PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć

Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie. Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet.


6 grudnia 2013 roku  w Instytucie Nauk Społecznych  PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu odbyło się seminarium naukowe  w ramach międzynarodowej kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Tegoroczna edycja międzynarodowej kampanii toczy się pod hasłem „Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie. Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet”. W programie spotkania znalazły się prezentacje członków i członkiń Naukowego Koła Politologów: Angeliki Dąbrowskiej - Przemoc motywowana uprzedzeniami;  Lili Pietrusiewicz – Przemoc wobec kobiet. Mity i  stereotypy; Iwony Jarosz - Przemoc wobec kobiet w Afryce; Anny Prokopiuk – Przemoc domowa wobec kobiet w Polsce i Tomasza Srokowskiego – Dyskryminacja kobiet na rynku pracy.


Organizatorem  seminarium naukowego było Naukowe Koło Politologów a koordynatorem działań  opiekun naukowy koła dr Ewa Pogorzała. Seminarium zorganizowano pod patronatem: Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej.


Tegoroczna edycja międzynarodowej kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” koncentruje  się na trzech obszarach priorytetowych, jednocześnie podkreślając związki militaryzmu i przemocy ze względu na płeć oraz praw ekonomicznych i socjalnych. Mówiąc o rodzajach przemocy należy wymienić poza fizyczną i psychiczną również ekonomiczną. Temat ten jest szeroko dyskutowany i wciąż powoduje  wiele  uproszczeń oraz nieporozumień. Tu jest duże pole do otwartego działania - podkreśliła dr Ewa  Pogorzała, opiekun naukowy Naukowego Koła Politologów .


Czym jest stereotyp? Co ma wspólnego z dyskryminacją i przemocą? Dlaczego myślimy stereotypami mimo świadomości ich istnienia oraz wynikających z tego konsekwencji? Do czego mogą doprowadzić z pozoru niewinne uprzedzenia?  Gdzie szukać pomocy, gdy nasze prawa jako człowieka są łamane? Treść wystąpienia  Angeliki Dąbrowskiej: Przemoc motywowana uprzedzeniami była próbą odpowiedzi na  te pytania. Stereotyp wiąże się  z dyskryminacją w sposób zasadniczy – podkreślała  prelegentka - jest  swego rodzaju  konstrukcją myślową a dyskryminacja to podjęte działania oraz zachowania wynikające ze stereotypu oraz będących jego rezultatem  uprzedzeń. Nie ma żadnego uzasadnienia dla praktyk  dyskryminujących osoby ze względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek, wygląd, chorobę, status społeczny  itp. Stereotypy upraszczają świat a ludzi pozbawiają myślenia i wyciągania konstruktywnych wniosków. Spontaniczna i bezrefleksyjna ocena drugiego człowieka często rodzi różne formy dyskryminacji i nadużyć. Ofiary dyskryminacji i przemocy mogą zwrócić się o pomoc do różnych organizacji pozarządowych i rządowych oraz instytucji(w tym Prokuratury i Policji). Ważną rolę odgrywa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ”Niebieska Linia”.


Występowaniu  zjawiska przemocy wobec kobiet sprzyja  patriarchat jako system, w którym kobieta jest  podporządkowana mężczyźnie i w którym mężczyzna przez użycie siły bądź rytuał, tradycję, prawo, język, zwyczaje, etykietę i podział pracy określa, jakie  zadania będzie ona wykonywać. Warto wiedzieć, co jest mitem i stereotypem, aby nie ulegać fałszywym przekonaniom odbierającym siłę do walki o lepsze życie. O przemocy wobec kobiet i mitach oraz stereotypach dotyczących jej  opowiadała Lila Pietrusiewicz wskazując, że nikt nie lubi być poniżanym i bitym. Osoby doznające przemocy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji wypełnionej cierpieniem, strachem, bezsilnością i poczuciem osamotnienia. Nikt nie zasługuje na gnębienie, krzywdzenie, maltretowanie, niezależnie od tego co zrobił lub powiedział. Ofiary przemocy w rodzinie nie chcą być źle traktowane przez swoich bliskich. Starają się bronić siebie i innych zagrożonych przemocą członków rodziny. Chcą przerwać przemoc, ale pozostając w osamotnieniu, często nie potrafią tego zrobić.  Będąc w opresji działają często nieracjonalnie co prowadzi do nasilenia przemocy. Tłumią ból bojąc się odrzucenia i niezrozumienia przez najbliższych a także środowisko. Nigdy nie jest za późno by przerwać milczenie. Zawsze przegrana kobiety będzie przegraną całego społeczeństwa. Uwikłanie w płeć nie musi oznaczać akceptacji zniewolenia i stereotypów. Każde zniewolenie człowieka przez człowieka prowadzi do nieuniknionej zagłady istoty człowieczeństwa bo przemoc to perfidny rodzaj zabijania egoistycznymi metodami odrębności człowieka.


Zdarza się, że obrończynie praw człowieka stanowią główne ofiary przemocy i kontroli państwa. Są postrzegane jako przekraczające normy płci i przesuwające tradycyjne granice  przestrzeni osobistej, wyznaczanej kobietom przez społeczeństwa i państwa.


Nigdzie na świecie kobiety nie padają ofiarą gwałtów tak często jak w Afryce. Jak podkreśliła Iwona Jarosz w prezentacji: Przemoc wobec kobiet w Afryce - statystyki podają, że do gwałtu dochodzi tam co kilka minut. Badania WHO wskazują, że przemoc wobec kobiet jest  zjawiskiem  powszechnym przy istniejących tendencjach regionalnych.  Kobiety w Afryce są dwa razy bardziej narażone na przemoc niż kobiety w Europie. Konflikty zbrojne zwiększają zagrożenie dla kobiet i dziewcząt. Doświadczają one gwałtów, niewolnictwa seksualnego i okaleczeń. Są zmuszane do zachodzenia w ciążę. Mogą być bronią armatnią lub zostać wymienione albo sprzedane w imię rozwiązania sporu, spłacenia zobowiązań a także poprawy relacji społecznych, politycznych lub biznesowych. Obserwatorzy doszukują się przyczyn agresji i gwałtów  w społecznych nierównościach i frustracji czarnej biedoty, której upadek apartheidu nie przyniósł poprawy losu. Za główną jednak przyczynę „plagi gwałtów” uważa się patriarchalny charakter społeczeństwa południowoafrykańskiego oraz panujący od wielu lat zwyczaj rozwiązywania konfliktów i problemów przy użyciu przemocy. Blisko dwie trzecie kobiet i dziewcząt pada ofiarą gwałtu ze strony mężczyzn dobrze im znanych - krewnych, mężów, narzeczonych, szkolnych kolegów, odrzuconych adoratorów, sąsiadów. Wstyd i niewiara w skuteczność wymiaru sprawiedliwości sprawiają, że zaledwie co dziesiąta ofiara zgłasza przestępstwo.


Przemoc w rodzinie występuje w każdym regionie świata, a większość kobiet na świecie w pewnym momencie swojego życia doświadcza przemocy ze strony życiowego partnera lub partnerki. Statystyki wykazują,  że posiadanie broni w domu zwiększa ryzyko wystąpienia morderstwa o 41%, a w przypadku przemocy domowej ryzyko śmierci dla kobiet wzrasta o 272%. Przemoc to przestępstwo. Rada Europy szacuje, że około 25% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej, a 10% doznało przemocy seksualnej z użyciem siły. W większości przypadków sprawcą była osoba z najbliższego otoczenia ofiary, najczęściej jej partner lub były partner. Według globalnych danych na temat zjawiska przemocy jedna kobieta na pięć przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy ze strony swojego męża/partnera. Przemoc w rodzinie jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniem przeciw członkowi rodziny, naruszającym prawa i dobra osobiste, powodującym ból, strach, cierpienie i szkody.  Ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Jak podkreśliła Anna Prokopiuk w prezentacji Przemoc domowa wobec kobiet w Polsce zjawisko przemocy jest powszechne i dotyczy zarówno przemocy fizycznej, psychicznej jak i ekonomicznej we wszystkich warstwach społeczeństwa, a nie tylko w środowiskach patologicznych. Według badań CBOS co ósma Polka przyznała, że co najmniej raz została uderzona przez partnera podczas małżeńskiej kłótni, a 37% badanych zna przynajmniej jedną kobietę – ofiarę przemocy w rodzinie. 70% zamordowanych kobiet ginie z rąk swoich partnerów. Przemoc wobec kobiet, tak jak każda inna jest przestępstwem, a nie sprawą prywatną. Przemoc mężczyzn wobec kobiet wydarza się niezależnie od poziomu wykształcenia, dochodów, pochodzenia etnicznego lub narodowego, wieku i religii. Nie można być obojętnym na wydarzenia, które dzieją się obok nas! Kampania biała wstążka  to symbol sprzeciwu wobec przemocy, której doświadczają kobiety oraz deklaracja stawania w ich obronie.


Analiza współczesnego rynku skłania do wyciągnięcia pewnych wniosków. Coraz częściej  kobiety pojawiają się na nim jako osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie umiejętności oraz kompetencje społeczne. Świadomość kobiet dotycząca swojego potencjału zawodowego i osobowościowego a także poziomu wykształcenia spowodowała, że bardziej aktywnie poszukują zatrudnienia pragnąc rozwijać się w sferze zawodowej. Kobiety walczą o to, aby jak najmniej było różnic między nimi a mężczyznami na tym polu. Ale jaka jest  rzeczywistość? Referując temat Dyskryminacja kobiet na rynku pracy - Tomasz Srokowski zwrócił uwagę, że  występuje ona  już podczas rozmowy kwalifikacyjnej i później w sprawach dotyczących  wynagradzania, czego konsekwencją jest niewidzialna bariera czyli szklany sufit  Badania wskazują, że za tę samą pracę mężczyźni otrzymują większe wynagrodzenie niż kobiety. Problemem jest też powrót matek na rynek pracy czy bariera wiekowa. Kobiety są postrzegane jako osoby, których głównym zadaniem życiowym jest urodzenie oraz opieka nad własnym potomstwem. Te płaszczyzny można jednak pogodzić. Kobieta posiadająca doświadczenie w macierzyństwie może dysponować  umiejętnościami, kwalifikacjami niejednokrotnie lepszymi niż zatrudniony  na tym samym stanowisku mężczyzna. Kobiety powinny znać swoje prawa i nauczyć się umiejętności korzystania z nich.


Spotkanie  zakończyła otwarta dyskusja w wyniku  której podjęto zobowiązanie do przyłączenia się do wszelkich działań ograniczających przemoc, dyskryminację i wykluczenie społeczne. 


Opracowanie: LP

Galeria zdjęć

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations