K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl

  Projekt płatnych praktyk zawodowych PWSZ Zamość (II edycja)

   

  Wdrażany przez PWSZ w Zamościu projekt pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert) ukierunkowany jest tematycznie na organizację cyklu 6-miesięcznych praktyk zawodowych (w tym 5 miesięcy płatnych) dla 62 studentów II roku PWSZ w Zamościu studiujących w roku akademickim 2017/208 na następujących kierunkach o profilu praktycznym:

  • Finanse i rachunkowość
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Logistyka
  • Mechanika i budowa maszyn

  CEL PROJEKTU

  Celem nadrzędnym projektu jest wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Zgodnie z przyjętym założeniem zrealizowane to zostanie poprzez wydłużenie obowiązujących w ramach programów kształcenia cykli praktyk zawodowych o kolejne 3 miesiące oraz zacieśnienie współpracy na tej płaszczyźnie ze środowiskiem pracodawców reprezentujących branże odpowiadające poszczególnym profilom kształcenia studentów, co ostatecznie doprowadzi do poprawy i rozwoju ich kompetencji zawodowych. Zakłada się, że podjęte działania pozwolą uczestnikom projektu na:

  • nabycie umiejętności wykorzystywania i stosowania wiedzy zdobytej na uczelni podczas wykonywania działań o charakterze praktycznym i zawodowym
  • poszerzenie i udoskonalenie zakresu posiadanych kompetencji zawodowych poprzez ich rzeczywiste włączanie w działania i projekty realizowane w bieżącej działalności zakładów w których odbywać będą praktyki
  • udoskonalenie posiadanych kompetencji społecznych i interpersonalnych (w tym z zakresu komunikacji w środowisku zawodowym przy użyciu specjalistycznej terminologii, pracy w grupie, organizacyjnych itp.)
  • nabycie kompetencji w obszarze odpowiedniego planowania działań i rozwiązywania problemów co osiągnięte zostanie poprzez zlecanie studentom do realizacji mini zadań zawodowych
  • rozwój kompetencji z zakresu działań innowacyjnych, myślenia krytycznego i artykułowania swoich poglądów poprzez wprowadzenie wymogu przygotowania przez studentów propozycji tematyki aplikacyjnych prac dyplomowych, a następnie przedstawienie odpowiedniej pod względem merytorycznym argumentacji pozwalającej na zatwierdzenie zaproponowanej tematyki pracy przez promotora

   

  PRZEWIDZIANE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

  W ramach projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” przewidziano następujące rodzaje wsparcia dla jego uczestników:

  • stypendium dla  studenta w pięciu lub czterech (na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe) równych, comiesięcznych częściach (wypłacane po każdym miesiącu zrealizowanych praktyk począwszy od 2 lub 3 do 6 miesiąca w maksymalnej kwocie łącznie 11 503,00 zł na jednego studenta; 2300,60 zł/miesiąc)
  • dofinansowanie ewentualnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez studentów w związku z odbywaniem praktyki (dojazdy, zakwaterowanie itp.) do maksymalnego poziomu
   1 700,00 zł brutto na jednego studenta, wypłacane w postaci dodatku miesięcznego od 2 lub 3 do 6 miesiąca praktyk w pięciu lub czterech równych częściach
  • wypłata wynagrodzeń opiekunom praktyk studenckich ze strony pracodawcy (przez okres trwania 3 miesięcy praktyk pilotażowych)
  • wypłata wynagrodzeń opiekunom praktyk studenckich ze strony uczelni (przez 3- miesięczny okres trwania praktyk pilotażowych)
  • dofinansowanie wydatków ponoszonych przez studentów w związku z opracowywaniem aplikacyjnych prac dyplomowych do maksymalnego poziomu 2 000,00 zł brutto na jednego studenta (dotyczy wyłącznie studentów kierunku Finanse i rachunkowość oraz Bezpieczeństwo narodowe)

   

  Projekt jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym) i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


  Planowany okres realizacji projektu: 07.09.2017 – 31.01.2019

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 15.03.2018
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 15.03.2018
  Dokument oglądany razy: 2534
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu