K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 04.12.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Informacje dla studentów

  WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ STUDENTÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

  „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH”

   

  Na posiedzeniu w dniu 04.12.2017 Komisji Rekrutacyjna stwierdziła, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o dodatkowej rekrutacji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie wpłynął żaden wniosek studenta o udział w projekcie. W związku z powyższym w wyniku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej do projektu nie zakwalifikowano żadnego dodatkowego uczestnika.

   

  OGŁOSZENIE

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
  PAŃSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
  IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

  Rekrutacja dotyczy zakwalifikowania studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu  ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów z kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Logistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Finanse i rachunkowość do udziału w  praktykach zawodowych prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert MNiSW) w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w im. Szymona Szymonowica w Zamościu  będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

  W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Zamościu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) III nabór ofert (II edycja projektu) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu na następujących kierunkach studiów:

  1. Mechanika i budowa maszyn (II rok)
  2. Logistyka (II rok)
  3. Finanse i rachunkowość – II rok
  4. Bezpieczeństwo narodowe – II rok

   

  Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 1) należy złożyć w Biurze Karier i Praktyk Studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną na adres PWSZ Zamość w okresie od 27.11.2017 do  01.12.2017 r. do godz. 14.00.

  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

   

  WYNIKI REKRUTACJI STUDENTÓW DO UDZIAŁU
  W PROJEKCIE „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH”

  (III NABÓR OFERT)

  Na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dniu 24.10.2017 r. rozpatrzono zgłoszenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu do udziału w projekcie pozakonkursowym pt.„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert MNISW) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Na podstawie weryfikacji złożonych przez studentów wniosków o udział w projekcie oraz w oparciu o kryteria i zasady rekrutacji określone w Regulamin rekrutacji praktykantów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) III nabór ofert  (II edycja projektu) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu kandydaci zostali uszeregowani na listach rankingowych w kolejności od najlepszego do najgorszego uzyskanego wyniku. Wyniki rekrutacji w odniesieniu do poszczególnych kierunków kształcenia zaprezentowano poniżej:

  LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

  L.p.

  Numer albumu

  1.

  4369

  2.

  4227

  3.

  4388

  4.

  4225

  5.

  4463

  6.

  4364

  7.

  4232

  8.

  4465

  9.

  1604

  10.

  4235

  11.

  4317

  12.

  4228

  13.

  4209

  14.

  4516

  15.

  4382

  16.

  4383

  17.

  4213

  LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

  L.p.

  Numer albumu

  1.

  4222

  2.

  4211

  3.

  4264

  4.

  4226

   

  LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ:

  L.p.

  Numer albumu

  1.

  3951

  2.

  4336

  3.

  4489

  4.

  4330

  5.

  4320

  6.

  4484

  7.

  4512

  8.

  4140

  9.

  4328

  10.

  4331

  11.

  4322

  12.

  4335

  13.

  4332

  14.

  4513

   

  LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU LOGISTYKA:

  L.p.

  Numer albumu

  1.

  3531

  2.

  4243

  3.

  4458

  4.

  4240

  5.

  4476

  6.

  4502

  7.

  4414

  8.

  4241

  9.

  4238

  10.

  4248

  11.

  4467

  12.

  3976

   

  LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

  L.p.

  Numer albumu

  1.

  4416

  2.

  4421

  3.

  4252

  4.

  4249

  5.

  4255

  6.

  4417

  7.

  4419

  8.

  4456

  9.

  4422

  10.

  4425

  11.

  4257

  12.

  4420

  13.

  4424

  14.

  4432

  15.

  4511

  16.

  4253

  17.

  4258

   

  LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

  L.p.

  Numer albumu

  1.

  4439

   

  W wyniku oceny złożonych wniosków studentów oraz weryfikacji statusu kandydatów do projektu pod kątem spełniania przez nich wymogów udziału w projekcie z dalszej procedury rekrutacyjnej wyłączeni zostali kandydaci o następujących numerach albumu:

   

  Bezpieczeństwo narodowe:

  3517

   

  Finanse i rachunkowość:

  3969

   

  OGŁOSZENIE

  REKRUTACJA STUDNETÓW
  PAŃSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
  IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

  Rekrutacja studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert – II edycja projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu  ogłasza rekrutację studentów z kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Logistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Finanse i rachunkowość do udziału w  praktykach zawodowych prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert – II edycja projektu w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w im. Szymona Szymonowica w Zamościu  będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

  W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Zamościu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji studentów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert, II edycja projektu), na kierunkach studiów podanych w tabeli poniżej.

   

  L.p.

  Kierunek studiów

  Planowana liczba studentów biorąca udział w praktykach

  1.

  Bezpieczeństwo narodowe

  17

  2.

  Mechanika i budowa maszyn

  17

  3.

  Logistyka

  12

  4.

  Finanse i rachunkowość

  16

   

  Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku) należy złożyć w Biurze Karier i Praktyk Studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną na adres PWSZ Zamość w okresie od 11.10.2017 do dnia 20.10.2017 r.

  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

   

  Do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji studentow PRAKTYKI PWSZ Zamosc_II edycja

  2. Wniosek student PWSZ Zamosc praktyki Zał nr 1_do regulaminu II edycja

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 04.12.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 04.12.2017
  Dokument oglądany razy: 2311
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu