PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Bezpieczeństwo publiczne i militarne województwa lubelskiego  - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Bezpieczeństwo publiczne i militarne województwa lubelskiego

W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w dniu 5 marca odbyła się studencka konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo publiczne i militarne województwa lubelskiego. Wybrane problemy. Organizatorem przedsięwzięcia było Studenckie Koło Naukowe „Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ Zamość”. Konferencja zorganizowana została przy współudziale żołnierzy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Uczestnikami konferencji byli JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Andrzej Samborski, prorektor prof. dr hab. Waldemar Martyn, wykładowcy, zaproszeni goście a przede wszystkim licznie zgromadzeni studenci PWSZ Zamość

Głównym celem konferencji było przedstawienie i omówienie problematyki bezpieczeństwa publicznego i militarnego województwa lubelskiego. Prezentowane podczas konferencji wystąpienia analizowały uregulowania organizacyjno-prawne, zadania i uprawnienia instytucji kształtujących bezpieczeństwo w województwie lubelskim. Ważnym przesłaniem konferencji stało się poszukiwanie rozwiązań gwarantujących podniesienie lepszego poziomu bezpieczeństwa w zakresie bezpośredniego otoczenia każdego mieszkańca Lubelszczyzny.

Interesujące wystąpienia prezentowane podczas konferencji rozpoczął Przewodniczący koła „Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ Zamość” mł. chor. Andrzej Leśko przybliżając „Historię i tradycje militarne ziemi hrubieszowskiej”. Tematem następnego wystąpienia wygłoszonego przez starostę II roku Bezpieczeństwa Narodowego Jakuba Warzochę, było określenie, „Roli i zadań wojewody w zakresie bezpieczeństwa państwa i województwa. Charakterystykę instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w województwie lubelskim rozpoczął student II roku Bezpieczeństwa Narodowego Adrian Krukowski, jednocześnie funkcjonariusz służby celno skarbowej. Przedstawił dwa bardzo interesujące tematy „Modernizacja służby celno – skarbowej w Polsce w XXI wieku a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, oraz Bezpieczeństwo transportu drogowego w województwie lubelskim – w ocenie działalności Inspekcji Transportu Drogowego. Następnym analizowanym obszarem bezpieczeństwa był „Potencjał militarny województwa lubelskiego”, który przedstawiła studentka II rok Bezpieczeństwa Narodowego Kamila Luterek. Ocenę zdolności obronności państwa w kontekście zadań Sił Zbrojne RP - przedstawił i scharakteryzował zastępca przewodniczącego koła „Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ Zamość”, jednocześnie żołnierz 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego Michał Dec. Tematem wystąpienia referującego było określenie Roli i zadań Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych na przykładzie województwa lubelskiego. Próbę chronologicznego zestawienia definicji bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawiła w swoim wystąpieniu studentka II roku Bezpieczeństwa Narodowego Karolina Gąsior przestawiając temat „Zarządzanie bezpieczeństwem – ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego.” Kolejny temat „Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy w systemie bezpieczeństwa województwa lubelskiego”prezentował Rafał Chrzanowski – student I roku Bezpieczeństwa Narodowego, jednocześnie żołnierz 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Obraz bezpieczeństwa w analizowanym obszarze województwa lubelskiego został poszerzony poprzez analizę „Wybranych zagrożeń i problemów społecznych województwa lubelskiego”, które przedstawiła studentka II roku Bezpieczeństwa Narodowego Justyna Król.Następne analizę jednego z systemów bezpieczeństwa państwa przedstawiła studentka I roku Bezpieczeństwa Narodowego – Dagmara Chrzanowska, charakteryzując Państwowe Ratownictwo Medyczne w systemie bezpieczeństwa państwa. Kolejną referującą była studentka II roku Bezpieczeństwa Narodowego Katarzyna Krawczyk, która przedstawiła temat, Ochrona ludności – ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie. Ostatnim prelegentem konferencji był student II roku Bezpieczeństwa Narodowego Michał Drozdek, który przedstawił temat, Policja w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego województwa lubelskiego.

Poszczególne wystąpienia prezentowane na konferencji o charakterze prawnoporównawczym, pozwoliły w szerszym zakresie zilustrować ocenę działań instytucji bezpieczeństwa państwa, administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa. Poza tym należy podkreślić interdyscyplinarność prowadzonych rozważań zawartych w prezentowanych wystąpieniach. Konferencja ukazała w jednoznaczny sposób, iż ciągle szuka się rozwiązań mogących podnieść efektywność oraz sprawność działania poszczególnych podmiotów realizujących zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa województwa lubelskiego i państwa.

Konferencję podsumował prorektor prof. dr hab. Waldemar Martyn przedstawiając znaczenie problematyki konferencji oraz potrzebę stałej wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką, praktyką i szeroko rozumianych problemów z obszaru bezpieczeństwa. Studentom, którzy czynnie brali udział w konferencji wręczono certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

Ryszard Suduł, Andrzej Leśko

Galeria zdjęć

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu



CardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations