K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 04.12.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Informacje dla instytucji i zakładów pracy

   

  WYNIKI II EDYCJI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCYCH NA PRAKTYKI ZAWODOWE (II edycja projektu; III nabór ofert MNiSW)

  W wyniku analizy złożonych (w okresie II edycji rekrutacji uzupełniającej) przez instytucje / zakłady pracy / podmioty wniosków o udział w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert MNISW) oraz uwzględniając zapisy zawarte w § 5 (ust. 1) Regulaminu wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III NABÓR OFERT – II edycja projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 04.12.2017 do projektu zakwalifikowane zostały wstępnie następujące instytucje z podziałem na poszczególne kierunki studiów:

  DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

  1. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
  2. Urząd Gminy Zamość
  3. Biuro Szybkiej Interwencji Z.Mroczek i Wspólnicy sp. z o.o., sp. k. w Zamościu

  DLA KIERUNKU LOGISTYKA:

  1. Hurtownia Artykułów Spożywczo Przemysłowych Jerzy Rybczyński w Werbkowicach

   

  O ostatecznym zakwalifikowaniu instytucji / podmiotu / firmy do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych w ramach Projektu decydować będą studenci zakwalifikowani do projektu poprzez zadeklarowanie preferowanego miejsca odbywania praktyk.

   

  OGŁOSZENIE

   

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA INSTYTUCJI I PODMIOTÓW DO PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO O CHARAKTERZE KONCEPCYJNYM PT. „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” (II edycja projektu; III nabór ofert) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

   

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ogłasza II dodatkową rekrutację uzupełniającą instytucji i podmiotów (zakładów pracy) zainteresowanych przyjęciem i sprawowaniem merytorycznej opieki nad studentami PWSZ w Zamościu z kierunków BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I LOGISTYKA, którzy będą odbywać praktyki zawodowe prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert – II edycja projektu) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

  W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

  W projekcie mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w „Regulaminie wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III NABÓR OFERT – II edycja projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

  Wniosek instytucji o udział w projekcie (Załącznik nr 2 do regulaminu), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć osobiście w Biurze Karier i Praktyk Studenckich PWSZ Zamość (ul. Hrubieszowska 24; 22-400 Zamość) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie od 27.11.2017 do 01.12.2017  r.  na adres:

   

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  im. Szymona Szymonowica w Zamościu
  ul. Pereca 2; 22-400 Zamość

   

  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

  Do pobrania:

  1. Regulamin naboru instytucji do projektu_II edycja projektu

  2. Zał nr 1_Obowiązki zakładowego opiekuna praktyk II edycja projektu

  3. Zał nr 2_Wniosek instytucji II edycja projektu

   

   

  WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCYCH NA PRAKTYKI ZAWODOWE

  (II edycja projektu; III nabór ofert MNiSW)

  W wyniku analizy złożonych (w okresie rekrutacji uzupełniającej) przez instytucje / zakłady pracy / podmioty wniosków o udział w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert MNISW) oraz uwzględniając zapisy zawarte w § 5 (ust. 1) Regulaminu wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III NABÓR OFERT – II edycja projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do projektu zakwalifikowane zostały wstępnie następujące instytucje z podziałem na poszczególne kierunki studiów:

  DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

  1. Urząd Gminy Zamość; ul. Peowiaków 92; 22-400 Zamość
  2. Zakład Karny w Hrubieszowie; ul. Nowa 64; 22-500 Hrubieszowie
  3. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie; ul. T. Szeligowskiego 24; 20-883 Lublin
  4. Urząd Gminy Grabowiec; ul. Rynek 3; 22-425 Grabowiec
  5. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu; ul. Pl. Wolności 1; 22-400 Zamość

  DLA KIERUNKU LOGISTYKA:

  1. Poczta Polska S.A. ul. Krakowskie Przedmieście 50; 20-940 Lublin (Oddział w Zamościu)
  2. Spomasz Zamość S.A.; ul. Szczebrzeska 19; 22-400 Zamość

   

  O ostatecznym zakwalifikowaniu instytucji / podmiotu / firmy do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych w ramach Projektu decydować będą studenci zakwalifikowani do projektu poprzez zadeklarowanie preferowanego miejsca odbywania praktyk.

  ___________________________________________________________________________

   

  OGŁOSZENIE

   

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA INSTYTUCJI I PODMIOTÓW DO PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO O CHARAKTERZE KONCEPCYJNYM PT. „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” (II edycja projektu; III nabór ofert) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

  ___________________________________________________________________________
   

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ogłasza rekrutację instytucji i podmiotów (zakładów pracy) zainteresowanych przyjęciem i sprawowaniem merytorycznej opieki nad studentami PWSZ w Zamościu z kierunków BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I LOGISTYKA, którzy będą odbywać praktyki zawodowe prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert – II edycja projektu) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).


  W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

   

  Planowana łączna liczba studentów z kierunków Bezpieczeństwo narodowe i Logistyka, którzy będą uczestniczyć w projekcie przedstawia się następująco:

   

  Bezpieczeństwo narodowe – 17 osób

  Logistyka – 12 osób

   

  W projekcie mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w „Regulaminie wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III NABÓR OFERT – II edycja projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

   

  Wniosek instytucji o udział w projekcie (Załącznik nr 2 do regulaminu), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć osobiście w Biurze Karier i Praktyk Studenckich PWSZ Zamość (ul. Hrubieszowska 24; 22-400 Zamość) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie od 27.10.2017 do 6.11.2017  r.  na adres:

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

  im. Szymona Szymonowica w Zamościu
  ul. Pereca 2; 22-400 Zamość

   

  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

   

  1. Regulamin wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe

  2. Załącznik 1: Zakres obowiązków zakładowego opiekuna praktyk

  3. Załącznik 2: Wniosek instytucji lub podmiotu o udział w projekcie

  _____________________________________________________________________________________________________
   

  WYNIKI REKRUTACJI INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCYCH NA PRAKTYKI ZAWODOWE

  (II edycja projektu; III nabór ofert MNiSW)

  W wyniku analizy złożonych przez instytucje / zakłady pracy / podmioty wniosków o udział w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II edycja projektu, III nabór ofert MNISW) oraz uwzględniając zapisy zawarte w § 5 (ust. 1) Regulaminu wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III NABÓR OFERT – II edycja projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do projektu zakwalifikowane zostały wstępnie następujące instytucje z podziałem na poszczególne kierunki studiów:

  DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

  1. Urząd Gminy Miączyn
  2. Urząd Miejski w Tyszowcach
  3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu
  4. Urząd Gminy Grabowiec
  5. Straż Miejska Miasta Zamość
  6. AKON sp. z o.o. w Zamościu
  7. Gmina Dołhobyczów
  8. Jednostka Wojskowa nr 3391 w Zamościu
  9. Starostwo Powiatowe w Zamościu
  10. Biuro Szybkiej Interwencji Z.Mroczek i Wspólnicy sp. z o.o. sp.k w Zamościu

   

   

  DLA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ:

  1. „e - podatnik” sp. z o.o. w Zamościu
  2. Urząd Miejski w Łaszczowie
  3. Urząd Gminy Werbkowice
  4. Szkoła Podstawowa nr im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu
  5. Biuro rachunkowe Krystyna Wołoszyn w Zamościu
  6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju (Inspektoraty ZUS w: Zamościu, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim)
  7. Urząd Miejski w Tyszowcach
  8. Przedszkole Miejskie nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu
  9. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zamościu

   

   

  DLA KIERUNKU LOGISTYKA:

  1. B.M.-TUR Mariusz Łój, Bogdan Grela spółka jawna w Zamościu
  2. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
  3. Jednostka Wojskowa nr 3391 w Zamościu
  4. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS-MAN spółka jawna Małgorzata Bojar Krzysztof Bojar

  DLA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

  1. Roztocze Zakład Usługowo – Produkcyjny Rak Roman w Tomaszowie Lubelskim
  2. Auto – Centrum sp. z o.o. w Zamościu
  3. JBM Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Jacek Bergiel, Renata Bergiel Spółka Jawna w Borowinie Stanieckiej
  4. EURO – CAR sp. z o.o. w Zamościu
  5. Auto – Serwis Dragon Borowina Sitaniecka
  6. Jednostka Wojskowa nr 3391 w Zamościu

   

  O ostatecznym zakwalifikowaniu instytucji / podmiotu / firmy do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych w ramach Projektu decydować będą studenci zakwalifikowani do projektu poprzez zadeklarowanie preferowanego miejsca odbywania praktyk.
  _____________________________________________________________________________________________________

   

  OGŁOSZENIE: REKRUTACJA INSTYTUCJI I PODMIOTÓW DO PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO O CHARAKTERZE KONCEPCYJNYM PT. „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” (III NABÓR OFERT – II EDYCJA PROJEKTU) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

  _____________________________________________________________________________________________________
   

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ogłasza rekrutację instytucji i podmiotów (zakładów pracy) zainteresowanych przyjęciem i sprawowaniem merytorycznej opieki nad studentami PWSZ w Zamościu odbywającymi praktyki zawodowe prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert – II edycja projektu) )współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).


  W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

   

  Planowana liczba studentów, którzy będą uczestniczyć w projekcie przedstawia się następująco:

  Bezpieczeństwo narodowe – 17 osób

  Mechanika i Budowa Maszyn – 17 osób

  Logistyka – 12 osób

  Finanse i rachunkowość – 16 osób

   

  W projekcie mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie  wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

   

  Wniosek instytucji o udział w projekcie (Załącznik nr 2 do regulaminu), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć osobiście w Biurze Karier i Praktyk Studenckich PWSZ Zamość (ul. Hrubieszowska 24; 22-400 Zamość) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie od 11.10.2017 do 20.10.2017  r.  na adres:

   

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

  im. Szymona Szymonowica w Zamościu

  ul. Pereca 2

  22-400 Zamość

   

  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

   

  Do pobrania:
  1. Regulamin wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe

  2. Załącznik 1: Zakres obowiązków zakładowego opiekuna praktyk

  3. Załącznik 2: Wniosek instytucji lub podmiotu o udział w projekcie

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 04.12.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 04.12.2017
  Dokument oglądany razy: 2345
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu