K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl

  Informacje dla studentów

  WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ STUDENTÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

  „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH”

   

  Na posiedzeniu w dniu 04.12.2017 Komisji Rekrutacyjna stwierdziła, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o dodatkowej rekrutacji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie wpłynął żaden wniosek studenta o udział w projekcie. W związku z powyższym w wyniku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej do projektu nie zakwalifikowano żadnego dodatkowego uczestnika.

   

  OGŁOSZENIE

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
  PAŃSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
  IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

  Rekrutacja dotyczy zakwalifikowania studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu  ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów z kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Logistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Finanse i rachunkowość do udziału w  praktykach zawodowych prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert MNiSW) w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w im. Szymona Szymonowica w Zamościu  będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

  W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Zamościu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) III nabór ofert (II edycja projektu) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu na następujących kierunkach studiów:

  1. Mechanika i budowa maszyn (II rok)
  2. Logistyka (II rok)
  3. Finanse i rachunkowość – II rok
  4. Bezpieczeństwo narodowe – II rok

   

  Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 1) należy złożyć w Biurze Karier i Praktyk Studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną na adres PWSZ Zamość w okresie od 27.11.2017 do  01.12.2017 r. do godz. 14.00.

  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

   

  WYNIKI REKRUTACJI STUDENTÓW DO UDZIAŁU
  W PROJEKCIE „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH”

  (III NABÓR OFERT)

  Na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dniu 24.10.2017 r. rozpatrzono zgłoszenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu do udziału w projekcie pozakonkursowym pt.„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert MNISW) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Na podstawie weryfikacji złożonych przez studentów wniosków o udział w projekcie oraz w oparciu o kryteria i zasady rekrutacji określone w Regulamin rekrutacji praktykantów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) III nabór ofert  (II edycja projektu) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu kandydaci zostali uszeregowani na listach rankingowych w kolejności od najlepszego do najgorszego uzyskanego wyniku. Wyniki rekrutacji w odniesieniu do poszczególnych kierunków kształcenia zaprezentowano poniżej:

  LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

  L.p.

  Numer albumu

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

  L.p.

  Numer albumu

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu  
     
     
     

   

  LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu

  LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU LOGISTYKA:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu

  LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu

  LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

     
     

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu

  W wyniku oceny złożonych wniosków studentów oraz weryfikacji statusu kandydatów do projektu pod kątem spełniania przez nich wymogów udziału w projekcie z dalszej procedury rekrutacyjnej wyłączeni zostali kandydaci o następujących numerach albumu:

   

  Bezpieczeństwo narodowe:

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu

   

  Finanse i rachunkowość:

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu

   

  OGŁOSZENIE

  REKRUTACJA STUDNETÓW
  PAŃSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
  IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

  Rekrutacja studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert – II edycja projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu  ogłasza rekrutację studentów z kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Logistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Finanse i rachunkowość do udziału w  praktykach zawodowych prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert – II edycja projektu w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w im. Szymona Szymonowica w Zamościu  będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

  W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Zamościu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji studentów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert, II edycja projektu), na kierunkach studiów podanych w tabeli poniżej.

   

  L.p.

  Kierunek studiów

  Planowana liczba studentów biorąca udział w praktykach

  1.

  Bezpieczeństwo narodowe

  17

  2.

  Mechanika i budowa maszyn

  17

  3.

  Logistyka

  12

  4.

  Finanse i rachunkowość

  16

   

  Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku) należy złożyć w Biurze Karier i Praktyk Studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną na adres PWSZ Zamość w okresie od 11.10.2017 do dnia 20.10.2017 r.

  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

   

  Do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji studentow PRAKTYKI PWSZ Zamosc_II edycja

  2. Wniosek student PWSZ Zamosc praktyki Zał nr 1_do regulaminu II edycja

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 10.07.2020
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 10.07.2020
  Dokument oglądany razy: 2177
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu