdrażania projektu „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu”

   

  51/2018

   

  18.12.2018

  Utworzenie w PWSZ w Zamościu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „informatyka”

   

   

   

   

   

                            2019

   

   

  1/2019

  02.01.2019

  Wprowadzenie zasad rachunkowości w PWSZ w Zamościu

   

  2/2019

  02.01.2019

  Powołanie opiekuna zajęć praktycznych na kierunku pielęgniarstwo.

   

  3/2019

  11.01.2019

  Plan inwentaryzacji na 2019 rok

   

   

  4/2019

  24.01.2019

  Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  na studia w roku akademickim 2019/2020

   

  5/2019

  24.01.2019

  Wyznaczenie osób do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

   

  6/2019

  11.01.2019

  Wprowadzenie regulaminu projektu i powołanie Komisji Rekrutacyjnej

   

  7/2019

  18.02.2019

  Ustalenie wysokości opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020

   

  8/2019

  18.02.2019

  Ustalenie wysokości opłat za usługi edukacyjne  w roku akademickim 2019/2020

   

  9/2019

  18.02.2019

  Ustalenie wzorów podań studenckich do władz Uczelni

   

  10/2019

  05.03.2019

  Ustalenie okresów używalności odzieży roboczej i ochronnej

   

  11/2019

  06.03.2019

  Powołanie Zespołów Programowych

   

   

  12/2019

  06.03.2019

  Uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji Programowej

   

   

  13/2019

  20.03.2019

  Przyznanie dodatku specjalnego za powierzenie dodatkowych zadań dla nauczycieli akademickich PWSZ w Zamościu – projekt „Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania

   

  14/2019

  26.03.2019

  Uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji Programowej

   

   

  15/2019

  26.03.2019

  Przekształcenie Zakładu Politologii w Zakład Bezpieczeństwa Narodowego w INS oraz powołania Kierownika Zakładu

   

  16/2019

  26.03.2019

  Utworzenie Zakładu Finansów i Rachunkowości w INE oraz powołania Kierownika Zakładu

   

  17/2019

  06.05.2019

  Wprowadzenie Regulaminu rekrutacji do projektu oraz Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Inkubator Innowacyjności 2.0”

   

  18/2019

  13.05.2019

  Szkoleniowe obozy wędrowne dla studentów TiR.

   

  19/2019

  20.05.2019

  Terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

   

  20/2019

  29.05.2019

  Uchylenie zarządzenia nr 51/2018 w sprawie utworzenia kierunku „informatyka”

   

  21/2019

  30.05.2019

  Wprowadzenie Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników

   

  22/2019

  30.05.2019

  Zmiany w Zasadach Rachunkowości w PWSZ w Zamościu

   

  23/2019

  31.05.2019

  Powołanie Rady ds. komercjalizacji oraz zespołu projektowego do realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

   

  24/2019

  17.06.2019

  Wybór przedstawiciela pracowników

   

  25/2019

  27.06.2019

  Szczegółowy podział roku akademickiego 2019/2020

   

  26/2019

  01.07.2019

  Wprowadzenie instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu PWSZ w Zamościu

   

  27/2019

  01.07.2019

  Zmiany w zarządzeniu nr 9/2018 oraz 10/2018

   

  28/2019

  01.07.2019

  Zmiany w Zasadach Rachunkowości w PWSZ w Zamościu

   

   

   

   

             

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 05.07.2019
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 05.07.2019
  Dokument oglądany razy: 3197
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu