K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 15.03.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Informacje dla studentów

  WYNIKI II EDYCJI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

  STUDENTÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

  Na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dniu 14.03.2017 r. rozpatrzono zgłoszenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu do udziału w projekcie pozakonkursowym pt.„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Na podstawie weryfikacji złożonych przez studentów wniosków o udział w projekcie (II edycja rekrutacji uzupełniającej trwającej w okresie od 07.03.2017 do 13.03.2017) oraz w oparciu o kryteria i zasady rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji studentów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” kandydaci zostali uszeregowani na listach rankingowych w kolejności od najlepszego do najgorszego uzyskanego wyniku. Wyniki rekrutacji uzupełniającej w odniesieniu do poszczególnych kierunków kształcenia zaprezentowano poniżej:

   

  LOGISTYKA

  L.p.

  Numer albumu

  Uwagi

  1.

  3986

  Kandydat został zakwalifikowany na listę podstawową uczestników projektu.

  O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata do projektu decydować będzie możliwość organizacji praktyk w firmach i instytucjach zewnętrznych (wyniki rekrutacji firm i instytucji do projektu)

   

  FILOLOGIA ANGIELSKA

  LISTA PODSTAWOWA

  L.p.

  Numer albumu

  Uwagi

  1.

  3966

  Kandydat został zakwalifikowany na podstawową listę uczestników projektu na kierunku Filologia angielska.

  O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata do projektu decydować będzie możliwość organizacji praktyk w firmach i instytucjach zewnętrznych (wyniki rekrutacji firm i instytucji do projektu)

  2.

  3959

  Kandydat został zakwalifikowany na podstawową listę uczestników projektu na kierunku Filologia angielska.

  O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata do projektu decydować będzie możliwość organizacji praktyk w firmach i instytucjach zewnętrznych (wyniki rekrutacji firm i instytucji do projektu)

   

  3.

  3965

  Kandydat został zakwalifikowany na podstawową listę uczestników projektu na kierunku Filologia angielska.

  O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata do projektu decydować będzie możliwość organizacji praktyk w firmach i instytucjach zewnętrznych (wyniki rekrutacji firm i instytucji do projektu)

  4.

  3957

  Kandydat został zakwalifikowany na podstawową listę uczestników projektu na kierunku Filologia angielska.

  O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata do projektu decydować będzie możliwość organizacji praktyk w firmach i instytucjach zewnętrznych (wyniki rekrutacji firm i instytucji do projektu)

  5.

  3947

  Kandydat został zakwalifikowany na podstawową listę uczestników projektu na kierunku Filologia angielska.

  O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata do projektu decydować będzie możliwość organizacji praktyk w firmach i instytucjach zewnętrznych (wyniki rekrutacji firm i instytucji do projektu)

   

   

  LISTA REZERWOWA

  1.

  3962

  Kandydat został zakwalifikowany na listę rezerwową uczestników projektu na kierunku Filologia angielska

  O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata do projektu decydować będzie możliwość organizacji praktyk w firmach i instytucjach zewnętrznych (wyniki rekrutacji firm i instytucji do projektu) oraz wyrażenie zgody przez Instytucję Pośredniczącą o zwiększeniu liczby uczestników projektu na kierunku Filologia angielska

  2.

  3579

  Kandydat został zakwalifikowany na listę rezerwową uczestników projektu na kierunku Filologia angielska

  O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata do projektu decydować będzie możliwość organizacji praktyk w firmach i instytucjach zewnętrznych (wyniki rekrutacji firm i instytucji do projektu) oraz wyrażenie zgody przez Instytucję Pośredniczącą o zwiększeniu liczby uczestników projektu na kierunku Filologia angielska

   

   

   

  Wniosek studenta

   

   

   

   

  INFORMACJA DLA KANDYDATÓW Z LIST REZERWOWYCH

  W związku z rezygnacją z udziału w projekcie studentów z podstawowej listy rekrutacyjnej  z kierunku Pedagogika, do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” zakwalifikowany został następujący student:

   

  L.p.

  Numer albumu

  Uwagi

  1.

  3599

  Kandydat został zakwalifikowany do projektu z 1 pozycji na liście rezerwowej kandydatów na kierunku Pedagogika

   

  W przypadku kierunku Mechanika i Budowa Maszyn nie wystąpiły okoliczności umożliwiające zakwalifikowanie się do projektu kandydatów z list rezerwowych.

   

  WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ STUDENTÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

  Na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dniu 01.02.2017 r. rozpatrzono zgłoszenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu do udziału w projekcie pozakonkursowym pt.„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Na podstawie weryfikacji złożonych przez studentów wniosków o udział w projekcie (rekrutacja uzupełniająca) oraz w oparciu o kryteria i zasady rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji studentów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” kandydaci zostali uszeregowani na listach rankingowych w kolejności od najlepszego do najgorszego uzyskanego wyniku. Wyniki rekrutacji uzupełniającej w odniesieniu do poszczególnych kierunków kształcenia zaprezentowano poniżej:

   

  LOGISTYKA

  L.p.

  Numer albumu

  Uwagi

  1.

  3884

  Kandydat został zakwalifikowany na pozycji nr 17 na podstawowej liście rankingowej z kierunku Logistyka

  2.

  3979

  Kandydat został zakwalifikowany na pozycji nr 18 na podstawowej liście rankingowej z kierunku Logistyka

  3.

  3996

  Kandydat został zakwalifikowany na pozycji nr 19 na podstawowej liście rankingowej z kierunku Logistyka

  4.

  3997

  Kandydat został zakwalifikowany na pozycji nr 20 na podstawowej liście rankingowej z kierunku Logistyka

   

  FILOLOGIA ANGIELSKA

  L.p.

  Numer albumu

  Uwagi

  1.

  3946

  Kandydat został zakwalifikowany na pozycji nr 7 na podstawowej liście rankingowej z kierunku Filologia angielska

   

  PEDAGOGIKA

  L.p.

  Numer albumu

  Uwagi

  1.

  3941

  Kandydat został zakwalifikowany na pozycji nr 2 na rezerwowej liście rankingowej z kierunku Pedagogika

   

   

  MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

  L.p.

  Numer albumu

  Uwagi

  1.

  4110

  Kandydat został zakwalifikowany na pozycji nr 2 na rezerwowej liście rankingowej z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

  2.

  4155

  Kandydat został zakwalifikowany na pozycji nr 3 na rezerwowej liście rankingowej z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

   

   

   

  OGŁOSZENIE

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
  PAŃSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
  IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

  Rekrutacja dotyczy zakwalifikowania studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu  ogłasza rekrutację uzupełniającą studentów z kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Logistyka, Filologia angielska, Pedagogika do udziału w  praktykach zawodowych prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku kierunków Mechanika i budowa maszyn oraz Pedagogika rekrutacja uzupełniająca dotyczy przyjęć studentów na listy rezerwowe.

  W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w im. Szymona Szymonowica w Zamościu  będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018.

  W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Zamościu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji studentów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, na następujących kierunkach studiów:

  1. Mechanika i budowa maszyn (II rok)
  2. Logistyka (II rok)
  3. Filologia, F. angielska (Język angielski w biznesie i turystyce ) – II rok
  4. Pedagogika – II rok

   

  W przypadku studentów - cudzoziemców do projektu kwalifikują się jedynie studenci PWSZ Zamość przyjęci i odbywający studia na zasadach obywatela polskiego.

  Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 1) należy złożyć w Biurze Karier i Praktyk Studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną na adres PWSZ Zamość do dnia 31.01.2017 r. do godz. 14.00.

  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

   

  Wniosek dla studenta

   

   

   

   

  WYNIKI REKRUTACJI STUDENTÓW DO UDZIAŁU
  W PROJEKCIE

  Na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dniu 04.01.2017 r. rozpatrzono zgłoszenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu do udziału w projekcie pozakonkursowym pt.„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Na podstawie weryfikacji złożonych przez studentów wniosków o udział w projekcie oraz w oparciu o kryteria i zasady rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji studentów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” kandydaci zostali uszeregowani na listach rankingowych w kolejności od najlepszego do najgorszego uzyskanego wyniku. Wyniki rekrutacji w odniesieniu do poszczególnych kierunków kształcenia zaprezentowano poniżej:

  LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA:

  L.p.

  Numer albumu

  1.

  3952

  2.

  3967

  3.

  3580

  4.

  3969

  5.

  4109

  6.

  4011

  LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU LOGISTYKA:

  L.p.

  Numer albumu

  1.

  3525

  2.

  3972

  3.

  3977

  4.

  4207

  5.

  3851

  6.

  3973

  7.

  3983

  8.

  4119

  9.

  3985

  10.

  3999

  11.

  4102

  12.

  3267

  13.

  4103

  14.

  3984

  15.

  4129

  16.

  4104

  LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

  L.p.

  Numer albumu

  1.

  4151

  2.

  4158

  3.

  3910

  4.

  4004

  5.

  3911

  6.

  3904

  7.

  4175

  8.

  3905

  9.

  4198

  10.

  3903

  11.

  3906

  12.

  4019

  13.

  3567

  14.

  4170

  LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

  L.p.

  Numer albumu

  1.

  3732

   

  LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU PEDAGOGIKA:

  L.p.

  Numer albumu

  1.

  3920

  2.

  3928

  3.

  3231

  4.

  4113

  5.

  3937

  6.

  4034

  7.

  4017

  8.

  4008

  9.

  3943

  10.

  3923

  11.

  3930

  12.

  3942

  13.

  3921

  14.

  3938

  15.

  4016

  16.

  3932

  17.

  4018

  18.

  3927

  19.

  3935

  20.

  3925

  LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU Z KIERUNKU PEDAGOGIKA:

  L.p.

  Numer albumu

  1.

  3599

  W wyniku oceny złożonych wniosków studentów o udział w projekcie oraz weryfikacji statusu kandydatów pochodzących z zagranicy pod kątem posiadania przez nich Karty Polaka lub obywatela kraju z Unii Europejskiej z dalszej procedury rekrutacyjnej wyłączeni zostali następujący kandydaci:

   

  Mechanika i Budowa Maszyn:

  3908

  Logistyka

  3981   

  3982   

  3993   

  Filologia angielska: 

  3957   

  3959   

  3947   

  3962   

  3965   

  3966   

  Powodem wykluczenia z udziału w procedurze rekrutacyjnej jest dopuszczenie do projektu jedynie studentów przyjętych na studia na prawach obywatela polskiego.

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE : REKRUTACJA STUDENTÓW
  PAŃSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
  IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE

  Rekrutacja studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu  ogłasza rekrutację studentów z kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Logistyka, Filologia angielska, Pedagogika do udziału w  praktykach zawodowych prowadzonych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w im. Szymona Szymonowica w Zamościu  będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018.

  W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Zamościu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji studentów w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, na kierunkach studiów podanych w tabeli poniżej.

   

  L.p.

  Kierunek studiów

  Planowana liczba studentów biorąca udział w praktykach

  1.

  Mechanika i budowa maszyn

  14

  2.

  Logistyka

  24

  3.

  Filologia, F. angielska,
  Język angielski w biznesie i turystyce

  12

  4.

  Pedagogika

  20

   

  Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 1) należy złożyć w Biurze Karier i Praktyk Studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną na adres PWSZ Zamość do dnia 22.12.2016 r. do godz. 14.00.

  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

   

   

  Formularz wniosku studenta o udział w projekcie

  Regulamin rekrutacji praktykantów

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 15.03.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 15.03.2017
  Dokument oglądany razy: 2686
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu