K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl

  Informacje dla studentów

  WYNIKI II EDYCJI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

  STUDENTÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

  Na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dniu 14.03.2017 r. rozpatrzono zgłoszenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu do udziału w projekcie pozakonkursowym pt.„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Na podstawie weryfikacji złożonych przez studentów wniosków o udział w projekcie (II edycja rekrutacji uzupełniającej trwającej w okresie od 07.03.2017 do 13.03.2017) oraz w oparciu o kryteria i zasady rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji studentów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” kandydaci zostali uszeregowani na listach rankingowych w kolejności od najlepszego do najgorszego uzyskanego wyniku. Wyniki rekrutacji uzupełniającej w odniesieniu do poszczególnych kierunków kształcenia zaprezentowano poniżej:

   

   

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu

   

       
       

   

   

   

  Wniosek studenta

   

   

   

   

  INFORMACJA DLA KANDYDATÓW Z LIST REZERWOWYCH

  W związku z rezygnacją z udziału w projekcie studentów z podstawowej listy rekrutacyjnej  z kierunku Pedagogika, do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” zakwalifikowany został następujący student:

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu

       
       

   

  W przypadku kierunku Mechanika i Budowa Maszyn nie wystąpiły okoliczności umożliwiające zakwalifikowanie się do projektu kandydatów z list rezerwowych.

   

  WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ STUDENTÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

  Na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dniu 01.02.2017 r. rozpatrzono zgłoszenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu do udziału w projekcie pozakonkursowym pt.„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Na podstawie weryfikacji złożonych przez studentów wniosków o udział w projekcie (rekrutacja uzupełniająca) oraz w oparciu o kryteria i zasady rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji studentów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” kandydaci zostali uszeregowani na listach rankingowych w kolejności od najlepszego do najgorszego uzyskanego wyniku. Wyniki rekrutacji uzupełniającej w odniesieniu do poszczególnych kierunków kształcenia zaprezentowano poniżej:

   

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu

       
       
       

   

   

  OGŁOSZENIE

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
  PAŃSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
  IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

  Rekrutacja dotyczy zakwalifikowania studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu  ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów z kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Logistyka, Filologia angielska, Pedagogika do udziału w  praktykach zawodowych prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku kierunków Mechanika i budowa maszyn oraz Pedagogika rekrutacja uzupełniająca dotyczy przyjęć studentów na listy rezerwowe.

  W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w im. Szymona Szymonowica w Zamościu  będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018.

  W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Zamościu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji studentów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, na następujących kierunkach studiów:

  1. Mechanika i budowa maszyn (II rok)
  2. Logistyka (II rok)
  3. Filologia, F. angielska (Język angielski w biznesie i turystyce ) – II rok
  4. Pedagogika – II rok

   

  W przypadku studentów - cudzoziemców do projektu kwalifikują się jedynie studenci PWSZ Zamość przyjęci i odbywający studia na zasadach obywatela polskiego.

  Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 1) należy złożyć w Biurze Karier i Praktyk Studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną na adres PWSZ Zamość do dnia 31.01.2017 r. do godz. 14.00.

  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

   

  Wniosek dla studenta

   

   

   

   

  WYNIKI REKRUTACJI STUDENTÓW DO UDZIAŁU
  W PROJEKCIE

  Na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dniu 04.01.2017 r. rozpatrzono zgłoszenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu do udziału w projekcie pozakonkursowym pt.„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Na podstawie weryfikacji złożonych przez studentów wniosków o udział w projekcie oraz w oparciu o kryteria i zasady rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji studentów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” kandydaci zostali uszeregowani na listach rankingowych w kolejności od najlepszego do najgorszego uzyskanego wyniku. Wyniki rekrutacji w odniesieniu do poszczególnych kierunków kształcenia zaprezentowano poniżej:

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu

     
     
     
     
     
     
     

  LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU LOGISTYKA:

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

  L.p.

  Numer albumu

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu  

   

  LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU PEDAGOGIKA:

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU PEDAGOGIKA:

  L.p.

  Numer albumu

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu  

  W wyniku oceny złożonych wniosków studentów o udział w projekcie oraz weryfikacji statusu kandydatów pochodzących z zagranicy pod kątem posiadania przez nich Karty Polaka lub obywatela kraju z Unii Europejskiej z dalszej procedury rekrutacyjnej wyłączeni zostali następujący kandydaci:

   

  Lista osób zrekrutowanych dostępna jest w biurze projektu

   

  Powodem wykluczenia z udziału w procedurze rekrutacyjnej jest dopuszczenie do projektu jedynie studentów przyjętych na studia na prawach obywatela polskiego.

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE : REKRUTACJA STUDENTÓW
  PAŃSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
  IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

  Rekrutacja studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu  ogłasza rekrutację studentów z kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Logistyka, Filologia angielska, Pedagogika do udziału w  praktykach zawodowych prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w im. Szymona Szymonowica w Zamościu  będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018.

  W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Zamościu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji studentów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, na kierunkach studiów podanych w tabeli poniżej.

   

  L.p.

  Kierunek studiów

  Planowana liczba studentów biorąca udział w praktykach

  1.

  Mechanika i budowa maszyn

  14

  2.

  Logistyka

  24

  3.

  Filologia, F. angielska,
  Język angielski w biznesie i turystyce

  12

  4.

  Pedagogika

  20

   

  Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 1) należy złożyć w Biurze Karier i Praktyk Studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną na adres PWSZ Zamość do dnia 22.12.2016 r. do godz. 14.00.

  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

   

   

  Formularz wniosku studenta o udział w projekcie

  Regulamin rekrutacji praktykantów

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 10.07.2020
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 10.07.2020
  Dokument oglądany razy: 2581
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu