K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 26.01.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Uchwały Senatu

          UCHWAŁY  SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ  SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZAMOŚCIU

                                                         w kadencji 2013-2017

  Nr

  Z dnia

  W sprawie:

  Status

  1/I/2013

  24.09.2013

  Przyjęcie Regulaminu Obrad Senatu

   

  2/I/2013

  24.09.2013

  Obowiązki nauczycieli akademickich, rodzaj zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiar zajęć dydaktycznych, warunki obniżania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych, zasady powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych

   

  3/I/2013

  24.09.2013

  Zatwierdzenie rocznego sprawozdania

  Rektora z działalności Uczelni oraz ocena

   Działalności Rektora

   

  4/I/2013

  24.09.2013

  Obniżenie pensum dydaktycznego Rektora

   

  5/I/2013

  24.09.2013

  Harmonogram działań zapewnienia jakości kształcenia w roku akademickim 2013/2014 oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji ds. jakości kształcenia

   

  6/I/2013

  24.09.2013

  Doskonalenie zapewnienia systemu jakości kształcenia

   

  7/I/2013

  24.09.2013

  Regulamin Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

   

   

  8/I/2013

  24.09.2013

  Zaopiniowanie raportu samooceny dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

   

  9/I/2013

  24.09.2013

  Zmiany w programie nauczania na kierunku „Turystyka i rekreacja”

   

  10/I/2013

  24.09.2013

  Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej uczelni do spraw studentów

   

  11/I/2013

  24.09.2013

  Uzupełnienie składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej  Uczelni do spraw studentów

   

  12/I/2013

  24.09.2013

  Wyrażenie zgody na zakup nieruchomości

   

  13/I/2013

  24.09.2013

  Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

   

  14/I/2013

  24.09.2013

  Zgoda na złożenie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

   

   

  15/II/2013

  09.12.2013

  Utworzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu praktycznym

   

   

  16/II/2013

  09.12.2013

  Utworzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku „logistyka” o profilu praktycznym

   

   

  17/II/2013

  09.12.2013

  Utworzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” o profilu praktycznym

   

   

  18/II/2013

  09.12.2013

  Określenie środków na wynagrodzenia w 2013 roku

   

  19/II/2013

  09.12.2013

  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2013

   

  20/II/2013

  09.12.2013

  Prowizorium budżetowe na 2014 rok

   

  21/II/2013

  09.12.2013

  Uzupełnienie składu  Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich

   

  22/II/2013

  09.12.2013

  Rozszerzenie składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

   

  23/II/2013

  09.12.2013

  Wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Program wzmocnienia kompetencji zawodowych studentów i absolwentów PWSZ  w Zamościu poprzez organizacje staży u pracodawców oraz wsparcie uczelnianego biura karier

   

  24/II/2013

  09.12.2013

  Wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Poznajemy rynek pracy – program przygotowania zawodowego uczniów szkół leśnych, drzewnych i  ochrony środowiska”

   

  25/II/2013

  09.12.2013

  Wyrażenie zgody na  przystąpienie do projektu pn. „Dziś  stażysta – jutro specjalista, program  przygotowania zawodowego uczniów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych”

   

  26/II/2013

  09.12.2013

  Wyrażenie zgody na  przystąpienie do projektu pn. „Równaj do najlepszych – program  wyrównywania szans edukacyjnych uczniów II LO w Zamościu

   

  27/II/2013

  09.12.2013

  Określenie efektów kształcenia i przyjęcie programu kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu praktycznym  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

   

  28/II/2013

  09.12.2013

  Określenie efektów kształcenia i przyjęcie programu kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku „logistyka” o profilu praktycznym  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

   

  29/II/2013

  09.12.2013

  Określenie efektów kształcenia i przyjęcie programu kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” o profilu praktycznym  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

   

  30/III/2013

  16.12.2013

  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym na 2013 rok

   

  31/IV/2014

  03.03.2014

  Wyrażenie zgody na uruchomienie studiów podyplomowych pn. „Gerontokineza – Aktywny senior”

   

  32/IV/2014

  03.03.2014

  Zmiany w uchwale nr 241/XXII/2013 z dnia 20.05.2013 dot. zmiany Regulaminu studiów w PWSZ w Zamościu

   

  33/IV/2014

  03.03.2014

  Zgoda na przystąpienie do Klastra Zrównoważonej Energetyki i Odnawialnych Źródeł Energii.

   

  34/IV/2014

  03.03.2014

  Zgoda na przystąpienie do Lubelskiej Krainy Mechatroniki

   

  35/IV/2014

  03.03.2014

  Zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym.

   

  36/V/2014

  19.05.2014

  Przyjęcie zasad rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

   

  37/V/2014

  19.05.2014

  Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego  za rok 2013

   

  38/V/2014

  19.05.2014

  Podział zysku za rok 2013.

   

   

  39/V/2014

  19.05.2014

  Określenie środków na wynagrodzenia w 2014 roku

   

  40/V/2014

  19.05.2014

  Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2014

   

  41/V/2014

  19.05.2014

  Wyrażenie zgody na uruchomienie nowej specjalizacji pn.  Żywienie w turystyce na kierunku Turystyka i rekreacja

   

  42/VI/2014

  23.09.2014

  Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z działalności w roku akademickim  2013/2014

   

  43/VI/2014

  23.09.2014

  Wyrażenie zgody na obniżenie pensum dydaktycznego dla Rektora.

   

  44/VI/2014

  23.09.2014

  Przyjęcie zasad rekrutacji na kierunek studiów: Pedagogika

   

  45/VI/2014

  23.09.2014

  Wyrażenie zgody na uruchomienie studiów podyplomowych  pn: Pośrednictwo pracy i przyjęcie programu kształcenia.

   

  46/VI/2014

  23.09.2014

  Wyrażenie zgody na uruchomienie studiów podyplomowych pn. Doradztwo zawodowe i przyjęcie  programu kształcenia

   

  47/VI/2014

  23.09.2014

  Zmiany w programie studiów na kierunku: Pedagogika

   

   

  48/VI/2014

  23.09.2014

  Przyjęcie Regulaminu wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+

   

  49/VI/2014

  23.09.2014

  Wyrażenie zgody na  złożenie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego dla p. Anety Romanowskiej

   

  50/VI/2014

  23.09.2014

  Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla p. Marty Zwolan

   

  51/VI/2014

  23.09.2014

  Opinia dotycząca powołania Dyrektora CeBiTT

   

   

  52/VI/2014

  23.09.2014

  Powołanie komisji doraźnej do opracowania statutu PWSZ w Zamościu

   

  53/VI/2014

  23.09.2014

  Ustalenie zasad odpłatności za usługi edukacyjne i wzór umowy

   

  54/VI/2014

  23.09.2014

  Ustalenie zasad odpłatności za usługi edukacyjne i wzór umowy dla studentów cudzoziemców.

   

   

  55/VI/2014

  23.09.2014

  Określenie środków na wynagrodzenia w 2014 roku

   

   

  56/VI/2014

  23.09.2014

  Zatwierdzenie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2014 rok

   

   

  57/VI/2014

  23.09.2014

  Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2014

   

  58/VI/2014

  23.09.2014

  Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli

   

   

  59/VI/2014

  23.09.2014

  Uzupełnienie składu  Komisji Dyscyplinarnej dla studentów

   

   

  60/VI/2014

  23.09.2014

  Uzupełnienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów

   

  61/VI/2014

  23.09.2014

  Uzupełnienie składu  Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji ds. jakości kształcenia za rok 2013/2014

   

  62/VI/2014

  23.09.2014

  Zmiany w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa”

   

  63/VI/2014

  23.09.2014

  Wprowadzenie zmian w programie kształcenia na kierunku: mechanika i budowa maszyn

   

  64/VI/2014

  23.09.2014

  Przyjęcie efektów kształcenia na kierunku studiów podyplomowych pn. „Język angielski w biznesie”

   

  65/VI/2014

  23.09.2014

  Wprowadzenie aneksu do umowy o odpłatności za studia.

   

  66/VII/2014

  08.12.2014

  Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

   

  67/VII/2014

  08.12.2014

  Uzupełnienie składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

   

  68/VII/2014

  08.12.2014

  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym na 2014 rok.

   

  69/VII/2014

  08.12.2014

  Uchwalenie prowizorium budżetowego na rok 2015

   

  70/VII/2014

  08.12.2014

  Przyjęcie Regulaminu Akademickiego Centrum Edukacyjnego.

   

  71/VIII/2014

  17.12.2014

  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym

   

  72/IX/2015

  23.02.2015

  Przyjęcie Regulaminu studiów podyplomowych

   

  73/IX/2015

  23.02.2015

  Zmiany w Regulaminie ACE

   

   

  74/IX/2015

  23.02.2015

  Przystąpienie do Transgranicznego Klastra  Innowacji

   

  75/IX/2015

  23.02.2015

  Przyjęcie procedury antyplagiatowej

   

   

  76/IX/2015

  23.02.2015

  Zasady hospitacji zajęć dydaktycznych

   

  77/IX/2015

  23.02.2015

  Badanie opinii  studentów  o jakości kształcenia

   

  78/IX/2015

  23.02.2015

  Określenie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów

   

   

  79/IX/2015

  23.02.2015

  Uruchomienie kierunku studiów: Finanse i rachunkowość

   

   

  80/IX/2015

  23.02.2015

  Przyjęcie programu studiów  i kierunkowych efektów kształcenia na kierunku: Finanse i  rachunkowość

   

  81/IX/2015

  23.02.2015

  Uruchomienie  kierunku studiów: Bezpieczeństwo narodowe

   

   

  82/IX/2015

  23.02.2015

  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia na kierunku: Bezpieczeństwo narodowe

   

  83/IX/2015

  23.02.2015

  Uruchomienie studiów podyplomowych pn. Oligofrenopedagogika 2-semestralna

   

  84/IX/2015

  23.02.2015

  Uruchomienie studiów podyplomowych pn. Oligofrenopedagogika 3-semestralna

   

  85/IX/2015

  23.02.2015

  Uruchomienie studiów podyplomowych  pn. Zarządzanie oświatą

   

  86/IX/2015

  23.02.2015

  Uruchomienie studiów podyplomowych  pn. przygotowanie  pedagogiczne

   

  87/IX/2015

  23.02.2015

  Uruchomienie studiów  podyplomowych pn. zintegrowana  edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

   

  88/IX/2015

  23.02.2015

  Uruchomienie studiów podyplomowych pn. e-learning.

   

   

  89/IX/2015

  23.02.2015

  Uruchomienie studiów podyplomowych pn. bezpieczeństwo i higiena pracy

   

  90/IX/2015

  23.02.2015

  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych:oligofrenopedagogika 2-semestralna

   

   

  91/IX/2015

  23.02.2015

  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów  podyplomowych: oligofrenopedagogika  3-semestralna

   

  92/IX/2015

  23.02.2015

  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: zarządzanie oświatą

   

  93/IX/2015

  23.02.2015

  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne

   

  94/IX/2015

  23.02.2015

  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

   

   

  95/IX/2015

  23.02.2015

  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: bezpieczeństwo i higiena pracy.

   

   

  96/IX/2015

  23.02.2015

  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: bezpieczeństwo i higiena pracy.

   

  97/IX/2015

  23.02.2015

  Przyjęcie obcojęzycznej  wersji nazwy Uczelni

   

  98/X/2015

  20.04.2015

  Przyjęcie Regulaminu studiów w PWSZ w Zamościu

   

  99/X/2015

  20.04.2015

  Zaopiniowanie raportu samooceny dla kierunku „Politologia”

   

  100/X/2015

  20.04.2015

  Wyrażenie opinii dotyczącej utworzenia Zakładu Pedagogiki w Instytucie Humanistycznym

   

  101/X/2015

  20.04.2015

  Przyjęcie zasad rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

   

  102/X/2015

  20.04.2015

  Organizacja potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

   

  103/XI/2015

  25.05.2015

  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

   

  104/XI/2015

  25.05.2015

  Podział zysku za 2014 rok.

   

   

  105/XI/2015

  25.05.2015

  Określenie środków na wynagrodzenia w 2015 roku

   

  106/XI/2015

  25.05.2015

  Zatwierdzenie  planu rzeczowo-finansowego

   

  107/XI/2015

  25.05.2015

  Przyjęcie zmian w programie  kształcenia  na kierunku matematyka

   

   

  108/XI/2015

  25.05.2015

  Przyjęcie wzoru ankiety oceny nauczyciela akademickiego

   

  109/XI/2015

  25.05.2015

  Przyjęcie statutu PWSZ w Zamościu

   

   

  110/XI/2015

  25.05.2015

  Prowadzenie prac badawczych

  PWSZ w Zamościu

   

  111/XI/2015

  25.05.2015

  Dostosowanie profili i programów kształcenia  na kierunkach studiów w PWSZ w Zamościu

   

  112/XII/2015

  21.09.2015

  Zatwierdzenie sprawozdania  Rektora z działalności w roku akademickim 2014/2015

   

  113/XII/2015

  21.09.2015

  Wyrażenie zgody na obniżenie rocznego pensum dydaktycznego Rektora

   

  114/XII/2015

  21.09.2015

  Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania  sprawozdania finansowego za rok 2015

   

  115/XII/2015

  21.09.2015

  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2015

   

  116/XII/2015

  21.09.2015

  Ustalenie zasad odpłatności i wzoru umowy dla studentów cudzoziemców

   

   

  117/XII/2015

  21.09.2015

  Przyjęcie programu kształcenia  na kierunku: filologia angielska o profilu praktycznym

   

  118/XII/2015

  21.09.2015

  Uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania w szkołach i placówkach oświatowych

   

  119/XII/2015

  21.09.2015

  Uruchomienie studiów podyplomowych: Oligofrenopedagogika z asystentem dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

   

  120/XII/2015

  21.09.2015

  Uruchomienie studiów podyplomowych: Rzeczoznawstwo samochodowe z elementami diagnostyki pojazdów samochodowych

   

  121/XII/2015

  21.09.2015

  Uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i diagnostyki samochodowej z egzaminem kwalifikacyjnym uprawniającym do badań w stacjach kontroli pojazdów.

   

  122/XII/2015

  21.09.2015

  Uruchomienie studiów podyplomowych  dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa.

   

  123/XII/2015

  21.09.2015

  Wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu „Program wzmocnienia kompetencji studentów PWSZ w Zamościu odpowiadających zapotrzebowaniu gospodarki i rynku pracy

   

  124/XII/2015

  21.09.2015

  Wyrażenie zgody na udział w projekcie „Antyplagiat dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Gorzowie Wielkopolskim, Wałczu i Zamościu

   

  125/XII/2015

  21.09.2015

  Zmiany w programie studiów na kierunku „pedagogika”

   

  126/XII/2015

  21.09.2015

  Zmiany w programie studiów na kierunku „logistyka”

   

  127/XII/2015

  21.09.2015

  Zmiany w programie studiów na kierunku: turystyka i rekreacja

   

  128/XII/2015

  21.09.2015

  Zmiany w programie studiów na kierunku: mechanika i budowa maszyn

   

  129/XII/2015

  21.09.2015

  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: zarządzanie projektami europejskimi.

   

  130/XII/2015

  21.09.2015

  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: technika z wychowaniem komunikacyjnym

   

  131/XIII/2015

  07.12.2015

  Zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2015

   

  132/XIII/2015

  07.12.2015

  Zatwierdzenie prowizorium budżetowego na rok 2016

   

  133/XIII/2015

  07.12.2015

  Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej dla studentów

   

  134/XIII/2015

  07.12.2015

  Uzupełnienie składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów

   

  135/XIII/2015

  07.12.2015

  Przyjęcie programu studiów i kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych: zarządzanie bezpieczeństwem

   

  136/XIII/2015

  07.12.2015

  Wyrażenie zgody na realizację projektu badawczego pn.”Historia języków Indiańskich. Zarys dziejów języka. Geneza języków Indiańskich”

   

  137/XIII/2015

  07.12.2015

  Przyjęcie programu praktyk zawodowych na kierunku „pedagogika”

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 26.01.2016
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 26.01.2016
  Dokument oglądany razy: 1816
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu